V Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na V Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2011 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.          
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie V Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad  IV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a)Komisja Budżetu i Finansów;
b)Komisja Rewizyjna;
c)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy o wydanych w roku 2010 decyzjach w przedmiocie naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
9. Podjęcie uchwał:
 
1.        w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021;
2.        w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.:
-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-dyskusja,
-głosowanie nad uchwałą.
3.        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok;
4.        w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r.;
5.        w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
6.        w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
7.        w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017”;
8.        w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011;
9.        w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy zmierzających do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Łochowie;
10.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota w rejonie położonym w miejscowości Murowaniec, pomiędzy ul. Stokrotki a drogą gminną 218/1.
 
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad V sesji VI Kadencji.

Projekty uchwał:

1. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 (100kB) rar

2. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r (155kB) rar

3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2011 rok (39kB) pdf

4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2011 r (51kB) pdf

5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (29kB) pdf

załącznik (4421kB) word

{6}

załącznik nr 1 (605kB) word

załącznik nr 2 (443kB) word

załącznik nr 3 (313kB) word

7. w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „ Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017 (29kB) pdf

załącznik (383kB) pdf

8. w sprawie „ Programu współpracy Gminy Białe Błota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 (48kB) pdf

9. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy zmierzających do likwidacji Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz utworzenia Młodzieżowego Domu Kultury z siedzibą w Łochowie (31kB) pdf

10. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota w rejonie położonym w miejscowości Murowaniec, pomiędzy ul. Stokrotki a drogą gminną 218/1 (64kB) pdf

załącznik (1140kB) jpg

 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 stycznia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (19 stycznia 2011, 13:54:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965