XXVI Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 21 czerwca 2012 r., o godz. 10:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach


Białe Błota, dnia 13 czerwca 2012 r.
RGK.0002.6.2012     
          
 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXVI Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 21 czerwca 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXVI Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
 
1. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2011 r.;
  • sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za 2011 rok,
  • opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
  • dyskusja,
  • głosowanie.
2.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota za 2011 rok;
3.w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok;
  • opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
  • wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  • opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • dyskusja,
  • głosowanie.
4.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
5.      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019;
6.      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 r.;
7.       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r.;
8.       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury  za okres od 01.01.2012 - 16.02.2012 r.;
9.       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2012 - 16.02.2012 r.;
10.   w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
11.   w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
12.   w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych;
13.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
14.   w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;
15.   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
16.   w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu;
17.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Ceramicznej i Łąkowej w miejscowości Kruszyn Krajeński gmina Białe Błota;
18.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Łochowskiej w miejscowości Białe Błota;
19.   zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łochowo centrum” wraz ze zmianami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota;
20.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Bukowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota;
21.   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
22.   w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
 
8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
13. Zakończenie obrad XXVI sesji VI Kadencji.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut

ZAŁĄCZNIKI:
7.1..pdf (68kB) pdf
7.2..pdf (71kB) pdf
7.3.pdf (31kB) pdf
7.4..pdf (73kB) pdf Załącznik Załącznik 7.4 .exe (149kB) plik
7.5.pdf (67kB) pdf Załącznik: WPF.exe (156kB) plik
7.6..pdf (168kB) pdf
7.7 .pdf (135kB) pdf
7.8.pdf (88kB) pdf
7.9.pdf (132kB) pdf
7.10.pdf (60kB) pdf
7.11.pdf (69kB) pdf Załącznik: 7.11 załacznik.doc (663kB) word
7.12.pdf (70kB) pdf Załącznik: Załącznik 7.12.doc (1278kB) word
7.13.pdf (71kB) pdf Załącznik 7.13.doc (50kB) word
7.14.pdf (69kB) pdf Załącznik Załącznik 7.14.doc (843kB) word
7.15.pdf (72kB) pdf Załącznik Załącznik 7.15.doc (695kB) word
7.16.pdf (74kB) pdf Załączniki 1. Załącznik 7.16.1.doc (2577kB) word 2. Załącznik 7.16.2.doc (3656kB) word
7.17.pdf (75kB) pdf Załącznik 7.17 załącznik.tif (1408kB) plik
7.18.pdf (76kB) pdf Załącznik 7.18.jpg (966kB) jpg
7.19..pdf (77kB) pdf Załącznik 7.19.jpg (2060kB) jpg
7.20.pdf (74kB) pdf Załącznik 7.20.jpg (1145kB) jpg
7.21.pdf (29kB) pdf
7.22.pdf (39kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (14 czerwca 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2012, 12:57:56)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (20 czerwca 2012, 17:27:20)
Zmieniono: zalącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 968