XXVIII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 30 sierpnia 2012 r., o godz. 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach


Białe Błota, dnia 22 sierpnia 2012 r.
RGK.0002.8.2012.1
        
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXVIII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 30 sierpnia 2012 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
 
Proponowany porządek obrad:

 
1.  Otwarcie XXVIII Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat oświaty
8. Podjęcie uchwał:
 
1..pdf (76kB) pdf      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. zmiany w Budżecie - załącznik r.exe (167kB) plik ;
2.pdf (68kB) pdf     w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019 Załącznik 2a.exe (157kB) plik ;
3.pdf (65kB) pdf     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Załącznik (55kB) pdf ;
4.pdf (69kB) pdf     w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Załącznik nr 1 (317kB) pdf Załącznik nr 2 (74kB) pdf ;
5.pdf (71kB) pdf      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej załącznik (54kB) pdf ;
6.pdf (81kB) pdf     w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białe Błota;
7.pdf (69kB) pdf      w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych Załącznik (43kB) pdf ;
8.pdf (76kB) pdf .      w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu załącznik (67kB) pdf ;
9.pdf (75kB) pdf      w sprawie wyposażenia w majątek gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu załącznik (39kB) pdf ;
10.pdf (74kB) pdf .  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota w rejonie położonym w miejscowości Murowaniec, pomiędzy ul. Stokrotki a drogą gminną 218/1;
11.pdf (71kB) pdf .  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Wierzbowej i Stokrotki w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
12.pdf (1306kB) pdf .  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Księżycowej i Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
13.pdf (1167kB) pdf   w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota;
14.pdf (76kB) pdf .  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północ” w miejscowości Białe Błota;
15.pdf (72kB) pdf .  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota załącznik (163kB) pdf ;
16.pdf (71kB) pdf .  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowice załącznik (170kB) pdf ;
17.pdf (74kB) pdf .  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński załącznik (100kB) pdf ;
18.pdf (356kB) pdf .  w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; załącznik Nr 1 (169kB) pdf załącznik Nr 2 (45kB) pdf załącznik Nr 3 (29kB) pdf 18d 4.pdf (30kB) pdf
19.pdf (71kB) pdf   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach;
20.pdf (75kB) pdf .  zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucje pod nazwą „Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu;
21.pdf (73kB) pdf .  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota;
22.pdf (62kB) pdf .  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
23.pdf (63kB) pdf .  w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
 
 
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XXVIII sesji VI Kadencji.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (24 sierpnia 2012, 14:05:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (30 sierpnia 2012, 11:44:36)
Zmieniono: zal

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1002