XXIX Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 września 2012 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


Białe Błota, dnia 19 września 2012 r.
RGK.0002.9.2012.1
        
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXIX Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 września 2012 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
 
 
 
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Podjęcie uchwał:
 
1.  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2011 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012;
2.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.;
3.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2012-2019;
4.  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2012;
5.  w sprawie podziału obszaru Gminy Białe Błota na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (projekt uchwały dostarczony z materiałami na XXVI Sesję VI Kadencji Rady Gminy);
6.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
7.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej;
8.  w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białe Błota;
9.  w sprawie sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży;
10. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota;
11. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Rekreacyjnej oraz Jeździeckiej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota;
12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota;
13. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Gminnej i Łabędziej w miejscowości Trzciniec, obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota;
14. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Szkolnej i Albatrosa w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
15. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ulic Łochowskiej i Ptasiej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota;
16. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
17. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białe Błota;
18. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu;
19. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucje pod nazwą „Gminne Centrum Kultury” oraz nadania jej statutu;
20. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2012 r.;
21. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota;
22. zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
 
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielanie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XXIX sesji VI Kadencji.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
 
Henryk Sykut


metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (19 września 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (26 września 2012, 12:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 918