XXXIV Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 28 lutego 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Białe Błota, dnia 20 lutego 2013 r. 
RGK.0002.2.2013.1  
         
                                                          
                                                                                                                                                   
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXIV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 28 lutego 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 
  
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. )
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie XXXIV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:
 
1.      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2013; plik do pobrania (174kB) pdf
2.      w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłaty w roku 2013 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów; plik do pobrania (173kB) pdf
3.      w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota; plik do pobrania (200kB) pdf
4.      w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych; plik do pobrania (253kB) pdf
5.      w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plik do pobrania (174kB) pdf
6.      w sprawie zatwierdzenie Programów zdrowotnych o nazwie „Zapobieganie występowaniu zaburzeń psychicznych” oraz „Zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie skali występowania wad postawy u dzieci” na terenie Gminy Białe Błota na lata 2013 do 2014; plik do pobrania (252kB) pdf
7.      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Projekt KGP.0006.4.2013); plik do pobrania (240kB) pdf
8.      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych (Projekt KGP.0006.5.2013); plik do pobrania (332kB) pdf
9.      w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Projekt KGP.0006.6.2013); plik do pobrania (230kB) pdf
10.   w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; plik do pobrania (29kB) pdf
11.   zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota; plik do pobrania (156kB) pdf
12.   zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach plik do pobrania (171kB) pdf
13.   w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot”; plik do pobrania (176kB) pdf
14.   zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot; plik do pobrania (153kB) pdf
15.   w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot” plik do pobrania (151kB) pdf
16.   w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Bota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota; plik do pobrania (175kB) pdf
17.   w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Karoliny Ewertowskiej na działalność Wójta Gminy Białe Błota.
    plik do pobrania (214kB) pdf
 
8. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
9. Interpelacje i zapytania  radnych.
10. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
13. Zakończenie obrad XXXIV Sesji VI Kadencji.
 
 
 
 
 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota 
  
/-/ Henryk Sykut 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (20 lutego 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (21 lutego 2013, 10:44:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862