XXXV Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 21 marca 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Białe Błota, dnia 14 marca 2013 r. 
RGK.0002.3.2013.1  
         
 
Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), zapraszam na XXXV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 21 marca 2013 roku (czwartek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 
  
 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy: 
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) 
  
Proponowany porządek obrad: 
  
1. Otwarcie XXXV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum. 
2. Wybór sekretarza obrad. 
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym: 
a) Komisja Budżetu i Finansów; 
b) Komisja Rewizyjna; 
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska; 
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. 
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym. 
7. Sprawozdanie za 2012 rok, dotyczące funkcjonowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem działań Zespołu Interdyscyplinarnego. 
8. Podjęcie uchwał: 
  
  1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2012 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013; plik do pobrania (405kB) pdf  
2.      w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota; plik do pobrania (187kB) pdf
3.      w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;   plik do pobrania (286kB) pdf
4.      w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; plik do pobrania (174kB) pdf
5.      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok; plik do pobrania (108kB) pdf , Załączniki (9kB) plik
6.      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020, (projekt zostanie przedłożony na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota);   plik do pobrania (300kB) pdf
7.      w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta;   plik do pobrania (22kB) pdf
8.      w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki; plik do pobrania (176kB) pdf
9.      w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (147kB) pdf
10.   w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białe Błota; plik do pobrania (186kB) pdf
11.   w sprawie odwołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego „Głos Białych Błot” (dostarczona z materiałami na XXXIV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota); plik do pobrania (176kB) pdf
12.   zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego pisma samorządu gminy Białe Błota – Głos Białych Błot (dostarczona z materiałami na XXXIV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota); plik do pobrania (153kB) pdf
13.   w sprawie powołania Redaktora Naczelnego pisma samorządowego Gminy Białe Błota - „Głos Białych Błot” (dostarczona z materiałami na XXXIV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota); plik do pobrania (151kB) pdf
14.   w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (37kB) pdf
  
  
9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 
10. Interpelacje i zapytania  radnych. 
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 
14. Zakończenie obrad XXXV Sesji VI Kadencji. 
 
    
  
 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota 
  
/-/ Henryk Sykut 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (14 marca 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (14 marca 2013, 15:25:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (20 marca 2013, 16:26:01)
Zmieniono: dodanie załącznika WPF

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1068