XL Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 31 października 2013 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

XL Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 31 października 2013 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 
23.10.2013

Białe Błota, dnia 23 października 2013 r.
RGK.0002.8.2013.1


Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XL Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 31 października 2013 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.


Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:

Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XL Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie
międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał:
1. w sprawie nadania Panu Łukaszowi Płotkowskiemu Honorowego Obywatelstwa Gminy Białe Błota, plik do pobrania (178kB) pdf
2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, plik do pobrania (498kB) pdf
3. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2013-2022,plik do pobrania (7597kB) plik
4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2014 r., plik do pobrania (192kB) pdf
5. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 r., plik do pobrania (180kB) pdf
6. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, plik do pobrania (176kB) pdf
7. w sprawie opłaty targowej, plik do pobrania (168kB) pdf
8. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, plik do pobrania (169kB) pdf
9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Białe Błota, plik do pobrania (164kB) pdf
10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, plik do pobrania (167kB) pdf
11. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie przez Gminę Białe Błota działalności w zakresie
telekomunikacji, plik do pobrania (176kB) pdf
12. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, plik do pobrania (9529kB) pdf
13. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota, plik do pobrania (173kB) pdf
14. w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na obszarze gminy Białe Błota, plik do pobrania (367kB)pdf
15. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, plik do pobrania (349kB)pdf
16. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, plik do pobrania (465kB)pdf
17. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota, plik do pobrania (784kB) pdf
18. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prądki, plik do pobrania (671kB) pdf
19. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele, plik do pobrania (1959kB) pdf
20. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Białe Błota, plik do pobrania (1378kB) pdf
21. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka (KGP.0006.25.2013), plik do pobrania (1192kB) pdf
22. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka (KGP.0006.26.2013), plik do pobrania (1532kB) pdf
23. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński, plik do pobrania (1126kB) pdf
24. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota, plik do pobrania (471kB) pdf
25. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota, plik do pobrania (176kB) pdf
26. w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach Jarosława Zwolińskiego, plik do pobrania (173kB) pdf
27. w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na działalność Wójta  Gminy Białe Błota, plik do pobrania (172kB) pdf
28. w sprawie rozpatrzenia skargi przedsiębiorstwa „Business Consulting” Marzanna Kreja na działalność Wójta Gminy Białe Błota, plik do pobrania (175kB) pdf  
29. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Marzanny Kreja na działalność Wójta Gminy Białe Błota (projekt RGK.0006.48.2013), plik do pobrania (172kB) pdf
30. w sprawie rozpatrzenia skargi p. Marzanny Kreja na działalność Wójta Gminy Białe Błota (projekt RGK.0006.49.2013). plik do pobrania (169kB) pdf  

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad XL Sesji VI Kadencji.

Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
/-/ Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (23 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (24 października 2013, 14:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1089