XLV Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 27 marca 2014 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XLV Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 27 marca 2014 roku (czwartek) o godzinie 15:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a. 

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XLV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (524kB) pdf
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (409kB) pdf
3. w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok.; plik do pobrania (145kB) pdf
4. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania; plik do pobrania (258kB) pdf
5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Białe Błota na lata 2013-2015” plik do pobrania (285kB) pdf
6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych; Błotach za rok 2013 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014; plik do pobrania (355kB) pdf
7. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie; plik do pobrania (168kB) pdf
8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych; plik do pobrania (269kB) pdf
9. w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności przesyłu; plik do pobrania (54kB) pdf
10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; plik do pobrania (275kB) pdf
11. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka; plik do pobrania (145kB) pdf
12. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu; plik do pobrania (452kB) pdf
13. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota; plik do pobrania (130kB) pdf
14. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska; plik do pobrania (176kB) pdf
15. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota; plik do pobrania (469kB) pdf
16. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota; plik do pobrania (481kB) pdf
17. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota ( Projekt nr RGK.0006.15.2014); plik do pobrania (54kB) pdf
18. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota ( Projekt nr RGK.0006.16.2014). plik do pobrania (54kB) pdf
 

9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14.Zakończenie obrad XLV Sesji VI Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

/-/ Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (19 marca 2014, 14:17:56)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (7 kwietnia 2014, 08:27:28)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 761