X Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na X Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie X Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  IX  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białe Błota wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  za 2014 rok plik do pobrania (171kB) pdf :
- opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu,
- dyskusja,
- głosowanie.

2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok plik do pobrania (183kB) pdf :
- opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu,
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
- opinia RIO w Bydgoszczy dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej plik do pobrania (975kB) pdf ,
- dyskusja,
- głosowanie.

3. w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok plik do pobrania (413kB) pdf ;
4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 plik do pobrania (409kB) pdf ;
5. w sprawie powołania Komisji doraźnej do spraw zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Białe Błota plik do pobrania (168kB) pdf ;
6. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach za rok 2014 i przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015 plik do pobrania (555kB) pdf ;
7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok plik do pobrania (298kB) pdf ;
8. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników plik do pobrania (174kB) pdf ;
9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Białe Błota plik do pobrania (170kB) pdf ;
10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zielone Pola w miejscowości Przyłęki gmina Białe Błota plik do pobrania (1206kB) pdf ;
11. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota plik do pobrania (2027kB) pdf ;
12. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (473kB) pdf .


10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania  radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad X Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

/-/ Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (23 czerwca 2015, 11:56:23)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (29 czerwca 2015, 12:18:21)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 515