XIII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 29 września 2015 roku ( wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Zespołu Szkół w Łochowie ul. Wierzbowa 2

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XIII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 29 września 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Zespołu Szkół w Łochowie  ul. Wierzbowa 2.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XII  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Informacja Prezesa ZWiUK nt działalności spółki.
10. Podjęcie uchwał:

1.  w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok plik do pobrania (191kB) pdf
2.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 plik do pobrania (201kB) pdf ;
3. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego plik do pobrania (78kB) pdf ;
4. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów plik do pobrania (177kB) pdf ;
5. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 plik do pobrania (400kB) pdf ;
6. w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika plik do pobrania (52kB) pdf ;
7. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję 2016-2019 plik do pobrania (181kB) pdf ;
8. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019 plik do pobrania (177kB) pdf ;
9. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2019 plik do pobrania (179kB) pdf ;
10. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych plik do pobrania (712kB) pdf ;
11. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej plik do pobrania (727kB) pdf ;
12. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020 plik do pobrania (58kB) pdf ;
13. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Białe Błota plik do pobrania (58kB) pdf
14. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych plik do pobrania (48kB) pdf ;
15. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości gruntowych plik do pobrania (433kB) pdf ;
16. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele ( Projekt nr KGP.0006.48.2015 ) plik do pobrania (291kB) pdf ;
17. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele ( Projekt nr KGP.0006.49.2015 )   plik do pobrania (302kB) pdf ;
18. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gwieździstej w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota plik do pobrania (2359kB) pdf ;
19. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota plik do pobrania (42kB) pdf .

11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XIII Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (22 września 2015, 07:52:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387