Protokół 07.12.2006r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy B. Błota odbytego w dniu 7 grudnia 2006r..  
 
Porządek posiedzenia:
 
- Działając na podstawie §.83.ust.3 Statutu Gminy, a także realizując postanowienia §.80.ust.1.pp.3 Statutu Gminy  przeprowadzenie działań kontrolnych polegających na potwierdzeniu względnie zaprzeczeniu tego czy gmina ma przygotowanych kilkadziesiąt wniosków na pozyskanie funduszy pomocowych z UE, o których mówiła w swoim pierwszym wystąpieniu po Ślubowaniu p. Kirstein Wójt Gminy. Wniosków, o których nikt nigdy nie słyszał.
 
Odstępuję od napisania formalnego protokołu kontroli ze względów obiektywnych, ponieważ kontrola nie mogła być dokonana w pełnym zakresie.
Powodem tego był jak poinformowała wszystkich członków komisji sekretarka UG, brak możliwości dostarczenia zażądanych dokumentów (projektów i wniosków na pozyskanie funduszy pomocowych z UE).  Jednocześnie poinformowała, że zgodnie z poleceniem p. Sekretarz Gminy na wydanie tych dokumentów konieczny jest wniosek, a posiedzenie komisji można odbyć w gabinecie Wójt.
W tej sytuacji poprosiłem pracownika odpowiedzialnego za przygotowywanie wniosków  dotyczących pozyskania FU, zadając pytanie czy takie wnioski i projekty w gminie się znajdują?. Pracownik p. Izabela Szczesik-Zobek, korzystając ze swego przygotowania merytorycznego próbowała pouczać komisję, jakie dokumenty są konieczne by móc przystąpić do pisania wniosków. Tą wiedzę komisja posiadała, więc ponowiłem  zapytanie wcześniej zadane. P. Szczesik stwierdziła, że jest kilka projektów, które mogą być realizowane w odległych latach np. kolejne etapy rozbudowy szkoły w Łochowie. Stwierdziła także, że trudno mówić o pisaniu wniosków skoro  nie ma Studium Wykonalności a także projektów na poszczególne zadania. Dodała także, że brak do tej pory wytycznych i wzorów.
W tym momencie weszła p. Kirstein Wójt zadając mi pytanie: „ co tu się dzieje”?                   P. Balerowski grzecznie odpowiedział, że posiedzenie komisji. Na to dostaliśmy odpowiedź-pytanie „a nie było innego miejsca”? i z gabinetu zostaliśmy wyproszeni. Pracownik po rozmowie z p. Wójt  zbiegł i na tym działalność komisji się skończyła.
 
 
 
WNIOSKI:
 
-dotyczące  spraw organizacyjnych
 
1. Jeżeli było inne miejsce w gminie na posiedzenie komisji, to dlaczego nam jego nie udostępniono §.89. Statutu Gminy.
2.Sekretarz Gminy przekazując sprzeczne ze Statutem Gminy decyzje wyraźnie utrudniała prowadzenie działań kontrolnych §.89. Statutu Gminy.
3. W zespole Komisji Rewizyjnej jest wykształcony bardzo młody radny. Czy taki obraz gminy, jaki na kilka dni po ślubowaniu zobaczył  ma być wzorcem szacunku do ustawowego organu gminy jakim jest Rada Gminy i radni?.
 
-dotyczące zakresu kontroli
 
1.Pracownik składający informacje zna podstawowe zasady opracowywania wniosków unijnych. Z jego wypowiedzi jasno wynika, że wspomnianych wcześniej wniosków nie ma, ponieważ podstaw do ich opracowania.
2.Mówiąc nieprawdę, p. Kirstein Wójt wprowadziła w błąd radnych, a także przedstawicieli społeczeństwa biorących udział w 2-giej Sesji Rady obecnej kadencji.
Podstawą do takiej oceny była wypowiedź pracownika gminy, a także :
a)        nie przewidziano wkładu własnego w budżecie gminy na 2007r.;
b)        nie przewidziano w budżecie gminy możliwości pozyskania kredytów pomostowych;
c)        nie przewidziano w budżecie gminy funduszy na ewentualne opracowanie Studium Wykonalności i wniosków na zadania, które miałyby być wykonywane z FU a opracowywane przez wyspecjalizowane firmy, o których p. Kirstein Wójt często mówiła.
 
WNIOSEK KOŃCOWY:
 
Należy niezwłocznie przystąpić do kontroli, która musi ustalić przyczyny nie pozyskiwania pomocy z funduszy strukturalnych UE przy wykorzystaniu Studium Wykonalności opracowanym w 2002r. §.80.ust.1 pp.2 Statutu Gminy, a także przyczyn nie przygotowania podstawowych dokumentów na wykonanie zadań przy wykorzystaniu funduszy pomocowych wg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 z dnia 19 września 2006r.
 
Celem obiektywnego i nadzwyczaj fachowego dokonania tej kontroli, która miała ogromny wpływ na uszczuplenie możliwości rozwoju gminy, należy powołać eksperta.
 Na terenie gminy mieszka p. Kazimierz Czapliński Broker Funduszy Unijnych , a także Członek Paneli Ekspertów przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, który taką pracę wykona nie oczekując należnych gratyfikacji. Termin kontroli komisja uzgodni z   
p. Czaplińskim.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
 
Członkowie Komisji:
Bronisław Balcerowski
                                                                                              Protokół sporządził
Patryk Thiede                                                   Przewodniczący Komisji   Rewizyjnej  R G
 
                                                                                                   Edmund Łączny

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (7 grudnia 2006)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 11:47:12)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 13:11:47)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1292