Protokół 01.06.2007r.

 
                                                             PROTOKÓŁ  
 
                Z kontroli podmiotu Białobłocki Ośrodek Kultury z siedzibą w Białych Błotach w zakresie ujętym w Planie pracy – Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Błota na II kwartał 2007 roku.
 
                Kontrola została przeprowadzona w dniach 22 i 29.05.2007r.
                Działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Edmunda Łącznego z dnia 2 i 21.05.2007r. został powołany zespół kontrolny w składzie:
                Bronisław Balcerowski – przewodniczący
                Thiede Patryk – członek
                Grzywacz Lidia – członek ( przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej)
 
                W czasie kontroli uczestniczyli przedstawiciele w/w podmiotu:
                Maria Witkowska – Rypina – Dyrektor BOK
                Maria Rutkowska  - Główny Księgowy BOK
 
                Kontrolą objęto następujący zakres:
1.        Ustalenie, czy koszty utrzymania Białobłockiego Ośrodka Kultury nie były zbyt duże w stosunku do realizowanych zadań w 2006r.
2.        Ustalić, czy wydatki budżetowe były zgodne z planem wydatków na 2006r.
3.        Zapoznać się w jaki sposób wykorzystano możliwości poszukiwania funduszy pozabudżetowych.
 
 
Zespół kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:
 
Ad. 1 W zakresie ustalenia, czy koszty utrzymania BOK nie były zbyt duże w stosunku do realizowanych zadań, dokonano analizy kosztów działalności ujętych w planie finansowym po zmianach na 2006 rok oraz omówiono z dyrektorem i księgową tej placówki najbardziej absorbujące wydatki finansowe.
W wyniku powyższych czynności ustalono, że koszty utrzymania kształtowały się  w granicach planu. Odnotowano pozytywne aspekty w przedmiotowym zakresie gdyż pozyskano dodatkowe środki w kwocie 80.889,00 zł w tym kwotę 21.030,00 zł z Samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaś kwotę 59859 zł w wyniku działań własnych.
 
Ad.2 W zakresie ustalenia, czy wydatki budżetowe były zgodne z planem wydatków, dokonano analizy Planu Finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury na rok 2006r. oraz Sprawozdania Finansowego rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2006.
                W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że:
-          dotacja z budżetu gminy stanowiła 332.500,00 zł ( w tym na wydawanie gazety Głos Białych Błot 20.000,00 zł oraz środki przekazane z Sołectwa Białe Błota 8.100, 00 zł)
-          wykonanie planu finansowego obejmowało kwotę 413.389,00 zł.
 
Z powyższego zestawienia wynika, że różnica w kwocie 80.889,00 zł stanowiły środki pozyskane (pozabudżetowe).
                W wyniku przeprowadzonych rozmów w czasie kontroli z dyrektorem i księgową ustalono, że bardzo absorbującym wydatkiem jest utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w Cielu. W tym zakresie dokonano przeglądu umowy użyczenia zawartej w dniu 20.10.2005r. oraz umowy zawartej w dniu 03.01.2006r. ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Cielu – dotyczy dostarczania energii cieplnej do świetlicy, z których wynika, że za ogrzewanie i ciepłą wodę w skali jednego miesiąca wynosi 1.849,00 zł.
                W wyniku powyższych czynności ustalono, że należałoby przystąpić do zmiany sposobu rozliczania się ze Spółdzielnią za rzeczywiste dostarczanie energii cieplnej na podstawie urządzeń pomiarowych.
                Zespół kontrolny stwierdza, że Białobłocki Ośrodek Kultury został poddany kontroli w dniu 4 maja 2006r. z wykorzystaniem dotacji przekazanej przez Województwo Kujawsko Pomorskie p.n. Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „O Puchar Kujaw i Pomorza” oraz Ogólnopolski Festiwal Piosenek Miry Kubasińskiej „Na drugim brzegu tęczy”. W wyniku tej kontroli uchybień nie stwierdzono, a zadanie wykonane zostało zgodnie z umową.
 
Ad.3 W zakresie możliwości poszukiwania funduszy pozabudżetowych zespół kontrolny zapoznał się z przedłożonymi wnioskami, było ich 7, które były składane do następujących adresatów:
-          Urzędu Marszałkowskiego, dwa wnioski nie zostały uwzględnione, dotyczyły one doposażenia Świetlicy Wiejskiej w Cielu oraz Powiatowy Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „ Okolica w której mieszkam” 
-          pięć wniosków uzyskało akceptację samorządu powiatowego (Powiatowy Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „ Okolica, w której mieszkam.” , Etap powiatowy Wojewódzkiego Festiwalu „Spotkanie z Piosenką”.)
-           i wojewódzkiego Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca „O Puchar Kujaw i Pomorza” oraz Ogólnopolski Festiwal Piosenek Miry Kubasińskiej „Na drugim brzegu tęczy”) i Biblioteki Narodowej z programu „Promocja Czytelnictwa” na łączną kwotę 21.030,00 zł.
Ponadto staraniem działań własnych odnotowano 16 przypadków dokonanych wpłat na łączną kwotę około 59.859,00 zł.
 
 
                W wyniku czynności kontrolnych zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:
-          w kontrolowanych dokumentach uchybień nie stwierdzono;
-          koszty utrzymania Białobłockiego Ośrodka Kultury mieściły się w granicach określonych planem finansowym, które umożliwiły zrealizowanie planu merytorycznego obejmującego działalność grup i zespołów artystycznych, imprezy lokalne oraz imprezy o zasięgu ponadlokalnym;
-          wydatki budżetowe były zgodne z planem wydatków;
-          stwierdza się, że wykazano odpowiednią aktywność w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków finansowych;
-          należy podjąć odpowiednie czynności zmierzające do zmiany umowy z dn. 03.01.2006r. zawartej pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Cielu, a Białobłockim Ośrodkiem Kultury w zakresie dotyczącym dostarczania energii cieplnej z formy opłaty ryczałtowej na opłatę ponoszoną wg odpowiedniego opomiarowania.
 
W toku czynności kontrolnych, kontrolowany na bieżąco udzielał stosownych wyjaśnień po których uwag nie odnotowano.
 
                Kontrolowany zapoznał się z ustaleniami zawartymi w protokole, do których nie wniósł zastrzeżeń.
 
                Protokół z kontroli sporządzono 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu podpisania otrzymał kontrolowany.
 
 
 
                         Protokół uzupełniający z kontroli Białobłockiego Ośrodka Kultury.
 
 
                Na podstawie pisma Przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady gminy Białe Błota z dnia 12 czerwca 2007r. zespół kontrolny w dniu 21 czerwca 2007r. dokonał czynności kontrolnych uzupełniających protokół z dnia 1 czerwca 2007r.
                Wnioski wypracowano na podstawie następujących dokumentów przedstawionych do kontroli.
1.        Plan finansowy po zmianach BOK na 2006r.;
2.        Bilans finansowy sporządzony na dzień 21 grudnia 2006r.;
3.        Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006r. – 31 grudnia 2006r.;
4.        Sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego za 2006r.;
5.        Sprawozdanie merytoryczne – wykaz imprez organizowanych przez BOK;
6.        Protokoły z kontroli BOK w zakresie prawidłowości wykorzystywania dotacji przekazanej przez Wojew. Kujawsko – pomorskie z dnia 19 stycznia 2007r. na okoliczność wykorzystania dotacji na w/w imprezy
-          „ Na drugim brzegu tęczy” – Ogólnopolski festiwal Niny Kubasińskiej
-          VII Ogólnopolski Festiwal Tańca „ O Puchar Kujaw i Pomorza”
7.        Wnioski o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które zostały rozpatrzone                pozytywnie.
-          Powiatowy konkurs Plastyczny okolica w której mieszkasz;
-          Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niny Kubasińskiej;
-          VII Ogólnopolski Festiwal Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza;
-          Promocja czytelnictwa Priorytet 1;
-          Powiatowy festiwal Piosenki „ Spotkanie z Piosenką”.
8.        Wnioski o pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które zostały rozpatrzone odmownie. Przyczyną takiej decyzji było zbyt mała liczba środków finansowych możliwych do wykorzystania w ramach konkursu w porównaniu z ogólną liczbą złożonych wniosków na niżej wymienione zadania
-          konkurs plastyczny „ Okolica w której mieszkam”;
-          V Kujawsko Pomorski Młodzieżowy Przegląd  Piosenki „ Spotkanie z piosenką”;
-          Wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich w ramach aktywizacji terenów wiejskich.
9.        Umowa użyczenia zawarta w dniu 20 października 2005r. na używanie świetlicy wiejskiej w Cielu.
10.      Umowa zawarta w dniu 3 stycznia 2006r. na dostarczenie energii cieplnej do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Cielu.
 
W zakresie wykorzystania możliwości poszukiwania funduszy pozabudżetowych ustalono, że pozyskano kwotę ogólną 80899 zł w tej kwocie mieszczą następujące dotacje:
-          8000 zł z samorządu Powiatowego i Wojewódzkiego, obejmujące wnioski załatwione pozytywnie;
-          13030 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
-          3000 zł dofinansowanie rodziców za dzieci uczestniczące w obozie szkoleniowym zespołu tanecznego  „OLTOM”
-          56859 zł pozyskane staraniem działań własnych.
W zakresie umowy zawartej między Spółdzielnią Mieszkaniową w Cielu na dostarczenie energii cieplnej uzyskano dodatkowe wyjaśnienie od Dyrektora BOK, ze uzyskał w tym zakresie informację wskazującą na brak możliwości opomiarowania budynku świetlicy z uwagi na brak opomiarowania kotłowni centralnej.
Protokół uzupełniający sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu podpisania otrzymał kontrolowany.
 

metryczka


Wytworzył: Bronisław Balcerowski (21 czerwca 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (23 lipca 2007, 13:54:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1328