Protokół 29.01.2008

Protokół Nr  8/2007 Z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota.
 
 
Na podstawie Decyzji Rady Gminy z dnia 26.07.2007r Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota w składzie:
 
Przewodniczący  Edmund Łączny
Członkowie         Bronisław Balcerowski
                            Patryk Thiede
 
Przeprowadziła kontrolę działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań dotyczących  wykonania projektu kanalizacji zlewni P-11 bez przetargu.
 
 
       Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20.08.2007r do15.09.2007r. Oczekiwania na wyjaśnienia pracowników gminy spowodowały opóźnienia w zakończeniu kontroli do 16.01.2008r
                                     
I . Opis stanu faktycznego.
 
   Komisja przystępując do kontroli wystosowała pismo do P. Sekretarz (zał. nr1) z prośbą o udostępnienie wszystkich dokumentów, które mogłyby świadczyć o tym, że projekt kanalizacji w B. Błotach w rejonie ulic Gontowa, Hipiczna i przyległych był wykonywany zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
   Przedstawione dokumenty nie świadczyły o tym, że w 2003r przeprowadzono przetarg na wykonanie powyższego projektu.
   W tej sytuacji Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do Wójt, jakie były przyczyny takiego stanu rzeczy (zał. nr 2).
   Odpowiedź wpłynęła 31.08.2007r. (zał. nr 3) z którego wynika, że przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy podpisanej w 2002r. przez ówczesny Zarząd Gminy. Jak twierdzi Wójt na podstawie umowy która była podpisana bez prowadzonej procedury przetargowej. Sprawa ta na podstawie doniesienia Wójt oczekuje na swój finał w sądzie. Wójt także twierdzi, że nie mogła zerwać tej umowy jej zdaniem podpisanej z naruszeniem prawa, ponieważ wiązałoby się to z zapłatą kar umownych. W dniu, kiedy podpisano powyższą umowę, podpisano jeszcze dwie umowy. Podpisanie tych trzech umów było konieczne celem przygotowania pełnej dokumentacji związanej z pozyskaniem funduszy z Unii Europejskiej. Fakt nieskorzystania z tych umów, które wynikały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Białe Błota przyjęte przez Radę Gminy w 2002r., był jednym z wielu powodów nie uzyskania do dnia dzisiejszego pieniędzy z Funduszy  Pomocowych UE. (Fakt ten był szeroko omawiany przez Radę Gminy Białe Błota, Sąd i środki masowego przekazu). Aby wyjaśnić, jakie kary poniosła gmina za zerwanie dwóch umów, przewodniczący Kom. Rew. zwrócił się z prośbą do P. Sekretarz (zał. nr 4) by udostępniła dokumenty, z których by wynikało płacenie kar. Tu należy dodać, że decyzją Wójt Pani Sekretarz została wyznaczona do wszelkich kontaktów z Radą i z radnymi i ta współpraca układała się poprawnie. W tym przypadku stało się inaczej. Komisja otrzymała odpowiedź (zał. Nr6) z której wynikało, że Sekretarz nie ma uprawnień w sprawach finansowych, które wynikają z braku przełożenia służbowego stosunku do Skarbnika Gminy. Nie byłoby nic zadziwiającego w tym przypadku, gdyby w innych podobnych sytuacjach Pani Skarbnik postępowała podobnie. Po prostu nie było problemów. Komisja zwróciła się do Wójt z podobnym zapytaniem w dniu 03.10.2007r (zał. Nr7), czy gmina płaciła kary. W odpowiedzi z dnia 17.10.2007r (zał, nr 8) Komisja dowiedziała się, że Skarbnik Gminy nie udało się ustalić czy płacone były kary. Na posiedzeniu Komisji w dniu 20.11.2007r Pan Radny Balcerowski zaproponował, aby jeszcze raz zwrócić się do Wójt z pismem by ostatecznie ustalono czy gmina w 2002-2003r płaciła kary za zerwanie umów (zał nr 9). W dniu 12.12.2007r Wójt odpowiedziała pismem (zał nr 10), że nie udało się potwierdzić, że gmina powyższe kary płaciła. Komisja rozumie, że nie udało się potwierdzić takiego faktu, ponieważ nie miał miejsca. Reasumując można stwierdzić, że za nie wykonanie umów podpisanych w tym samym czasie, co umowa na opracowanie projektu budowy zlewni kanal. P-11, którą Wójt zrealizowała, gmina kar nie płaciła.
  
 
Wnioski:
 
-          Wójt wysłała doniesienie do prokuratury w przekonaniu, że przedmiotowa umowa jest podpisana niezgodnie z prawem a jednocześnie na podstawie tej umowy wykonywała zadanie, akceptując jej niezgodny z prawem charakter.
-          Wójt nie ma podstaw by uzależniać realizację Jej zdaniem podpisanej umowy niezgodnie z prawem, od płacenia kar umownych twierdząc, że za zerwanie umów gmina by ponosiła straty z powodu nałożenia kary przez wykonawcę, ponieważ dwóch umów podpisanych w tym samym czasie nie zrealizowano i kar nie zapłacono.
-          Komisja przez trzy miesiące oczekiwała na jasną odpowiedź na proste pytanie, czy gmina płaciła karę? Komisja ten fakt pozostawia to bez komentarza.
 
Wnioski końcowy:
 
1. Wójt z pełną świadomością zrealizowała na podstawie umowy projekt kanalizacji zlewni P-11, która jak sama mówi w piśmie z dnia 30.08.2007. była podpisana bez przetargu , czyli niezgodnie z prawem..
 
2.Na podstawie powyższego wniosku Komisja stwierdzą, że Wójt świadomie postąpiła wbrew swojemu wcześniejszemu przekonaniu. W tej sytuacji Komisja kieruje sprawę Radzie Gminy do dalszego rozpatrzenia.
 
Załączniki:
 
1          Pismo do Sekretarz z dnia 27.07.2007r
2         Pismo do Wójt z dnia 27.08.2007r. Pismo do Wójt z dnia
3         Odpowiedź Wójt z dnia 31.08.2007r
4         Wniosek zgłoszony na Sesji Rady Gminy w dniu 26.07.2007r.
5         Pismo do Sekretarz z dnia 10.09.2007r.
6         Odpowiedź Sekretarz z dnia 14.09.2007r
7         Pismo do Wójt z dnia 03.10.2007r.
8         Odpowiedź Wójt z dnia 17.10.2007r.
9         Pismo do Wójt z dnia 20.11.2007r.
10      Odpowiedź Wójt z dnia 12.12.2007r
 
 
Na tym protokół zakończono.
W kontroli brali udział:
Przewodniczący Komisji
   Edmund Łączny
 
Członkowie Komisji:                                              
   Bronisław Balcerowski                                                                                                                            
   Patryk Thiede 
 
załączniki (2474kB) pdf                                                 
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                     
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 stycznia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (22 lutego 2008, 08:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1097