Protokół z 04.03.2008r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  4 marca 2008 roku od godz. 11:00 do godz. 12:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.Odniesienie się do wniosku Rady Gminy z XVII sesji V Kadencji Rady Gminy Białe Błota, dotyczącego opracowania dodatkowych wniosków pokontrolnych, mimo tego, że komisja zakończyła pracę i wszyscy jej członkowie podpisali protokoły  nr 8 i  nr 9 dotyczące:
 
a)działań Wójta związanych z wykonania kanalizacji zlewni P-11 bez przetargu;
b)  kontroli działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań dotyczących nadzoru i kontroli Niepublicznego Przedszkola w Łochowie;
 
2.Dokonanie dodatkowej analizy wniosków pokontrolnych z kontroli zakończonej podpisanymi protokołami nr 5 i nr 6 dotyczących:
 
a)  kontroli problemowej Klubu Sportowego w Łochowie;
b)  kontroli oceny działań formalnych w przygotowaniu przez Wójta, projektu Uchwały Rady Gminy który dotyczył sprzedaży gruntu gminnego.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Edmund Łączny, który powitał zebranych.
 
Ad. 1. Komisja realizując postanowienie Rady Gminy stwierdza, że w sytuacji kiedy Rada Gminy pod przewodnictwem jej przewodniczącego nie jest w stanie zrealizować wniosku komisji, w celu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć na bazie przygotowanego materiału, wniosek ten anuluje. A jednocześnie stwierdza:
a)Kontrola działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań dotyczących wykonania kanalizacji zlewni P-11 bez przetargu.
Ze względu na oczekiwania społeczne oraz konieczność nie doprowadzenia do opóźnień w realizacji inwestycji, należało dopuścić do kontynuacji umowy dotyczącej projektu kanalizacji zlewni P-11.
b)Kontrola działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań dotyczących nadzoru i kontroli Niepublicznego Przedszkola w Łochowie.
Ze względu na niezrozumiałe działanie właściciela przedszkola wprowadzające Wójta w błąd,  Komisja wnioskuje do Rady Gminy Białe Błota o podjęcie uchwały zawiadamiającej Wojewódzki Inspektorat Sanitarny o konieczności podjęcia kontroli przez ten organ w zakresie ustalania, czy warunki sanitarno- epidemiologiczne Niepublicznego Przedszkola w Łochowie odpowiadają przepisom i zaleceniom Inspektora i czy w związku z tym możliwe jest prowadzenie w tych warunkach Niepublicznego Przedszkola dla takiej ilości dzieci, dla których to przedszkole świadczy aktualnie usługi opiekuńcze.
 
Ad. 2. Ze względu na to, że Rada Gminy pod przewodnictwem jej przewodniczącego nie była w stanie zrealizować przez wiele miesięcy ostatecznego wniosku komisji z protokołów pokontrolnych nr 5 i nr 6, w celu podjęcia ostatecznych rozstrzygnięć na bazie przygotowanego materiału, wniosek ten anuluje. A jednocześnie stwierdza:
a)Kontrola problemowa Klubu Sportowego w Łochowie.
Odnosząc się do Protokołu nr 5/2007 z kontroli, komisja zaleca zwiększenie nadzoru nad badaniem przez Wójta dokumentów dot. rozliczeń dotacji gminnych przyznawanych na podstawie konkursów.
b)Kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota dotyczącej oceny działań formalnych i celowości w przygotowaniu przez Wójta, projektu Uchwały Rady Gminy który dotyczył sprzedaży gruntu gminnego.
Odnosząc się do Protokołu z kontroli nr 6/2007 z dnia 20 sierpnia 2007r., komisja  mając na uwadze fakt , że Rada Gminy zamiast odnieść się do wniosku komisji na co miała czas, zaakceptowała sposób działania Wójta poprzez wyrażenie zgody na sprzedaż w/w działki uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr XII/119/2007 z dnia 27 września 2007r. Na podstawie kontroli komisja formułuje wniosek poza protokołem na przyszłość w postaci następującego zalecenia: Zaleca się Wójtowi, aby  nie dopuszczać do podobnych sytuacji opisanych w/w protokole z kontroli tj. aby projekty uchwał dotyczące sprzedaży działek przedkładane Radzie Gminy były poprzedzone zakończonymi procedurami niezbędnymi do wydzielenia i sprzedaży działek.
Protokół sporządziła
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Łączny
            
Członkowie Komisji:                                              
   1. Bronisław Balcerowski                                                                                                                             
   2. Patryk Thiede 
 
  Do wiadomości:
1.        Wójt Gminy Białe Błota;
2.        Przewodniczący Rady Gminy
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (4 marca 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 kwietnia 2008, 13:13:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1288