Protokół z 02.04.2008r.

                 
Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  2 kwietnia 2008 roku od godz. 10:00 do godz. 12:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.  
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007r.;
2.        Przygotowanie opinii z wykonania budżetu za 2007r.;
3.        Głosowanie nad opinią, wnioskiem o absolutorium i uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota  za 2007 rok;
4.        Przygotowanie projektu uchwały dot. diet radnych;
5.        Odniesienie  się do wniosku sołtysów dotyczących wysokości diet.
 
Ad.1 Komisja zapoznała się  ponownie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2007r.
 
Ad.2 Komisja w oparciu o sprawozdanie przygotowała opinię z wykonania budżetu za 2007r.
 
Ad.3 Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię, wniosek i uchwalę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota  za 2007 rok
Komisja  przyjęła bez uwag w/w pisma.
 
Ad.4 Komisja podjęła dyskusje w sprawie konieczności zmiany uchwały w sprawie diet i zaproponowała następujące zmiany:
§ 1.1.
1.        dla Przewodniczącego Rady Gminy 95%;
2.        dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy 75%;
3.        dla pozostałych radnych 55%.
§ 5. Przewodniczący Rady Gminy zobowiązany jest do jednego dyżuru w tygodniu oraz pełnienie obowiązków wynikających ze statutu Gminy Białe Błota.
dodać § : Za nieobecność radnemu nie zostaje potrącona kwota  20% należnej diety:
-          jeżeli przyczyna nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub posiedzeniu Komisji Rady Gminy, której jest członkiem jest udokumentowany wyjazd związany z pełnieniem funkcji radnego, na który radny został delegowany.;
-          ponadto jeżeli przyczyna nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub posiedzenia Komisji Rady Gminy, której jest członkiem jest udokumentowane zdarzenie losowe, które było bezpośrednio przyczyną jego absencji;
-          jeżeli przyczyna nieobecności radnego na sesji Rady Gminy lub Posiedzenia Komisji Rady Gminy, której jest członkiem była istotna zmiana terminu posiedzenia odbiegająca od zatwierdzonego przez Radę Gminy planu pracy, która uniemożliwiła przybycie radnemu z uwagi na udokumentowany pobyt poza obszarem Gminy Białe Błota.
 
Ad.5
Komisja Rewizyjna proponuje rozważyć możliwość podwyższenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu realizacji ich zadań do kwoty 500 zł miesięcznie.
 
Protokół sporządziła
Magdalena Maison 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (2 kwietnia 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (6 maja 2008, 13:11:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1287