Protokół z 19.05.2008r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  19 maja 2008 roku od godz. 15:00 do godz. 16:00, w Urzędzie Gminy Białe Błota.
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak i Inspektor Wiesława Kaczanowska.
 
Porządek posiedzenia komisji:
1.        Rozpatrywanie skarg;
2.        Sprawy wewnętrzne komisji;
3.        Wolne wnioski.
 
Ad.1. Rozpatrywanie skarg.
 
W pierwszej kolejności Radny Bronisław Balcerowski odczytał treść skargi mieszkańców ulicy Sosnowej i odpowiedź Wójta w/w sprawie. Dodatkowych wyjaśnień w sprawie udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego oraz Pani Wiesława Kaczanowska Inspektor w/w Referatu. Kierownik Wiekierak wyjaśnił komisji,  że połowa drogi stanowi własność Gminy, a druga połowa jest własnością Pana Orzechowskiego. Ponadto Pan Orzechowski chce sprzedać swój odcinek, ale żąda ceny jak za działkę budowlaną  tj. 100 zł za metr. Gmina na tę chwilę nie ma możliwości skontaktowania się z Panem Orzechowski, gdyż nie odbiera żadnej korespondencji. Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że Rada Gminy w tej materii zrobiła już wszystko, bo została podjęta uchwała dot. wykupu tej drogi. Radny Edmund Łączny dodał, że z jednej strony Wójt Gminy nie wykonała uchwały, ale z długiej strony nie mamy do czynienia z bezczynnością Urzędu, bo zostały podjęte kroki mające na celu wykupienie tej drogi.
Komisja Rewizyjna w oparciu o zebrane materiały i stanowiska przedstawione przez pracowników Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego wstępnie przygotowała projekt uchwały w sprawie skargi mieszkańców ulicy Sosnowej.
Następnie członkowie komisji zapoznali się ze skargą pana Kazimierza Strokosz, pana Stanisława Strokosz, Pani Jadwigi Strawińskiej- Kulczyk oraz Pana Leszka Kulczyka na działalność Wójta Gminy i pisemnymi wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy w tej sprawie . Inspektor Wiesława Kaczanowska wyjaśniła, że jest to sprawa nie do załatwienia, bo trzy nieruchomości maja prawo do drogi. Dodała jednak, że tam z boku jest pusta działka przez którą na dzień dzisiejszy można przejechać. Przewodniczący komisji zauważył, że skarga ma znamiona nieporozumień sąsiedzkich. Z kolei Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę, że mieszkańcy składają skargę na niezałatwienie sprawy w terminie. Kierownik Wiekierak wyjaśnił, że rzeczywiście nie było w terminie odpowiedzi na jedno z  pism, ale dodał, że obecnie na bieżąco jest prowadzona korespondencja z w/w osobami. Komisja zadecydowała uznać skargę za zasadną w części dot. braku odpowiedzi na pismo i zobowiązać Wójta Gminy do podjęcia działań mających na celu podjęcie dalszych działań w sprawie, zachowując terminy zgodne z przepisami KPA.
 
 
Ad.2 Sprawy wewnętrzne komisji.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poruszył kwestię wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i powiedział, że na sesji oceniano pracę komisji rewizyjnej, a nie Wójta, nie mając przy tym wiedzy, gdyż Wójt nie może budować ulicy jak nie przewiduje tego projekt. Powiedział także, że skoro 99,5 % budżetu jest wykonane, to nie można mówić, że budżet nie jest wykonany. Poruszył także kwestię mostku i przeniesienia w porządku obrad punktu dot. absolutorium na koniec. Powiedział, że zadaniem Komisji Rewizyjnej jest wskazanie wykonanie lub niewykonanie budżetu i dodał, że jeżeli ktoś widział, że cos jest niewykonane to mógł to wykazać.
Radny Patryk Thiede powiedział, że on też jest członkiem Komisji Rewizyjnej i jego prace też oceniano. Dodał, że podpisał wniosek, bo na dokumencie wszystko się zgadzało. Jednak jako członka  klubu koalicyjnego obowiązywała go dyscyplina głosowania.. Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że wobec powyższego mógł nie podpisywać wniosku Komisji Rewizyjnej.
  
Ad.3 Wolne wnioski.
Brak
 
 
 
 
Protokół sporządziła
Magdalena Maison
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej                                        
Edmund Łączny
            
   
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 maja 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lipca 2008, 09:58:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1255