Protokół z kontroli dot. nieprzestrzegania ustawy o pracownikach samorzadowych przez Wójta Gminy.

Protokół  z 15.09.2008r. Z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota.
 
 Na podstawie Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr XXII/250/2008 z dnia 26.06.2008 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej dot. nieprzestrzegania ustawy o pracownikach samorządowych przez Wójta Gminy.
 
Komisja w składzie:
 
Przewodniczący  Edmund Łączny
Członek          Bronisław Balcerowski 
 
Przeprowadziła kontrolę problemową dotyczącą wyjaśnienia następujących spraw;
 
-          czy wypłacone wynagrodzenia Wójta były zgodne we wszystkich składnikach z decyzją rady gminy i przepisami,
-          czy były wypłacone ekwiwalenty za urlop, a jeśli były, to w jakich wysokościach i kto zatwierdzał tego rodzaju wypłaty,
-          czy należne Wójtowi urlopy wypoczynkowe były wykorzystywane w terminach ustawowych oraz czy wykorzystanie urlopów wypoczynkowych zostało prawidłowo udokumentowane, w tym ustalenie kto akceptował jego wysokości urlopowe,
-          czy prawidłowo dokonywano rozliczeń delegacji służbowych i kto dokonywał tych rozliczeń i ich zatwierdzenia,
  Komisja powyższego sprawdzenia dokonała zgodnie z przedmiotową uchwałą za okres 1.01.2007 do 31.05.2008.  
Kontrole przeprowadzono w okresie od 15.07.2008 do 15.09.2008.
 
W czasie kontroli dokonano przeglądu następujących dokumentów dotyczących Wójta gminy.
-          karta płacowa pracownika (styczeń – lipiec 2008)
-          wykaz z list płac za (styczeń – lipiec 2008)
-          karta płacowa pracownika (styczeń – grudzień 2007)
-          wykaz list płac za (styczeń – grudzień 2007)
-          delegacje służbowe za okres 1.01. – 31.12.2007.
-          delegacje służbowe za okres 1.01. – 30.06.2008.
 
W wyniku analizy w/w dokumentów i przeprowadzenia rozmów z merytorycznymi pracownikami urzędu gminy komisja rewizyjna nie wnosi uwag co do poprawności zapisów w dokumentacji.
Do komisji rewizyjnej złożono pisemne wyjaśnienie dotyczące postawionych pytań w treści przedmiotowej uchwały.
Wyjaśnienie w pełni wyczerpuje problematykę zawartą w treści pytań co stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
                Ponadto stwierdza się że sprawdzono;
-          12 delegacji w roku 2007 z których 16 podpisał przewodniczący rady Gminy a 2 w-ce przewodniczący.
-          10 delegacji za pierwsze półrocze 2008 z których 6 podpisał przewodniczący rady gminy a 4 w-ce przewodniczący
 
Sprawdzenia pod względem formalno – rachunkowym dokonały odpowiednie osoby urzędu gminy.
                Reasumując komisja nie odnotowała uwag w zakresie przedmiotowej kontroli.
 
Załącznik

Pismo SG 0065/13/2008 z dnia 8.07.2008  

    załącznik (28kB) jpg
 
 
Aneks do protokołu z dnia 15.09.2008r
 
 

                W dniach 9.07.2008 do 10.07.2008r Wojewoda Kujawsko – Pomorski przeprowadził kontrole dotyczącą zagadnień, które kontrolowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota. W związku z odmiennym stanowiskiem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Komisji Rewizyjnej dotyczącej tejże kontroli, Komisja Rewizyjna nie podejmuje się merytorycznej oceny tych różnic.
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna (15 września 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (5 lutego 2010, 11:05:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1495