Protokół z kontroli problemowej mającej na celu ustalenie czy w trakcie wydawania miesięcznika samorządu gminy Białe Błota " Głos Białych Błot nie doszło do ingerencji Wójta Gminy w prace kolegium[...]

 
 
 
Protokół Z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota.
 
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXII/249/2008  z dnia 26 czerwca 2008r Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota w składzie:
 
Przewodniczący  Edmund Łączny
Członkowie         Bronisław Balcerowski
                            Patryk Thiede
 
Przeprowadziła kontrolę problemową celem ustalenia: czy w trakcie wydawania miesięcznika samorządu gminy Białe Błota „ Głos Białych Błot” nie doszło do ingerencji Wójta Gminy w prace kolegium redakcyjnego w wyniku czego miało by dojść do naruszenia Ustawy z dnia 26.01.1984r Prawo Prasowe oraz czy nie nastąpiło przekroczenie kompetencji przez Wójta Gminy wynikających z Uchwały Rady Gminy  nr VI/43/2007 z dnia 22marca 2007r w sprawie wydawania pisma samorządowego.
 
       Kontrolę przeprowadzono w okresie od 1.07.2008r do 5.09.2008r.
 
W trakcie kontroli Komisja wysłuchała wyjaśnień wszystkich członków kolegium redakcyjnego pisma „Głos Białych Błot”,  przeanalizowała pisemne wyjaśnienia Wójta Gminy a także zapoznała się z protokołami posiedzeń Kolegium Redakcyjnego i pełną korespondencją prowadzoną między Wójtem Gminy a Redaktorem Naczelnym i Kolegium Redakcyjnym pisma.
 
Komisja zwracając uwagę na ogromną rangę problemu zapoznała się szczegółowo z dokumentami prawnymi dotyczącymi tematyki prowadzonej kontroli nakazanej Uchwałą Rady Gminy, by rzetelnie i wiarygodnie przedstawić Radzie Gminy stan faktyczny.
 
Regulamin Działania Kolegium Redakcyjnego Pisma Samorządu  „Głos Białych Błot” zatwierdzony Uchwałą Gminy nr IX/78/2007 z dnia 19 czerwca 2007r. w   § 7. mówi, że akceptacja pisma do druku następuje na posiedzeniu Kolegium. A więc jako całości zebranych i zestawionych na poszczególnych stronach materiałów prasowych a z  § 8. tegoż regulaminu  wynika, że Głos Białych Błot zostaje przekazany do druku w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.
   Pani Wójt w piśmie do Redaktora Naczelnego z dnia 28.06.2007r mówi o przedkładaniu materiałów  do kolejnych numerów w trzecim tygodniu Fakt ten świadczy o zmianie postanowień Regulaminu.
 
Dodatkowe spotkania Kolegium Redakcyjnego na wniosek Wójta już po ostatecznej akceptacji pisma do druku przez kolegium a także tematyka tych spotkań świadczą o ingerencji Wójta w pracę kolegium i treści pisma.
 
Komisja analizując treści materiałów do druku i okoliczności ich powstawania a także ich rozmieszczenie na stronach nie stwierdziła działań niezgodnych z art.38 Ustawy Prawo Prasowe w którym między innymi się mówi : „Odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału, nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy”. Komisja stwierdza, że nie doszło do naruszenia prawa a więc nie znajduje podstaw do jakiejkolwiek ingerencji
 
Wyjaśnienia członków Kolegium Redakcyjnego mają potwierdzenie w pismach protokołach z których wynika, że Wójt Gminy ingerowała w treści i skład czasopisma samorządowego „Głos Białych Błot”
                                      
    
Aneks do protokołu  
 
                Komisja stwierdza, że nie doszło do naruszenia prawa przez piszących artykuły. Wystąpiła ingerencja wydawcy w świetle Ustawy Prawo Prasowe. Ponadto stwierdza się także iż umowa zawarta pomiędzy wydawcą a Redaktorem Naczelnym jest rozbieżna z Ustawą Prawo Prasowe. Z umowy wynika, że Redaktor Naczelny przedstawia wydawcy przygotowane materiały do akceptacji.
                W świetle powyższego Komisja Rewizyjna zaleca aby wydawca postępował zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Prasowe.
 
 
 
 
                                                                         
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                      
 
 

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna (8 września 2008)
Opublikował: Magdalena Maison (9 lutego 2010, 13:32:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1668