Protokół z kontroli dot. skarg Pana Tadeusz Grzeszczaka na bezczynność Wójta Gminy.

Protokół Z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota.  
 
Na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXVII/309/2009 z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skarg Pana Tadeusza Grzeszczaka na bezczynność Wójta Gminy Białe Błota - Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota w składzie:
 
Przewodniczący  Edmund Łączny
Członkowie        Bronisław Balcerowski
                       Patryk Thiede
 
Przedstawia Radzie Gminy wyniki badanej skargi. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z treścią skarg Pana Tadeusza Grzeszczaka skierowanych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy dotyczących:
 
1)       Skarga na bezczynność (zaniechanie) Wójta w zakresie – „ Zawezwania osoby objętej skargą do zaprzestania naruszenia prawa, szczególnie zapisu ustawy o ochronie środowiska naturalnego;
2)       „ Nie wykonania ustawowego obowiązku zastosowania art. 29 ust. 1-8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Komisja Rewizyjna dwukrotnie na swym posiedzeniu przesłuchała skarżącego w przedmiotowym zakresie. W celu uwzględnienia wszystkich faktów, które mogły mieć wpływ na obiektywne wyjaśnienie skarg, komisja przeprowadziła rozmowy z Zastępcą Wójta Krzysztofem Jankowskim, Kierownikiem Referatu Inwestycji Mariuszem Stężewskim a ponadto przeanalizowała pisemne wyjaśnienie Wójta Gminy Katarzyny Kirstein-Piotrowskiej z dnia 3.02.2009. Oprócz tego Komisja zebrała dokumenty niezbędne do końcowego wyjaśnienia jednej ze skarg.  
Po wnikliwej analizie zebranych materiałów i przeprowadzonych rozmów Komisja Rewizyjna ocenia:
1). Skargę złożoną na bezczynność (zaniechanie) Wójta w zakresie realizacji części obowiązków przestrzegania między innymi art. 180 ust 1, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska uznać jako bezzasadną.
W uzasadnieniu swoim Komisja Rewizyjna uważa, że w gminie nie ma  żadnych materiałów przemawiających za tym, iż cyt. „ z powodu zaniechania, po wygaśnięciu ważności wcześniej obowiązującego pozwolenia, Wójt nie złożyła wniosków o wydanie nowego pozwolenia wodno prawnego na odprowadzanie wód deszczowych na terenie Gminy.
Komisja po analizie wszystkich zebranych faktów w przedmiotowym zakresie, ocenia iż gmina nigdy pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic bądź innych powierzchni utwardzonych za wyjątkiem kładki dla pieszych w miejscowości Lisi Ogon nie posiadała.
     Ponadto ważną informację w przedmiotowej sprawie przedstawiła Wójt Gminy o tym, iż fragmenty kanalizacji deszczowej w miejscowości Białe Błota wykonane zostały na podstawie prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę (kopie w załączeniu). Kanalizacje te zostały włączone do już wcześniej istniejących, które hipotetycznie odprowadzają wodę do kolektora melioracyjnego, stanowiącego zamurowany odcinek Strugi Młyńskiej – cieku, który według stanu na dzień dzisiejszy zaliczony jest do cieków melioracji wodnych podstawowych, znajdujących się w administracji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
   W przedstawionych Komisji materiałach jest także kopia Umowy nr 342-03/2009 z dnia 13.01.2009, której przedmiotem jest wykonanie operatu wodno prawnego oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulic Szubińskiej, Centralnej, Arlekina oraz parkingu przy budynku Urzędu Gminy w miejscowości Białe Błota. Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna postanowiła jak wyżej.
        Komisja nie może jednak pominąć faktu, że  opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych w całej gminie co musiało się zakończyć koniecznymi decyzjami  porządkującymi ten problem, został na wniosek radnego Łącznego wprowadzony do realizacji w budżecie. W wyniku tych działań i być może w wyniku skargi p. Grzeszczaka Wójt wystąpiła o wykonanie ww. operatu.
 
2). Skarga dotycząca bezczynności Wójta w zakresie niewykonywania ustawowego obowiązku zastosowania art. 29 ust. 1-8 z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – w której skarżący wnosi do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego cyt. „ o nakazanie Wójtowi Gminy nałożenia stosownej kary, celem zrekompensowania mieszkańcom Gminy należnego im poprzez dodatkowy wpływ do budżetu poniesionych niesłusznie wydatków na nieudokumentowane cele.” – zdaniem Komisji Rewizyjnej jest bezzasadna.
     W swoim uzasadnieniu powyższej oceny zwraca się uwagę na fakt, iż Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. przedłożył do Wójta Gminy Białe Błota w wymaganym terminie tj. 22.10.2007r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z powyższym został wyczerpany ustawowy zapis art. 24 ust. 2 właściwej ustawy, tym samym nie zachodzą ustawowe przesłanki art. 29 tejże ustawy. Wobec Wójta Gminy Białe Błota w przedmiotowej sprawie, wypowiedziała się Komisja oceniając skargę p. Tadeusza Grzeszczaka w protokole nr 11/2008 z dnia 15.09.2008r. a Rada Gminy odnosząc się do tej skargi, podejmowała już stosowną uchwałę zajmując odpowiednie stanowisko wobec Wójta.
Na tym protokół zakończono.
 
 

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna (4 lutego 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lutego 2010, 12:17:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1475