Protokół z 29.10.2009r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 października roku od godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjne zgodnie z listą obecności, Wójt Gminy Białe Błota Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Redaktor naczelny pisma samorządowego Gminy Białe Błota Wojciech Chociszewski, Inspektor ds. dróg Andrzej Szmytka
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1) W sprawie nie ukazania się gazetki samorządowej „Głos Białych Błot” .    
2) Kontrola wykorzystania dotacji gminnej na drogi.
 
Ad.1 W sprawie nie ukazania się gazetki samorządowej „Głos Białych Błot”.

  
Sprawa dotyczyła artykułów nt. odwołania ze stanowiska Dyrektor Ośrodka Kultury w Białych Błotach Pani Marleny Witkowskiej- Rypiny. Wg umowy przekazanie projektu danego miesięcznika do wglądu organowi wykonawczemu zatwierdzonego przez kolegium redakcyjne do druku przysyłany jest w ciągu 48h od daty wpływu materiałów do sekretariatu. Organ lub jego pełnomocnik nie ingerują w zatwierdzone przez kolegium treści jeżeli w trybie wyznaczonym w umowie nie złoża stosownego komentarza, jest to równoznaczne z rezygnacją z komentarza w bieżącym numerze. Kolegium redakcyjne „Głosu Białych Błot” uznało, że sprawa odwołania ze stanowiska dyrektora BOKu jest istotna z punktu widzenia społecznego i że należy tej sprawie poświęcić więcej miejsca w piśmie samorządowym, jednakże Wójt Gminy Katarzyna Kirstein- Piotrowska podtrzymywała swoje negatywne stanowisko co do drukowania samych listy poparcia dla Dyrektor Marleny Witkowskiej-Rypiny i zaproponowała jednocześnie umieszczenia w piśmie faktur z bieżących wydatków BOKu, co stworzyłoby sytuacje obiektywności, w której to czytelnik sam mógłby ocenić sytuację. Stąd pojawiła się sytuacja wstrzymania numeru „Głosu Białych Błot”. Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że będzie postulował o to aby zaniechać wydawania gazety samorządowej. Komisja wysunęła wniosek do Wójt Katarzyny Kirstein-Piotrowskiej o to by pismo zmieniło profil na typowo informacyjny oraz by gazeta wychodziła regularnie.
 
Ad.2 Kontrola wykorzystania dotacji gminnej na drogi.


Inspektor ds. dróg Andrzej Szmytka przedstawił Komisji analizę wykonywanych inwestycji drogowych. Sprawy bieżące to zakup żużla, kruszywa z recyklingu, znaków drogowych, cementu na wbudowywanie znaków, wymiana włazów żeliwnych. Inspektor Andrzej Szmytka wnioskował do Komisji o zatrudnienie dodatkowej pomocy, gdyż nie jest w stanie sprawdzać wykonań wszystkich projektów gdyż to wiąże się z dużą mobilnością.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 października 2009)
Opublikował: Magdalena Maison (18 marca 2010, 09:41:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178