Protokół z 19.01.2010r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 stycznia 2010 roku od godziny 11:00 go godz. 12:30  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjne zgodnie z listą obecności oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej Andrzej Wiekierak, Inspektor Wiesława Kaczanowska oraz Podinspektor ds. Dróg Pan Andrzej Szmytka.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1) Skarga Pana W. Orzechowskiego;
2) Wykorzystanie środków gminnych na równanie dróg.

Ad.1. Skarga Pana W. Orzechowskiego.
 
Radny Bronisław Balcerowski przedstawił skargę Pana W. Orzechowskiego.Po wysłuchaniu Kierownika A. Wiekieraka i  Inspektor W. Kaczanowskiej ustalono , że         kilkakrotnie przesyłano oferty nabycia wymienionej działki. Jednak Pan W. Orzechowski żądał wygórowanej kwoty, około 100 zł za m2. Najwyższa kwota jaką zaoferowano skarżącemu wynosiła 50 000 zł., co stanowi 43 zł za metr. Pan W. Orzechowski odrzucił wszystkie propozycje, które zostały mu złożone przez Urząd Gminy Białe Błota i przedstawił swój operat szacunkowy sporządzony przez rzeczeczoznawcę majątkowego Pana Tadeusza Karpina. Biorąc pod uwagę fakt, że operat zawiera szereg błędów formalnych i merytorycznych nie było możliwości przyjęcia go jako dowodu w sprawie. W związku z powyższym w dniu 20 lipca 2009r. został skierowany przez Gminę Białe Błota pozew do sądu o zniesienie współwłasności poprzez przyznanie opisanej nieruchomości na wyłączną własność Gminy Białe Błota ze stosownymi spłatami na rzecz Pana W. Orzechowskiego. Ponadto na koszt Gminy dokonano ponownej wyceny udziału Pana W. Orzechowskiego. Wartość tego udziału rzeczoznawca wycenił na kwotę 38 630,00zł. Na I rozprawie Pan W. Orzechowski zażądał za swoją działkę 100 zł za metr. Sędzia postanowił, aby Urząd Gminy wpłacił zaliczkę na rzeczoznawcę w celu dokonania wyceny spornej działki przez biegłego sadowego.
Komisja po zapoznaniu się ze skargą, pozwem Urzędu Gminy oraz operatem szacunkowym uznała skargę za bezzasadną.
 
Ad.2. Wykorzystanie środków gminnych na równanie dróg.
 
Komisja zapoznała się z fakturami za ubiegły rok dot. równania dróg w Gminie. Radny Bronisław Balcerowski podjął dyskusję z Kierownikiem A. Wiekierakiem nt. wydawania decyzji na warunki zabudowy na podmokłych terenach. Następnie Pan A. Szmytka poinformował radnych o stanie odśnieżania jezdni, chodników i wywożenia śniegu na terenie Gminy Białe Błota..
Komisja podjęła dyskusję nt. monitoringu wiat przystankowych, zajmując stanowisko iż do tego tematu należy powrócić w najbliższym czasie.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (18 marca 2010, 09:49:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1083