Protokół z 08.04.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 kwietnia 2010 roku od godziny 14:00 do godz. 16:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjne zgodnie z listą obecności oraz Radny Edmund Łączny, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Magdalena Wajchert.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)  Skarga pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego.
2)  Kontrola działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań związanych z poniesieniem wydatków
na artykuły prasowe.
3)  Absolutorium.
 
Ad.1 Skarga pani Małgorzaty Chmielewskiej i pana Macieja Chmielewskiego.

Kierownik Magdalena Wajchert przedstawiła członkom Komisji skargę i wyjaśniła, iż 24 lutego 2010 r. do Urzędu Gminy wpłynęła skarga pana Józefiaka, który reprezentuje strony postępowania tj. panią Małgorzatę Chmielewska i pana Macieja Chmielewskiego. Postępowanie dotyczy decyzji środowiskowej dla firmy Bohamet. Sprawa miała już rozstrzygniecie przed SKO. Wówczas pan Józefiak zarzucił Wójtowi Gminy, że prowadzi postępowanie, które jest w jego mniemaniu bezprzedmiotowe, ponieważ na tę inwestycję było wydane pozwolenie na budowę. Wówczas sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia . 24 lutego 2010 r. wpłynęła skarga na nienależyte wykonanie zadania przez Wójta Gminy. Pan Józefiak zarzucił Wójtowi Gminy, że nie przestrzega art. 74 § 2 kpa i nie wydał stronie nieuwierzytelnionych odpisów. Pani Kierownik wyjaśniła, że rzeczywiście wpłynął wniosek o udostępnienie nieuwierzytelnionych odpisów, jednak na podstawie w/w art. strona może żądać tylko uwierzytelnionych odpisów. W opinii pana Józefiaka Wójt Gminy powinien w drodze postanowienia odmówić wydania akt sprawy. Wójt Gminy jednak nie wydał postanowienia ponieważ na podstawie kpa nie można wyda postanowienia jeżeli strona żąda nieuwierzytelnionych odpisów. Strona ma prawo wglądu do materiałów na każdym etapie postępowania. Wójt Gminy nie odmawiał udostępnienia akt. Jeżeli pan Józefiak przybyłby osobiście do Urzędu Gminy i chciałby dostać kserokopię akt, to jest możliwość udostępnienia punktu ksero. Pani Kierownik ponadto wyjaśniła, że państwo Chmielewscy są sąsiadami Bohametu i jako bezpośredni sąsiedzi planowanej inwestycji muszą być informowani o każdym etapie postępowania. Przewodniczący Komisji zapytał panią Kierownik, na jakim etapie jest wydawanie decyzji środowiskowej. Pani Magdalena Wajchert wyjaśniła, że akta wróciły z SKO, wszystkie warunki do wydania decyzji zostały spełnione i zostanie ona wydana w najbliższym czasie. Wyjaśniła także Komisji, iż decyzje środowiskowe są po to żeby inwestycja mogła funkcjonować i  nie przekraczały norm i nie powodowały pogorszenia środowiska.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie i po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu Ochrony Środowiska uznała skargę za bezzasadną.
 
Ad.2 Kontrola działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie działań związanych z poniesieniem wydatków na artykuły prasowe.
 
Przewodniczący Komisji zapytał, czy Urząd Gminy publikuje odpłatnie artykuły w gazetach regionalnych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina nie ponosi takich kosztów, bo nie daje do publikacji takich artykułów. Jedyna opłata jaka jest uiszczana, to za ogłoszenia.
 
Ad.3 Absolutorium.

Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. w zakresie dochodów i wydatków.
Komisja  podjęła dyskusję nt. inwestycji, kanalizacji, kwestii budowy Urzędu Gminy i basenu na terenie Gminy Białe Błota.
 
 
                               
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 kwietnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 czerwca 2010, 11:20:41)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 sierpnia 2010, 11:14:39)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1027