Protokół z 15.04.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 kwietnia 2010 roku od godziny 13:00 do godz. 15:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Radna Maria Wolsztyńska, Radna Gabriela Żernicka, Sekretarz Gminy Anna Rywak, Podinspektor Violetta Archacka, Pan Zbigniew Karnas oraz Pan Jan Szczepkowski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.

Porządek posiedzenia:

1)       Kontrola Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Czapla
 
Ad.1 Kontrola Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Czapla”  


Przewodniczący komisji zaprosił na komisję przedstawicieli Wójta Gminy i przedstawicieli UKS „ Czapla” w celu wyjaśnienia sprawy wniosku o dofinansowanie, który nie został złożony w miesiącu styczniu 2010 r.
Podinspektor Violetta Archacka powiedziała, że gdy wyłoniło się ogłoszenie Ministra Sportu dot. dofinansowania zorganizowanych działań dzieci i młodzieży przygotowała stosowny wniosek. Dodała, że donatorzy nie chcą finansować samorządu terytorialnego, ale organizacje pozarządowe, fundacje mające osobowość prawną i tak było tez w tym przypadku. Projektodawcą mogły być tylko stowarzyszenia. Zostały zebrane pomysły od wszystkich klubów sportowych w zakresie organizacji czasu wolnego. Po analizie z Sekretarzem Gminy złożonych propozycji zostały wybrane formy czasu wolnego, które miały zostać ujęte we wniosku. Wniosek o dofinansowanie został przygotowany pod względem merytorycznym i formalnym. Pan Karnas został wytypowany do pomocy merytorycznej przy sporządzaniu tego wniosku. Kompletny wniosek został wysłany do Ministerstwa, jednak ze względu na otwarty charakter konkursu  było duże prawdopodobieństwo, że klub nie uzyska tego dofinansowania. Wówczas pojawiło się ogłoszenie o podobnym konkursie w Urzędzie Marszałkowskim. W związku z powyższym powstał pomysł, żeby ten projekt wysłany do ministerstwa zminimalizować i zdublować. Pani Archacka wyjaśniła komisji, iż złożenie wniosku i otrzymanie przyrzeczenia o otrzymaniu pieniędzy nie jest jednoznaczne z podpisaniem umowy. Do czasu podpisania umowy zawsze można wycofać się z przedsięwzięcia. Jeżeli chodzi o ten drugi wniosek to obejmował on w całości obóz w Bieszczadach i dwa obozy stacjonarne. Cała dokumentacja dot. tego drugiego wniosku została przedstawiona panu Karnasowi do akceptacji. Pan Karnas wrócił z wnioskiem i powiedział, że pan Szczepkowski odmówił jego podpisania.
Sekretarz Gminy dodała, że rozmawiała z panem Szczepkowskim i mówiła mu, że cała dokumentacje dot. wniosku przygotuje Urząd Gminy. Pan prezes został też zapewniony o pomocy, przy rozliczaniu ewentualnie otrzymanej dotacji. Pani Sekretarz dodała, że w przypadku wniosku do Urzędu Marszałkowskiego były duże szanse na otrzymanie tych środków. Wyjaśniła także komisji, że nie było już czasu, aby wniosek mógł złożyć inny klub. Pani Archacka dodała, że próbowała przekonać pana Szczepkowskiego do zmiany decyzji, ale bezskutecznie
Radny Bronisław Balcerowski zapytał panią Archacką o jakiej kwocie dofinansowania była mowa?
Podinspektor Violetta Archacka powiedział, że wniosek obejmował kwotę 66 000 zł.
Radna Maria Wolsztyńska powiedziała, że z rozmowy wynika, że były dwa wnioski i ten pierwszy wniosek został podpisany przez pana Szczepkowskiego. Dodała, ze nie wiadomo, czy pan Szczepkowski w ogóle wiedział o drugim wniosku. Powiedziała, że UKS „ Czapla jako jedyny klub w Gminie złożył wniosek o uzyskanie środków z zewnątrz..
Sekretarz Gminy powiedziała, że pierwotnie zostało ustalone, że o dofinansowanie będzie ubiegać się klub sportowy „ Spójnia” i dopiero później zdecydowano, ze jednak będzie to  „Czapla” . Gdyby Urząd Gminy wiedział wcześniej, że „Czapla” nie podpisze wniosku, to mógłby go złożyć inny klub.
Radna Maria Wolsztyńska zapytała panią Archacką ile jest czasu na przygotowanie takiego wniosku o dofinansowanie od momentu pojawienia się takiej propozycji.
Podinspektor Violetta Archacka wyjaśniła, ze w przypadku tego drugiego wniosku, oferta pojawiła się 16 grudnia 2009 r., a termin składania wniosków minął 7 stycznia 2010 r. Wniosek był kompletny, gotowy do podpisy ok. 3-4 stycznia 2010 r.
Sekretarz Gminy w związku z pytaniem Radnej Marii Wolsztynskiej dot. ilości wniosków powiedziała, że założenie było takie, aby spełnić oczekiwania klubu i przy okazji zapewnić czas wolny dzieciom z całej Gminy.
 
Na komisje przybyli pan Zbigniew Karnas i pan Jan Szczepkowski.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił gościom dotychczasowy przebieg dyskusji.
Pan Szczepkowski powiedział, że na spotkaniu z Sekretarzem Gminy była mowa tylko o jednym wniosku i dodał, że w przypadku gdy jest organizowane jakieś spotkanie to powinno informować się Prezesa, a nie pracownika.
Przewodniczący Komisji zapytał pana Prezesa, czy gdyby środki z zewnątrz były przyznane to dysponować nimi miał klub „Czapla”?
Pan Szczepkowski odpowiedział, że miały to być pieniądze dla dzieci z całej Gminy Białe Błota. To dofinansowanie byłoby dużym obciążeniem dla klubu. Dodał, również, ze gdy otrzymał telefoniczną informacje o drugim projekcie to odpowiedział, że wniosek ma złożyć inny klub z Gminy.
Przewodniczący Komisji zapytał panią Archacką, z kim się kontaktowała w sprawie drugie wniosku?
Podinspektor Violetta Archacka odpowiedziała, że rozmawiała z panem Karnasem, gdyż do tego wniosku było potrzebne zaświadczenie. Pan Karnas obiecał, że to zaświadczenie dostarczy. Pani Archacka dodała, że o niezbędny dokument upomniała się ponownie po świętach, a pan Karnas zapewnił, że zaświadczenie będzie.
Pan Karnas powiedział, że nie jest członkiem zarządu klubu „ Czapla” i dodał, że rzeczywiście mówił że zrobi wszystko, żeby klub podpisał w/w wniosek. Dodał jednak, że informował, ze należy poinformować o wniosku zarząd. Na końcu swojej wypowiedzi stwierdził, że ma żal do siebie, że dał się wciągnąć w tę całą sytuację.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy to prawda, że pan Karnas został oddelegowany do współpracy z panią Archacką?
Sekretarz Gminy na odpowiedź pana Szczepkowskiego, że nie był na pierwszym spotkaniu powiedziała, że na tym spotkaniu został wybrany klub „Spójnia”, jako podmiot, który złoży wniosek, a na II spotkaniu  pan Szczepkowski oddelegował pana Karnasa do tej sprawy.
Radna Janusz Walczyński zapytał pana Szczepkowskiego, czy wiedział, że ten drugi wniosek dotyczy tego samego?
Pan Szczepkowski odpowiedział, że wnikał w to.
Sekretarz Gminy powiedziała, że Urząd Gminy zrobi wszystko, żeby dzieci miały takie same półkolonie jak zawsze.
Przewodniczący Komisji podsumowując powiedział, że spotkania z klubami powinny być protokołowane i nie można dopuszczać do sytuacji, że nie pozyskuje się środków z zewnątrz. Dodał również że niedopuszczalne jest że nie rozmawia się z Prezesami klubów tylko z pracowniami
Radna Maria Wolsztyńska dodała, że wszystko się wzięło ze złego przepływu informacji.
 
Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu obu stron stwierdziła, że nie jest w stanie stwierdzić, po której stronie leży wina, gdyż spotkanie z klubami nie było protokołowane. Stwierdziła jedynie należy zmienić procedury powiadamiania i przepływu informacji.
 
 
                               
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (15 kwietnia 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 czerwca 2010, 11:35:33)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (16 sierpnia 2010, 11:12:33)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 974