Protokół z 12.08.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 sierpnia 2010 roku od godziny 14:00 do godz. 15:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski i Inspektor Maciej Pastwa .
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący  Komisji Andrzej Kieroński.
 
Porządek posiedzenia:
1)       Rozpatrzenie skargi pana Tomasza Gwizdały.
2)       Rozpatrzenie skargi pana Romana Ostałowskiego.
3)       Wolne wnioski.
 
Ad.1. Rozpatrzenie skargi pana Tomasza Gwizdały.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z treścią skargi pana Tomasza Gwizdały na działalność Wójta w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
W celu złożenia wyjaśnień na posiedzenie komisji został zaproszony pracownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju inspektor Maciej Pastwa oraz Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski.
                Inspektor Maciej Pastwa poinformował, że pan Tomasz Gwizdała zarzuca organowi gminy przewlekłość w rozpatrywaniu wniosków dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy. Pan Pastwa przyznał, że w związku z koniecznością rozpatrzenia w pierwszej kolejności wniosków dot. spółki kanalizacyjnej nastąpiło trzy tygodniowe opóźnienie w załatwieniu w/w sprawy. Pan Gwizdała został poinformowany o późniejszym terminie załatwienia wniosku tj. do dnia 30 lipca 2010 r.  Poza tym wniosek skarżącego wymagał  uzgodnień innych organów, które nie zachowały wyznaczonych im terminów. Pan Gwizdała złożył w dniu 7 lipca 2010 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławcze zażalenie na niezałatwienie w terminie przez Wójta Gminy Białe Błota sprawy dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy. SKO uznało zażalenie za uzasadnione i wyznaczyło termin załatwienia sprawy do dnia 10 sierpnia 2010 r. Decyzja została wydana w wyznaczonym dodatkowym terminie. Pan Pastwa dodał, że złożenie zażalenia tylko wydłużyło procedurę załatwienia sprawy.
                Pan Maciej Pastwa wyjaśnił, iż w sprawie pozostałych dwóch wniosków pan Gwizdała również złożył zażalenie do SKO. Na dzień dzisiejszy Urząd Gminy ma wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji o warunkach zabudowy, ale w związku z brakiem akt w sprawie nie ma możliwości wydania decyzji.
                Komisja po przeanalizowaniu wszystkim materiałów w sprawie uznała skargę za zasadną, gdyż skarżący nie otrzymał decyzji o warunkach zabudowy w ustawowych terminach. Jednak jak wynika z wyjaśnień pracowników przedłużenie procedury wydania decyzji nie wynikało z błędu Urzędu Gminy. Projekty decyzji wymagały uzgodnień innych organów, które nie zachowały wyznaczonych terminów i uniemożliwiły wydanie decyzji w ustawowym terminie.
 
Ad 2. Rozpatrzenie skargi pana Romana Ostałowskiego.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński powiedział, że według niego komisja nie jest organem właściwym do rozpatrzenia sprawy. Komisja nie jest w stanie dociec prawdy i orzec o winie którejkolwiek ze stron, bo nie ma na to żadnych dowodów.
Komisja po krótkiej dyskusji wypracowała następujące stanowisko:
Po zapoznaniu się ze skargą z dnia 14 czerwca 2010 r. pana Romana Ostałowskiego na panią Grażynę Nitę  Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury oraz pisemnymi wyjaśnieniami pani Dyrektor w/w sprawie Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie jest organem mogącym wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do pracodawcy skarżącego. Nie jest również kompetentna do spełnienia zadośćuczynienia panu Romanowi Ostałowskiemu. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna proponuje, aby skarżący skierował sprawę do organu kompetentnego do załatwienia w/w sprawy.


Ad. 3 Wolne wnioski.
Komisja ustaliła kolejny termin spotkania na 31 sierpnia 2010 r. na godz. 14:00. Tematem posiedzenia zgodnie z planem pracy będzie realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2010 r.
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (15 września 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (15 września 2010, 09:00:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1087