Protokół z 12.10.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 października 2010 roku od godziny 14:00 do godz. 16:00  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący  Komisji Andrzej Kieroński.
 
Porządek posiedzenia:
1)       Rozpatrzenie skargi pan Piotra Kowalskiego.
2)       Rozpatrzenie skargi pani Marleny Witkowskiej – Rypiny.
3)       Wolne wnioski.
 
 
Ad. 1 Rozpatrzenie skargi pan Piotra Kowalskiego.
 
Przewodniczący Komisji poprosił Kierownika Andrzeja Wiekieraka o przedstawienie sprawy pana piotra Kowalskiego i ustosunkowania się do zarzutów przedstawionych w skardze.
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował członków Komisji, iż sprawa wydania decyzji o warunki zabudowy dla pana Kowalskiego jest nadal w toku. W dniu 25 stycznia 2010 r. został złożony wniosek przez pana Kowalskiego o wydanie decyzji o  warunki zabudowy na działkę w Kruszynie Krajeńskim W wyniku wszczęcia postępowania administracyjnego w miesiącu lutym br. zostało ustalonych 5 stron postępowania. ( nie informujemy nigdy wszystkich stron postępowania, gdyż zawiadomienie jest wysyłane tylko do właścicieli i wnioskodawcy) Projekt decyzji zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został wysłany do uzgodnień do właściwych organów. Jednym z takich organów był  Wojewódzki Konserwator Zabytków, gdyż działka na którą został złożony w/w wniosek znajduje się na skraju strefy archeologicznej. Projekt decyzji został uzgodniony przez konserwatora pod warunkiem stałego nadzoru nad pracami budowlanymi. W między czasie spłynęły również pozostałe opinie. Decyzja o warunki zabudowy została wydana w dniu 26 kwietnia 2010 r. Pan Kowalski złożył odwołanie od tej decyzji Wójta Gminy Białe Błota do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W wyniku postępowania odwoławczego decyzja Wójta Gminy Białe Błota została uchylona m.in. w związku z faktem niepoinformowania o postępowaniu wszystkich stron i wystąpienie o uzgodnienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z niewłaściwej podstawy prawnej.
W wyniku uchylenia decyzji Wójta Gminy Białe Błota i obowiązku poinformowania wszystkich stron postępowania zaistniała konieczność ponownego wszczęcia postępowania w sprawie  i ponownego wystąpienia o uzgodnienia do właściwych instytucji.  Decyzja z SKO wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 8 lipca 2010 r., a 14 lipca 2010 r. zostało wszczęte ponownie postępowanie administracyjne. Z kolei 20 sierpnia 2010 r. pan Kowalski został poinformowany o konieczności przedłużenia terminu z informacją, iż decyzja powinna zostać wydana do 30 września 2010 r. W związku z faktem, że ostatnie uzgodnienia wpłynęły do Urzędu Gminy 17 września 2010 r., to zaistniała konieczność kolejnego przedłużenia terminu, gdyż należało poinformować wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami i dowodami w sprawie.
Kierownik Andrzej Wiekierak dodał, że Pan Kowalski zarzucił w skardze m.in iż uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim były bezzasadne i wyjaśnił, że projekt decyzji został wysłany do wojewody w związku z przebiegającą w pobliżu  działki wnioskodawcy linii wysokiego napięcia, która była ujęta w dawnym planie zagospodarowania i stanowiła inwestycję celu publicznego. Wojewoda uznał, że przedmiotowa linia wysokiego napięcia nie oddziaływuje na działkę inwestora i nie ma potrzeby uzgadniania z nim w/w projektu decyzji. Jeżeli chodzi o uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska to projekt decyzji został wysłany mimo zmiany przepisów, które wykreślają dyrektora z listy organów, do których trzeba się zwrócić o uzgodnienia, gdyż postępowanie w sprawie toczyło się od stycznia 2010 r., a przepisy zmieniły się dopiero lipcu 2010 r. Ponadto wysłanie do uzgodnień projektu decyzji do RDOŚ  i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nie wpłynęło na przedłużenie toku uzgodnień w tej sprawie, bowiem ostatnia opinia wpłynęła od starosty.
Komisja Rewizyjna po  przeanalizowaniu całej dokumentacji w sprawie i wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego uznała skargę za bezzasadną w związku z koniecznością , zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przeprowadzenia szerokich uzgodnień z właściwymi organami. Ponadto Wójt Gminy Białe Błota, zgodnie z art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego informował pana Kowalskiego o przedłużeniu terminów załatwienia sprawy.
 
Ad. 2 Rozpatrzenie skargi pani Marleny Witkowskiej – Rypiny.
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że próbował się skontaktować z mecenasem Maciejewskim, w celu zaproszenia go na Komisję Rewizyjną, ale bezskutecznie. Komisja podjęła dyskusję nt. 2 pkt skargi dot. wydatkowania publicznych środków finansowych na zatrudnienie adwokata ( nie posiadającego stosownej wiedzy z zakresy prawa administracyjnego ) reprezentującego wójta gminy Białe Błota przed WSA i NSA.
Radny Bronisław Balcerowski stwierdził, że według niego skarga dotyczy zatrudnienia adwokata, który nie posiada stosownej wiedzy prawnej.Komisja zdecydowała wystosować pismo do Wójt Gminy Białe Błota w sprawie przedstawienia zlecenia zastępstwa procesowego panu mecenasowi Maciejewskiemu w związku z prowadzeniem przez niego w imieniu Urzędu Gminy sprawy przed WSA i NSA.
 
 
Ad.2 Wolne wnioski.
Brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 października 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (21 października 2010, 14:22:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 982