Protokół z 24.05.2011 r.

Protokół  Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 maja 2011 roku od godziny 12:00 do godz. 14:30  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
                               
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz  Sekretarz Gminy Anna Rywak i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Mariusz Stężewski.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.
 
 
Porządek posiedzenia:
1)      Absolutorium.
2)      Wolne wnioski.
 
Ad.1 Absolutorium.
 
Przewodniczący Komisji
poprosił Kierownika Mariusza Stężewskiego o przedstawienie inwestycji, które nie zostały wykonane w 2010 r.
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśniła, że w przypadku ulic w Białych Błotach umowa z wykonawcą została zawarta w marcu 2010 r., z terminem wykonania do grudnia 2010 r. Procedura przetargowa trwała od stycznia do marca 2010 r.  Kierownik wyjasnił czlonkom Komisji, że zazwyczaj cala procedura przetargowa trwa około 1 miesiąca, jeżeli nie ma żadnych zapytań i odwołań
Radny Krzysztof Kocikowki poruszył sprawę ulicy Mostowej i Dymnej i powiedział, że inwestycja nie została dofinansowana z zewnątrz, bo nie została zakończona do 2010 r. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich byli informowani, że większość prac zostanie zakończona w 2010 r. Teraz jednak dochodzą słuchy, że pracę została wstrzymane, aby energetyka położyła kabel.
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział, że umowa z wykonawcą została podpisana w kwietniu 2010 r. Ze strony Urzędu Gminy nie było żadnych opóźnień. To wykonawca za późno wszedł na plac budowy. Dodał, że o jakichkolwiek konsekwencjach wobec wykonawcy będzie można mówić po zakończeniu inwestycji.
Przewodniczący Komisji zapytał co z budową kanalizacji w Białych Błotach?
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że jej wykonanie jest związane z budową dróg.
Przewodniczący Komisji zapytał również o budynki socjalne w Murowańcu i oświetlenie.
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że w Murowańcu była potrzeba zmiany miejscowego planu, a on do dnia dzisiejszego nie został opublikowany przez Wojewodę. Z kolei z projektantem oświetlenia została rozwiązana umowa, bo nie wywiązywał się z umowy
Radny Janusz Walczyński zapytał, o projekty 33 ulic w Białych Błotach?
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że umowa została wypowiedzenia projektantowi       i Gmina wystąpi do sądu o odszkodowanie.
 
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie niezrealizowanych dochodów i deficytu
W dalszej części dyskusji poszczególni członkowie Komisji wyrazili swoje stanowisko w sprawie absolutorium.


Wniosek o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota został przyjęty 4 glosami za przy 1 głosie przeciw.


Tylko radny Bronisław Balcerowski opowiedział się za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Białe Błota.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuję:

Uchwalony przez Radę Gminy budżet pod względem finansowym został zrealizowany.  Jednak Komisja Rewizyjna przy analizowaniu budżetu wzięła pod uwagę stan faktyczny wykonania budżetu na koniec 2010 r., a ten nie został zrealizowany. 
Wójt Gminy Białe Błota mimo ujętych do realizacji inwestycji nie wykonała w 2010 r. projektu  ulic w Białych Błotach tj.: Chełmskiej, Cedrowej, Chmielnej, Chmielarskiej, Czekoladowej, Cynowej, Czajczej, Ulana, Zeusa, Drzewnej, Daliowej, Dalekiej, Żaków, Całej, Duńskiej, Hebanowej, Herbowej, Gwarnej, Literackiej, Olchowej, Żeńców, Kadetów, Parkowej, Epokowej, Bazaltowej, Arlekina, Alpejskiej, Pieszej, Nizinnej, Betonowej, Altanowej i Orlika.
Ponadto Wójt Gminy zawyżyła dochody poprzez ujęcie w budżecie gminy działek na sprzedaż. Działki nie zostały sprzedane.
Po raz kolejny Wójt Gminy nie zrealizowała budżetu w dziale dochody, ze sprzedaży majątku, wykonanie 59,83%
Wójt Gminy nie zrealizowała kluczowego zadania w miejscowości Białe Błota – budowa jezdni i chodników ul. Gronowej, Czwartaków, Chudoby, Cukierniczej. Zadanie to zostało wykonane tylko w 62,39%!
Wójt Gminy nie dokończyła zadania- Projekt i Budowa Kanalizacji Deszczowej w Białych Błotach- I Etap. Wykonanie- 80,30%
Nie wykonano projektu i budowy ul. Przemysłowej w Białych Błotach. Wykonanie- 82,40%
Zadanie pod nazwą Projekty i Budowa- uzupełnienie oświetlenia dróg na terenie gminy. Zrealizowano w 39,49%,.
W planowanym budżecie na 2010 rok wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 19 760 500, 00 zł, po zmianach kwota ta wynosiła 19 018 951, 00 zł. Wykonanie wyniosło 16 268 801,26 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynosi 2 750 149,74 zł, co stanowi 14,46 % planu wydatków majątkowych. Dodając do tego kwoty przeniesione jako wydatki niewygasające, łatwo jest zauważyć jak wielu inwestycji zaplanowanych nie wykonano.  

Ad.2 Wolne wnioski.
 
Komisja ustaliła plan pracy na III kwartał 2011 r. :
- lipiec – przerwa wakacyjna
- sierpień – kontrola referatu Gospodarki przestrzennej i Mienia Komunalnego
- wrzesień – dokończenie kontroli Urzędu Gminy, sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2011 r.
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 maja 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (28 czerwca 2011, 13:27:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794