Protok RGK.0012.4.13.2011 y dnia 15 września 2011 r.,

Białe Błota , dnia 15 września 2011 r.,

RGK.0012.4.13.2011


PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 września 2011 roku, od godz. 14:00 do 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności, Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz członkowie Komitetu Protestacyjnego przeciwko lokalizacji cmentarza w miejscowości Drzewce wg. załączonej listy.


Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia Komisji:

1.    Rozpatrzenie skargi Pana Musiała.
2.    Rozpatrzenie skargi Komitetu Protestacyjnego.
3.    Wolne wnioski.

Ad.1.

Przewodniczący p. Andrzej Kieroński przedstawił członkom Komisji stanowisko Pana Musiała co do rozstrzygnięcia jego skargi, w którym wyraża zgodę na ostateczne rozpatrzenie tejże skargi po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia Sądu. Poinformował, że Skarga Kasacyjna wyznaczona jest na 12 października br.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie rozpatrzenie skargi Pana Musiała po otrzymaniu prawomocnego wyroku Sądu.

Komisja jednogłośnie przyjęła w/w wniosek.
    
Ad. 2.

Przewodniczący KR o wyjaśnienia w sprawie planowanej lokalizacji cmentarza w miejscowości Drzewce poprosił Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzeja Wiekieraka.

Pan Wiekierak wyjaśnił Komisji, iż na etapie możliwości składania propozycji i uwag do studium zagospodarowania terenu, Proboszcz Parafii w Murowańcu wystąpił do Urzędu Gminy z wnioskiem o lokalizację cmentarza w miejscowości Drzewce ze wskazaniem danego obszaru. Na tymże etapie nikt nie wniósł uwag i sprzeciwów do złożonej przez księdza propozycji do powyższego studium.
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego wyjaśnił także, że o ewentualnej lokalizacji cmentarza decyduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który podejmowany jest przez Radę Gminy uchwałą, a takowa nie była jeszcze sporządzana, gdyż najpierw należy zbadać teren pod względem istniejących studni i odległości od działek sąsiednich. Jeżeli przedmiotowy teren nie będzie spełniał niniejszych warunków to w ogóle nie będzie sporządzony projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy są prowadzone badania na zleceniu Urzędu Gminy w celu sprawdzenia poziomu wód gruntowych, czy też badania te mają być zrobione we własnym zakresie.

Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski poinformował, że część badań już jest. W pierwszej kolejności Urząd czeka na wyniki przeprowadzonych odwiertów oraz opinię Inspektora Sanitarnego.
    
Pan Wiekierak wyjaśnił, iż z działki o powierzchni 4 ha najpierw należy wyznaczyć linie terenu, które spełniałyby określony kształt, wymagane odległości od studni i zabudowań, który ewentualnie mogłyby zakwalifikować się jako miejsce lokalizacji pod cmentarz. Dopiero po wyznaczeniu tychże linii można szczegółowo zbadać określony teren pod kątem poziomu występowania wód podziemnych.

Przewodniczący KR przytoczył, iż odległość od granicy cmentarza do ujęć wody nie może być mniejsza niż 500 m, a proponowana linia cmentarza wynosi ok. 150 m. Ten przepis wyklucza jakąkolwiek możliwość lokalizacji cmentarza w tym miejscu.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego wyjaśnił, że przepisy mówią, iż cmentarz może być zlokalizowany 150 m od zabudowy mieszkaniowej chyba, że każdy budynek w strefie od 50 do 150 m jest podłączony do wodociągu to można wtedy zmniejszyć odległość do 50 m.
    
Członek KR Pan Walczyński zapytał, czy były brane pod uwagę sugestie mieszkańców protestujących, aby cmentarz zlokalizować trochę dalej pod linią wysokiego napięcia.

Pan Wiekierak poinformował, że teren obecnie badany pod kątem możliwości lokalizacji cmentarza także znajduje się pod linią wysokiego napięcia.

Radny Krzysztof Kocikowski przytoczył wspomnianą przez Komitet Protestacyjny działkę, która położona jest zdecydowanie wyżej i dalej od zabudowań.

Zastępca Wójta powiedział, iż będzie rozpatrywana sytuacja korzystniejsza dla mieszkańców, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości.
    
Radny Walczyński poinformował, że razem z członkami Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska był na wizji na przedmiotowym terenie i ich zdaniem nie ma większych przeciwwskazań do lokalizacji w tymże miejscu cmentarza.

Przewodniczący KR zapytał, czy z propozycją miejsca lokalizacji cmentarza wystąpił sam Proboszcz, czy też były to propozycje ze strony Urzędu Gminy.

Pan Wiekierak odpowiedział, iż była to propozycja Proboszcza.

Przewodniczący KR poprosił o odpowiedź na pytanie dot. wielkości ewentualnego terenu pod cmentarz.

Zastępca Wójta p. Jankowski odpowiedział, że teren wynosi ok. 4,5 ha, lecz po przeprowadzonych badaniach może okazać się, że pod cmentarz nadaje się zaledwie 1/3 tego obszaru.

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej dołączyli członkowie Komitetu Protestacyjnego (KP) z miejscowości Drzewce.

Przewodniczący Komisji p. Kieroński przedstawił członkom Komitetu Protestacyjnego, iż komisja zapoznała się ze skargą oraz ze stanowiskiem w przedmiotowej sprawie Urzędu Gminy. Wyjaśnił także, że otrzymane pismo ciężko zakwalifikować jako skargę, gdyż ma ono formę listu otwartego do Radnych.

Członek Komitetu Protestacyjnego ustosunkowując się poinformował, że to nie to pismo. Skarga została złożona na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. Poinformował, że jest to skarga na Gminę skierowana do wszystkich możliwych Urzędów na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a także do Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Pan Jankowski zapytał, czy skarga była także kierowana do Wójta.

Członek KP odpowiedział, iż do Wójta skierowane zostało odrębne pismo.

Dyskusja.

Przewodniczący KR zapytał czy w posiadaniu Komitetu znajdują się dokumenty potwierdzające informacje zawarte w piśmie, tj. badania poziomu wód gruntowych.

Członek KP odpowiedział, że do zbadania poziomu wód gruntowych nie są potrzebne żadne fachowe badania i dokumenty, wystarczy uczestnictwo w wizji lokalnej. Wytłumaczył, że po występującej roślinności na tym obszarze można zauważyć, iż jest to teren podmokły.

Drugi z członków KP powiedział, że na zebraniu wiejskim władze Gminy informowali, że wieś Drzewce ma bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Członek KP przedstawił także swoje stanowisko, w którym wyjaśnia, iż próba składania ludzi trumnach do wody to poruszenie zasady szacunku dla zmarłych. Poinformował także, że Komitet Protestacyjnych dokonał sam pomiarów na czterech odwiertach wykonanych na zlecenie Urzędu Gminy przez geologów. Z pomiarów Komitetu wynika, iż poziom wody na przedmiotowym terenie wynosi od 0,7 do 1,1 m.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak wyjaśnił, że pojawienie się geologa i badanie gruntu to tak naprawdę kwestia sprawdzenia jak wygląda teren. Wójt nie zaproponował Radnym uchwały przystępującej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, do którego projektu mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi i których rozpatrzenie może nastąpić jedynie za zgodą Rady Gminy. Urząd nawet nie zaczął jeszcze tej procedury. Jedyne co jest to zapis w studium na wniosek księdza , który w żaden sposób nie decyduje, że ten cmentarz w ogóle powstanie. Wyjaśnił, iż obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające i sprawdzające odległości. Może się okazać że w ogóle Wójt nie zaproponuje Radzie Gminy przystąpienia do takiego planu, jeżeli Inspektor Sanitarny zaopiniuje, że strefy trzeba traktować maksymalistycznie, a nie minimalistycznie.
Pan Wiekierak ponownie wytłumaczył, że badania na przedmiotowym terenie prowadzone są tylko dlatego, że do studium została zaproponowana lokalizacja cmentarza i nikt nie wniósł do tego uwag. Poinformował także, że sprawy nie należy traktować jako przesądzonej.

Dyskusja

Członek KP zapytał na czyje zlecenie robione są badanie i czy będzie jeszcze ekspertyza.

Zastępca Wójta odpowiedział, iż badania robione są na zlecenie Urzędu Gminy. Poinformował, że będzie jeszcze opinia techniczna. Badania są na razie na etapie sprawdzenia stref najbardziej korzystnych dla mieszkańców. Wyjaśnił, że być może w ogóle nie będzie możliwości zlokalizowania na przedmiotowym obszarze cmentarza.

Przewodniczący KR oddał głos Panu Wiekierakowi, który po raz kolejny wytłumaczył procedurę związana z przystąpieniem do ulokowania cmentarza.

Członek KP potwierdził swoje stanowisko dot. naruszenia prawa próbując zlokalizować cmentarz w centrum wsi. Jednocześnie KP zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o uznanie skargi jako zasadnej.

Ad.3.    

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej postanowił w obecności władz Urzędu Gminy oraz Komitetu Protestacyjnego o przesunięciu terminu rozpatrzenia skargi dot. lokalizacji cmentarza na miesiąc październik.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę na przesunięcie terminu rozpatrzenia niniejszej skargi.    Protokołowała:                                                              Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Natalia Sadłowska
                                                                                                 Andrzej Kieroński


Podpisy członków komisji:

1. Bronisław Balcerowski
2. Janusz Walczyński        
3. Krzysztof Kocikowski  
4. Robert Baranowski   

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (4 października 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 09:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826