RGK.0012.4.18.2011 z 08 grudnia 2011 r.,

Białe Błota, dnia 08 grudnia 2011 r.,

RGK.0012.4.18.2011

PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 08 grudnia 2011 roku od godz. 14:00 do godz. 15:20 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji wg załączonej listy obecności, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak oraz p. Waldemar Kusz.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący p. Andrzej Kieroński.
    

Porządek posiedzenia Komisji:

1.    Rozpatrzenie wniosku Pana Waldemara Kusza.
2.    Zakończenie Kontroli Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.
3.    Plan pracy Komisji na I kwartał 2012 r.


Ad.1.

Przewodniczący A. Kieroński przedstawił sprawę, dot. wniosku złożonego przez Pana Waldemara Kusza o przeprowadzenie czynności kontrolnych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Białe Błota. Wyjaśnił, że Komisja może zwrócić się do Rady Gminy z wnioskiem dot. sporządzenia uchwały w sprawie wykupy przedmiotowej działki w trybie nieograniczonym. Przewodniczący Andrzej Kieroński poinformował, iż zaprosił na posiedzenie komisji p. Kusza ponieważ z wniosku wynika, iż zobowiązał się do ewentualnego przedłużenia ul. Stokrotki.

A. Wiekierak powiedział, że chodzi o ewentualną przebudowę ul. Stokrotki.

Pan Waldemar Kusz wyjaśnił, iż od roku razem z p. Mądrzyńskim starają się o warunki zabudowy dla nowego osiedla w Murowańcu. Wyjaśnił, iż w odbyło się spotkanie z Panią Wójt, obecnym kierownikiem A. Wiekierakiem oraz urbanistą, po którym pojawiła się nadzieja na budowę powyższego osiedla. Jeżeli ta sprawa zakończy się pomyślnie to pozostałe powinny rozwiązać się automatycznie.

Pan Wiekierak poinformował, że w sprawie dróg chodzi o to żeby nie sprzedawać Panu Kuszowi drogi, aby później ją od niego odkupić na mocy specustawy.


Pan Waldemar Kusz na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oficjalnie wycofał wniosek o przeprowadzenie czynności kontrolnych na działalność Wójta.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, iż na kolejnych posiedzeniach Komisja będzie rozpatrywać skargę p. Musiała. Chciałby zaprosić na posiedzenie komisji p. Kamilę Orlińską – przedstawiciela Pana Musiała. W związku z tym, iż powyższa sprawa dotyczy kilkuset tysięcy złotych na szkodę gminy, p. Kieroński wyjaśnił, iż po rozpatrzeniu skargi jako Przewodniczący będzie chciał złożyć wniosek do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że musi być przekonany, iż znamiona powyższej sprawy mają charakter karny.

Nawiązała się dyskusja na temat odszkodowań za przejęte pod drogi grunty.


Ad. 2.

Kontrolę Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego rozpoczęto na posiedzeniu Komisji dnia 09 sierpnia 2011 r., wtedy też członkowie komisji zapoznali się z całą procedurą związana z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Przewodniczący Komisji poprosił A. Wiekieraka o zestawienie ilości spraw związanych z warunkami zabudowy za 2010 rok.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego kontrolowanego przedstawił następujące zestawienie:

I.    Ilość złożonych wniosków: 726, z czego wydano:

· 563 decyzji o warunkach zabudowy:
- 76 zmieniających parametry;
- 45 przeniesienie warunków zabudowy na inną osobę;
- 1 decyzja negatywna;

· 90 decyzji ustalających lokalizacje inwestycji celu publicznego
·28 poświadczenie za zgodność z oryginałem, wnioski o sporządzenie kserokopii wcześniej wydanych decyzji;
·47 sprawy wycofane.

Pan Wiekierak przedstawił przyczyny m.in. wycofania wniosków, odwołań od wydanych decyzji.

Dyskusja, w której udział wzięli radni: Andrzej Kieroński, Bronisław Balcerowski, p. Andrzej Wiekierak.

Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek, dot. poszukiwania przez gminę bardziej przychylnych rozwiązań dla mieszkańców w rozpatrywanych wnioskach.

Zakończono Kontrolę Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

Ad. 3.
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ W I KWARTALE 2012 ROKU

1Styczeń*Rozpatrzenie skargi redaktor naczelnej „Głosu Białych Błot” Marzanny Kreja;* Przeprowadzenie Kontroli z wniosku Sp. Murowaniec
2 Luty * Kontrola przychodów z tytułu podatków;    (wykaz umorzonych podatków)
3 Marzec * kontrola wydatków GZEAS za 2010 rok, ponoszonych przez gminęProtokołowała:                                                           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Natalia Sadłowska
                                                                                           Andrzej Kieroński


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1.    Bronisław Balcerowski
2.    Janusz Walczyński    
3.    Krzysztof Kocikowski
4.    Robert Baranowski 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (30 grudnia 2011)
Opublikował: Magdalena Maison (17 stycznia 2012, 09:48:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 828