Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 04 października 2012 roku, od godz. 14:00 do 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

 
PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 04 października 2012 roku, od godz. 14:00 do 16:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz  Skarbnik Lucyna Krasulak, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1.Kontrola wydatków urzędu gminy.
2.Rozpatrzenie skargi p. Krzysztofa Śliwickiego.
3.Rozpatrzenie skargi p. Marka Katarzyńskiego.
 
 
 
Ad.1.
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński poprosił o przedstawienie dokumentów, które stanowią ostatni etap kontroli wydatków urzędu.
Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiała dokumenty i wydatki, dotyczące:
 
Prasy prenumerowanej przez urząd, tj.:
Express BydgoskiGazeta PomorskaGazeta PowiatRzeczpospolita
Łączny roczny koszt w/w prenumerat wynosi 1.877 zł
 
Obsługi kserokopiarki w Biurze Obsługi Interesanta – miesięczny ryczałt 286,89 zł + VAT. W skład miesięcznego ryczałtu wchodzi 7000 bezpłatnych kopii formatu A4, stawka powyżej ryczałtu wynosi 0,041 zł netto za kopię. Skarbnik wyjaśniła, że papier oraz zszywki zakupywane są na koszt urzędu.
 
Radna Marlena Witkowska – Rypina zapytała ile wynosi stawka VAT, a następnie poprosiła o podawanie kwot brutto, gdyż gmina nie jest „watowcem”.
Skarbnik poinformowała, że stawka VAT wynosi 23 %.
 
Delegacji za grudzień 2011, których było 47 – komisja zapoznawała się z dokumentacją. Skarbnik poinformowała, że w danym miesiącu ryczałty i delegacje wyniosły 5800 zł.
 
Radna Marlena Witkowska – Rypina zważyła na to, że środki komunikacji miejskiej są tańsze oraz zawnioskowała o ograniczenie koszów delegacji.
 
Rachunków za II półrocze 2011 – komisja również zapoznawała się z bilingami.
 
Na komisji powzięto dyskusję na temat połączeń z telefonów służbowych po godzinach pracy.
 
 
 
Ad. 2.
 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński  wyjaśnił, iż w sprawie p. Śliwickiego Urząd Gminy powinien wypłacić zwaloryzowaną kwotę odszkodowania. Co do odsetek z  otrzymanej opinii Radcy Prawnego wynika, że wskutek wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji odsetki nie będą naliczane w okresie od 7.10.2010 do wydania prawomocnego wyroku utrzymującego w mocy decyzję odszkodowawczą. Pan Kieroński poinformował, że w tej sprawie skarżący  może na drodze cywilno-prawnej ubiegać się o wypłacenie odsetek za 6 dni, tj. od otrzymania wyroku  NSA do wypłaty odszkodowania. Przewodniczący A. Kieroński poprosił  przedstawienie swojej opinii w przedmiotowej sprawie członków Komisji.
Radny Bronisław Balcerowski zważył na to, że organ odwołał się od decyzji, dotyczącej wysokości odszkodowania, było ono zbyt wysokie jak za grunty w danym rejonie. Wyjaśnił również, że w jego ocenie skarga jest zasadna w przedmiocie nie wypłacenia zwaloryzowanej kwoty odszkodowania, natomiast w kontekście odsetek skarga jest bezzasadna.
Radna Marlena Witkowska-Rypina przedstawiła swoją opinię na powyższy temat, a mianowicie, że urząd nie musiał się odwoływać od decyzji odszkodowawczej. W związku z przedłużaniem w czasie wypłaty odszkodowania, co za tym idzie narażania gminy na dodatkowe koszty oraz biorąc pod uwagę zarzuty podniesione w skardze zdaniem radnej jest ona zasadna.
Radny Krzysztof Kocikowski zaznaczył kwestię złożenia wniosku z żądaniem odsetek za czas opóźnienia wypłacenia należności odszkodowawczej, o które wierzyciel może się ubiegać. Z opinii radcy wynika, że skarżący taki wniosek złożył pierwszy raz w przedmiotowej skardze na Wójta.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Bronisław Balcerowski, Marlena Witkowska-Rypina, Andrzej Kieroński, Janusz Walczyński.
 
W toku prowadzonych dyskusji Przewodniczący Andrzej Kieroński zważył, iż biorąc pod uwagę zarzuty zawarte w skardze jest ona bezzasadna.
Radna Marlena Witkowska – Rypina zaznaczyła, że Wojewoda wstrzymał wykonanie decyzji lecz nie wstrzymał wypłaty odszkodowania w związku z  czym skarga jest jak najbardziej zasadna. Poinformowała, że wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia decyzji ostatecznej, w tym przypadku decyzji Wojewody.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Bronisław Balcerowski, Marlena Witkowska-Rypina, Andrzej Kieroński, Janusz Walczyński, Robert Baranowski.
Przewodniczący Andrzej Kieroński zawnioskował, aby skargę p. Śliwickiego w całości uznać za zasadną. Zaproponował, aby w uzasadnieniu uchwały zawrzeć, iż należne odszkodowanie powinno zostać wypłacone na mocy decyzji ostatecznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.08.2010 r., sygn. akt WSPN.IV.77243-23/10. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
Radny Bronisław Balcerowski zważył na to, że jeżeli zostanie podjęte powyższe stanowisko to będzie trzeba wziąć pod uwagę wszystkich, którzy są uczestnikami spraw odszkodowawczych i zabezpieczyć odpowiednią kwotę w budżecie na ich wypłatę.
Na powyższy temat ponownie nawiązała się dyskusja.
 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zapytał członków Komisji, czy zgadzają się z wyżej przedstawionym stanowiskiem w sprawie zasadności skargi.
Komisja przychyliła się do niniejszego wniosku.
 
 
 
Ad.3.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak wyjaśnił, iż p. Katarzyński stoi na stanowisku, że gmina powinna mu zapewnić drogę gminną, aż pod jego nieruchomość. Wyjaśnił, że przedmiotowy teren  nie jest objęty planem miejscowym. Nieruchomość p. Katarzyńskiego przylega to terenów stanowiących własność osób trzecich.  Jego działania miały na celu to, aby gmina zapewniła dostęp do drogi, a nie np. na zasadzie służebności gruntowej lub ustanowienia drogi koniecznej. W odpowiedzi na wnioski Pana Katarzyńskiego Wójt wyraził zgodę na tymczasowe korzystanie z gruntów gminnych w celu umożliwienia dostępu do drogi.
Członkowie Komisji zapoznawali się z dokumentacją w niniejszej. Kierownik Wiekierak zobrazował na mapie zaistniałą sytuację.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię, że zadaniem własnym gminy jest zapewnienie dostępu do drogi.
Kierownik Wiekierak wyjaśnił, że owszem jeżeli teren jest objęty planem miejscowym, natomiast w momencie, gdy przedmiotowy teren miał być nim objęty, to skarżący był głównym prowodyrem sprzeciwu niniejszego planu.
Radny Krzysztof Kocikowski poprosił o przedstawienie na mapie koncepcji z jaką zwrócił się do Wójta skarżący.
Radny Bronisław Balcerowski podniósł kwestię, czy była odmowa załatwienia przedmiotowej sprawy ze strony urzędu, gdyż ten problem podnoszony jest w skardze. Wyjaśnił również, że jego zdaniem nie było odmowy rozpatrzenia wniosku, urząd podejmował stanowiska w niniejszej sprawie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zaproponowała, aby wyjść z pomocą do p. Katarzyńskiego w załatwieniu niniejszej sprawy.
Kierownik Wiekierak wyjaśnił, że nie widzi żadnych przeszkód, aby pomóc rozwiązać zaistniały problem.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Robert Baranowski, Bronisław Balcerowski, Marlena Witkowska-Rypina, Andrzej Kieroński, Janusz Walczyński, Krzysztof Kocikowski.
 
 
 
W świetle wnikliwego zapoznania się z przedmiotową skargą oraz uzyskaniem wyczerpujących informacji ze strony urzędu Komisja Rewizyjna  uznała skargę za bezzasadną. Ustalono także z kierownikiem Andrzejem Wiekierakiem że zostanie zorganizowane spotkanie ze skarżącym w celu udzielenia pomocy w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (19 października 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 listopada 2012, 08:53:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 859