Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2012 roku, od godz. 14:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


 
PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 października 2012 roku, od godz. 14:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności, radna Maria Wolsztyńska oraz  Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski.
 
 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
 
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Sprawy Bieżące
2. Przetargi na wykonanie projektów szkół w Cielu i Przyłękach. Przetargi ogłoszone i rozstrzygnięte w bieżącym roku na realizację inwestycji drogowych. Wykonane projekty i ich realizacja.
 
 
 
Ad. 1.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński poinformował, że po konsultacji z Przewodniczącym Rady Gminy, na najbliższej sesji złoży wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwałę  w sprawie zlecenia zbadania skargi na radną. Wyjaśnił, że jest to spowodowane zaciągnięciem opinii prawnej od niezależnego radcy, który wyjaśnił, że skarga na radną mogłaby być rozpatrywana ewentualnie, gdyby działała ona na szkodę Rady Gminy. Wyjaśnił, że radny odpowiada politycznie i moralnie względem mieszkańców i za swoje działania  i ewentualnie zostanie rozliczony przez wyborców w wyborach powszechnych.
Radna Marlena Witkowska-Rypina złożyła pisemny wniosek w przedmiotowej sprawie oraz podziękowała p. Kierońskiemu za wypracowanie w/w stanowiska.
Przewodniczący Andrzej Kieroński poinformował, że przedmiotem obrad komisji będzie kontrola wydatkowania środków sołeckich w związku ze złożonym wnioskiem o przeprowadzenie niniejszej kontroli. Problem zaistniał w związku z umieszczaniem na stronach internetowych sołectw reklam przedsiębiorców, z których sołectwa nie uzyskują korzyści majątkowych, a strony internetowe są finansowane z publicznych środków. Drugim tematem kontroli w związku z wnioskiem Komisji Oświaty jest wydatkowanie pieniędzy na wydawanie pisma samorządowego „Głos Białych Błot”.
 
Na Komisji podjęto problem ulicy Centralnej w Białych Błotach oraz pozostałych, na których obecnie trwają roboty drogowe.
W dyskusji udział wzięli radni: Andrzej Kieroński, Maria Wolsztyńska, Janusz Walczyński,
 
Radna Maria Wolsztyńska pojęła temat projektu uchwały w sprawie akceptacji kierunków działania Wójta w zakresie modernizacji i rozwoju systemu wodociągowego dla Gminy Białe Błota do roku 2025. Zaznaczyła, że należy zadać pytanie, ile za to zapłacą mieszkańcy  i czy podjęcie niniejszej uchwały nie spowoduje tego, że na następnej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały  z podwyżkami wody.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska, Janusz Walczyński, Robert Baranowski.
 
Komisja ponownie pojęła dyskusję w przedmiocie skargi na radną.
Przewodniczący Komisji ponownie poinformował, że nie ma możliwości skarżenia radnego.
Radny Bronisław Balcerowski zaznaczył, że trzeba przedmiotową skargę przekazać Wojewodzie, gdyż skarga na radnego to tak jakby skarga na Radę.
Radna Maria Wolsztyńska zaznaczyła, że jest to w ogóle bezzasadne.
Radna Marlena Witkowska –Rypina poruszyła kwestię, iż jest to nadinterpretacja prawa, że jeżeli jest skarga na radnego to jest skarga na Radę. Wyjaśniła, że instytucja prawa nie przewiduje czegoś takiego. Radna poruszyła także kwestię, iż niniejsza sprawa jest zmanipulowana, gdyż podpis na uchwale p. Sadłowskiej nie oznacza, że jest ona jej autorem oraz nie oznacza to, że napisanie uchwały zlecił Przewodniczący Rady Gminy. Uchwała została sporządzona mimo braku podstawy prawnej.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Bronisław Balcerowski, Marlena Witkowska-Rypina, Andrzej Kieroński.
 
 
Ad. 2.
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński poprosił Pana Stężewskiego o przedstawienie informacji, dotyczących projektów szkół w Cielu i Przyłękach.
Mariusz Stężewski Kierownik Referatu Inwestycji poinformowała, że na projekt szkoły w Cielu, 2 lipca została podpisana umowa z terminem wykonania do końca listopada. Wyjaśnił również, że nie ma zagrożenia wykonania tego zadania, do końca listopada powinno być także pozwolenie na budowę. Przyłącza do przedmiotowego obiektu muszą być załatwiane odrębnym trybem.
Przewodniczący Andrzej Kieroński zapytał, czy jest wizualizacja obiektu?
Pan Stężewski wyjaśnił, że jest takowa, lecz nie ma jej ze sobą.
Radna Witkowska-Rypina, poinformowała, że na Komisji Oświaty przedmiotowa wizualizacja została przedstawiona przez sekretarza. Zdaniem radnej przedstawiony projekt nie pasuje do istniejącego w danym miejscu krajobrazu wiejskiego, bardziej wpasowujący się w krajobraz miejski. Komisja wnioskowała o wprowadzenia zmian w projekcie, radna zapytała czy zostały one uwzględnione?
Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśnił, że projekt jest realizowany w niezmienionej formie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła także kwestię rozstrzygnięć przetargów w przedmiotowej sprawie, a mianowicie wyraziła chęć wglądu w całą dokumentację.
Kierownik poinformował, że na sporządzenie projektu szkoły w Cielu spłynęło 13 ofert, przetarg wygrał podmiot spełniający postawione kryterium, tj. najniższa cena w tym przypadku była to kwota 109.470,00 zł.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Janusz Walczyński, radny Andrzej Kieroński, radna Maria Wolsztyńska.
 
 
Odnośnie sporządzenia projektu budowy obiektu wielofunkcyjnego w Przyłękach kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że proces jest prowadzony w innym trybie. Wartość zamówienia nie wymaga przetargu, zastosowano zapytania ofertowe. Zostały złożone 3 oferty. Została podpisana umowa z firma Przem-Projekt z Bydgoszczy na wartość 49.815 zł z terminem wykonania do 11 grudnia br. Pan Stężewski wyjaśnił, że procedury stosowane w niniejszym zapytaniu ofertowym są zgodne z zarządzeniem Wójta, które je określa.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radna Maria Wolsztyńska, radny Krzysztof Kocikowski.
 
Radna Maria Wolsztyńska odnośnie obiektu w Łochowie zapytała czy jest dofinansowanie na to zadanie, gdyż z tego co pamięta z budżetu miało zostać przeznaczone ok. 250 tysięcy złotych, a jego wartość wynosi ok. 0,5 miliona złotych.
Kierownik Stężewski wyjaśnił, że jest dofinansowanie  z Lokalnej Grupy Działania ok. 274 tys. złotych, natomiast środki te będą mogły być skonsumowane po zakończeniu wykonania zadania.
Radny Andrzej Kieroński, czy projekt obejmuje również wyposażenie szkoły?
Pan Stężewski wyjaśnił, że jest to odrębne postępowanie i projekt ogólnie nie uwzględnia wyposażenia, zawiera jedynie, np. ławki i  wieszaki przymocowane do ścian.
 
 
Odnośnie inwestycji drogowych Przewodniczący Komisji zapytał, czy na ul. Centralnej robiona jest kanalizacja deszczowa, jeżeli tak to z jakich środków jest finansowana?
Kierownik Referatu Inwestycji wyjaśnił, że robiona kanalizacja przystosowana do odbioru wody deszczowej finansowana jest ze środków przeznaczonych na wykonanie ulic zalewowych.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Andrzej Kieroński, Kierownik Mariusz Stężewski, radna Maria Wolsztyńska, radny Janusz Walczyński.
 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zapytał, czy zaplanowane do wykonania na rok bieżący inwestycje zostaną zakończone?
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział, że wszystkie przetargi są rozstrzygnięte, a umowy podpisane, więc na chwilę obecną nie ma zagrożeń. Ostatnie będą wykonane inwestycje związane z budową zbiorników wodnych.
Radna Maria Wolsztyńska poruszyła problem gromadzącej się wody przy wjeździe do szkoły przy ul. Czystej.
Pan Stężewski wyjaśnił, że na przedmiotowej ulicy nie była wykonana deszczówka. Poinformował o podobnych problemach istniejących na terenie całej gminy.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Robert Baranowski, Kierownik Mariusz Stężewski, radna Maria Wolsztyńska, radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Janusz Walczyński.
 
Radny Robert Baranowski zapytał o sytuację związaną ze ścieżką w Łochowie.
Kierownik Mariusz Stężewski wyjaśnił, że sprawa ścieżki jest już zalegalizowana.
 
Na komisji podjęto również dyskusję w sprawie planowanego ronda na ulicy Szubińskiej w Białych Błotach. Pan Stężewski wyjaśnił, że projekt został przedstawiony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawił również koncepcję planowanego rozwiązania w przedmiotowym miejscu.
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zielińska (23 listopada 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 listopada 2012, 08:56:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841