PROTOKÓŁ Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 06 grudnia 2012 roku, od godz. 14:00 do 15:15 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 06 grudnia 2012 r., 
RGK.0012.4.16.2012
 
 
  
PROTOKÓŁ 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 06 grudnia 2012 roku, od godz. 14:00 do 15:15 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
  
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Redaktor Naczelna „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, Prezes Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Wojciech Napierała.
 
 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
1. Dokumentacja wydatków na "Głos Białych Błot" od początku VI Kadencji Rady Gminy. 
2. Skarga p. Ewertowskiej. Wolne wnioski
 
 
 
Ad. 1.
 
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński poprosił Redaktor Naczelną o przedstawienie uchybień jakie wg niej istnieją w związku z wydawaniem pisma samorządowego Gminy Białe Błota. 
Redaktor Naczelna Marzanna Kreja zaznaczyła, że celowe byłoby sprawdzenie wydatkowania środków na pismo od marca 2011 roku. Wyjaśniła, e warto byłoby sprawdzić pierwszą fakturę drukarni, w związku z tym, że umowa została podpisana 20 kwietnia, a Redaktor został oficjalnie wpisany przez Sąd 29 kwietnia 2011. Zważyła także na fakt, że niniejsza faktura była trzykrotnie większa niż powinna być. Pani Kreja poinformowała także o złożonym przez siebie wniosku o nadanie dla czasopisma numeru ISSN, co znacznie zmniejszyło koszt wydawania „Głosu Białych Błot”. Zaznaczyła, że urząd zaniedbał ww. sprawę zarówno w kwestii tego, że wcześniej można było wystąpić o nadanie przedmiotowego numeru, jak i w kwestii nie przekazania informacji do drukarni o nr ISSN, co powodowało naliczanie dotychczasowej stawki Vat, tj. 22% zamiast 5%. Redaktor Naczelna zważyła na fakt bezzasadnej trzykrotnej korekty zlecanej przez Wójta, co m.in. jest zawarte w umowie Redaktora. Wyjaśniła, że problem błędów związany  był z programem, który wykorzystywany był do składu gazetki, a był to program stricte graficzny. Pani Marzanna Kreja zaznaczyła, że dzięki niej w korzystnej cenie został zakupiony nowy program do składu czasopisma, który został przekazany Redaktorowi z opóźnieniem. 
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, kiedy został zakupiony program? 
Redaktor Marzanna Kreja Wyjaśniła, że pod koniec lutego bądź na początku marca br. Wyjaśniła, że sekretarz w pewnym czasie odmówiła przekazania programu, co uzasadniała tym, że gmina nie może udostępniać programu osobom fizycznym. Redaktor Naczelna poruszyła także kwestię składu gazety. 
Radny Balcerowski zapytał kiedy został przekazany program? 
Pani Kreja odpowiedziała, że ok. 21, 22 marca br. Zaznaczyła, że w tym czasie skończyły się problemy z błędami. Odnośnie korekty, która była zlecana nieznanej osobie wyjaśniła, że Wójt w ciągu 48 godzin mogła zgłosić swoje uwagi i wtedy byłaby możliwość poprawienia przez Redaktora. Naczelna poruszyła także kwestię rzekomej opinii Wójta przez którą wydanie pisma zostało wstrzymane. Redaktor odnośnie kosztów zaznaczyła, że należałoby sprawdzić fakturę za zakupiony program oraz kwoty delegacji dla pracownika dostarczającego pismo do drukarni. Wyjaśniła, że wg niej są to zbędne koszty ponieważ przy obecnych możliwościach pismo mogłoby zostać wysłane drogą elektroniczną. W sprawie odbioru gotowego pisma z drukarni poinformowała, że to Redaktor powinien je odbierać, a dotychczas odbywa się to poza jej osobą, co prowadzi do braku możliwości wnoszenia swoich zastrzeżeń do wydruku. Naczelna zważyła także uwagę na brak wydruku próbnego czasopisma oraz nie przekazaniu przez drukarnię warunków jakie powinno spełniać pismo oddawane do druku. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zapytał ile razy nie zostało wydane pismo „Głos Białych Błot”? 
Redaktor Naczelna Marzanna Kreja odpowiedział, że był to lipiec 2011, sierpniowy egzemplarz został wydany z 2 miesięcznym opóźnieniem. 
Radny Bronisław Balcerowski zapytał od kiedy i jaka firma dokonuje druku pisma „Głos Białych Błot”? 
Pani Kreja odpowiedziała, że jest to Spółka Cywilna Polraster z Bydgoszczy. Redaktor ponownie zwróciła uwagę na odbiór pisma z drukarni przez pracownika urzędu, co jest niezgodne z uchwałą Rady Gminy. Redaktor poruszyła także kwestię przetargu na przedmiotowe czasopismo. Naczelna przekazała Komisji kopię umowy zawartej z drukarnią. 
  
Ad. 2. 
  
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński po krótce wyjaśnił przedmiot skargi złożonej przez p. Ewertowską, a mianowicie, że dotyczy braku zwrotu przez ZWiUK kosztów poniesionych na budowę sieci wodociągowej. O szczegółowe informacje poprosił Prezesa Wojciecha Napierałę. 
Na wstępie Prezes ZWiUK Wojciech Napierała zaznaczył, że zaplanowane sieci wodociągowe oraz źródła ich finansowania powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, czego obecnie nie ma w związku z czym dochodzi do sytuacji jak w przedmiotowej sprawie. Wyjaśnił, iż p. Ewertowska chciała, aby 80 m systemu wodociągowego wybudować do jej domu, co jest ekonomicznie nieuzasadnione. Nie mniej jednak zgodnie z zawartą umową, ZWiUK poniósł koszty projektu sieci, natomiast pokrycie kosztów budowy leżało w gestii inwestora. Wyjaśnił również, że zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie Gminy Białe Błota przypadku, gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji przyłącza, plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, odbiorca usług może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu w umowie o przyłączeniu z przedsiębiorstwem warunków technicznych oraz wypowiedzeniu się w sprawie ich przekazania Gminie lub przedsiębiorstwu oraz ewentualnych warunków ich przekazania. 
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię wydawania decyzji o warunkach zabudowy, w których widnieje zapis, że dopóki nie ma wody można korzystać z własnych ujęć. 
Radny Janusz Walczyński zapytał, czy umowa nie przewiduje zwrotu kosztów wybudowania sieci? 
Prezes ZWiUK odpowiedział, że nie. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zważył na fakt, iż do rozpatrzenia przedmiotowej skargi konieczne będzie zapoznanie się z decyzją o warunkach zabudowy wydaną p. Ewertowskiej. 
Radny Bronisław Balcerowski zapytał o jaką kwotę występuje skarżąca? 
Prezes ZWiUK odpowiedział, że ok. 7.000 zł. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zaznaczyła, że w niniejszej sprawie należy zapoznać się również z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, w której jest zapis, iż każdy kto ma podpisaną umowę może domagać się zwrotu poniesionych kosztów. 
Radny Janusz Walczyński zaznaczył, że powyższe zależne jest także od tego co znajduje się w warunkach zabudowy. 
Radna Witkowska-Rypina zaznaczyła, że zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy wynikającym z ustawy. 
  
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli:  radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Janusz Walczyński, Prezes ZWiUK Wojciech Napierała. 
  
Radny Bronisław Balcerowski zaznaczył, że skoro p. Ewertowska podpisała się pod niniejszą umową, tym samym zaakceptowała zawarte w niej warunki. 
Do ww. stanowiska przychylił się radny Janusz Walczyński. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina zważyła na to, iż należałoby sprawdzić, czy przedmiotowa umowa jest zgodna z prawem, gdyż w myśl Kodeksu cywilnego umowa zawarta wbrew obowiązującym przepisom traci moc. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poprosił o przekazanie przedmiotowej skargi radcy prawnemu w celu przedstawienia opinii prawnej w niniejszej sprawie oraz o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Wyjaśnił, że na komisję zostanie także zaproszona druga strona przedmiotowej skargi. 
  
  
Ad. 3. 
  
Przewodniczący Andrzej Kieroński przedstawił członkom Komisji propozycję planu pracy na I kwartał 2013 roku 
  
Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła o uwzględnienie w planie pracy zapoznanie się z wydatkami bieżący Centrum Obsługi Edukacji i Sportu do koncepcji reorganizacji oświaty w gminie Białe Błota, do której przymierza się Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. 
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię porównania zakupionych rzeczy. 
  
  
Przewodniczący Andrzej Kieroński ustalił  plan pracy na I kwartał 2013 roku z uwzględnieniem propozycji członków komisji, a mianowicie: 
styczeń 2013: 
1) kontrola sołectw: Białe Błota i Przyłęki w zakresie wykorzystania strony internetowej; 
2) kontrola wydawania pisma "Głos Białych Błot"; 
3) rozpatrzenie skargi p. Ewertowskiej; 
4) kontrola wydatkowania środków tzw. "kapslowego" za 2011 i 2012 rok. 
luty 2013: 
1) kontrola sołectw: Trzciniec, Zielonka i Ciele w zakresie wykorzystania strony internetowej; 
2) kontrola wydatków bieżących w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu; 
3) kontrola Gminnego Centrum Kultury za 2012 r. 
  
marzec 2013: 
1) kontrola sołectw: Łochowo i Łochowice w zakresie wykorzystania strony internetowej; 
2) kontrola GKS Spójnia Białe Błota. 
  
  
 
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
 
 
 

 
 
   

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (7 stycznia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (14 stycznia 2013, 14:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012