Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 lutego 2013 roku, od godz. 13:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 14 lutego 2013 r.,

RGK.0012.4.3.2013


PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 lutego 2013 roku, od godz. 13:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Prezes UKS Czapla Zbigniew Karnas, skarbnik Gminy Lucyna Krasulak, inspektor Jacek Rakoczy, referent Natalia Zielińska.
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.Porządek posiedzenia Komisji:


  1. Kontrola wydatkowania środków z tzw. „kapslowego” za 2011 i 2012 rok.

  2. Kontrola wydatkowania Przyłęki, Białe Błota.

  3. Rozpatrzenie skargi p. Karoliny Ewertowskiej.

  4. Kontrola wydatkowania środków na pismo „Głos Białych Błot”.

  5. Sprawy bieżące.
Ad. 1.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński w związku z korzystaniem ze środków z tzw. „kapslowego” przez UKS Czapla poprosił prezesa wskazanego klubu p. Zbigniewa Karnas o przedstawienie informacji wydatkowania niniejszych środków na „Lekkoatletyczny Meeting Mikołajkowy”.

Prezes UKS Czapla p. Zbigniew Karnas wyjaśnił, że w roku ubiegłym klub sponsorował jedynie słodycze dla uczestników, natomiast od roku bieżącego klub został wpisany jako pełny współorganizator imprezy. Wyjaśnił, że była to wcześniej impreza zamknięta dla szkół bydgoskich, natomiast po negocjacjach dopuszczono również gminę Białe Błota. Odnośnie wydatkowania przedmiotowych środków wyjaśnił, że Klub nie dostał żadnych pieniędzy, tylko do urzędu została przekazana faktura za zakupione medale. Wyjaśnił, ze roku ubiegłym było jeszcze kilka imprez organizowanych przez UKS Czapla ze wskazanych środków m.in. dofinansowano zakup sprzętu sportowego.

Przewodniczący A. Kieroński zapytał również o kwotę 1.080,00 za przewóz dla p. Karnas.

Prezes UKS Czapla p. Zbigniew Karnas odpowiedział, że niniejsza kwota przeznaczona była dla przewoźnika za transport zawodników.


Komisja uznała kontrolę wydatkowania środków „kapslowego” za zakończoną. Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wskazał, że środki zostały wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem.Ad.2.


Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że część analizowanych kopii faktur za wydatki sołectw Przyłęki i Białe Błota nie zawierało opisów, tj. przedstawiono kopię jedynie jednej strony. W związku powyższym wyjaśniła, że nie można zidentyfikować zasadności wydatkowania środków.

Radny Bronisław Balcerowski poinformował, że księgowość nie przyjęłaby niniejszych faktur, gdyby nie było ich opisów.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Bronisław Balcerowski, radny Andrzej Kieroński, radny Janusz Walczyński.


Radna Marlena Witkowska-Rypina zwróciła uwagę na brak potwierdzeń odbioru nagród zakupionych ze środków sołeckich.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wskazał, że powinno potwierdzać się odbiór nagród pieniężnych, natomiast co do nagród rzeczowych wyjaśnił, że podlega to jego wątpliwości.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Bronisław Balcerowski, radny Andrzej Kieroński, radny Robert Baranowski, radny Janusz Walczyński.


Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że nie ma uwag co do faktur dostarczonych przez sołectwa tylko ma zastrzeżenia do faktur dostarczonych przez Gminne Centrum Kultury.


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński przedstawił wnioski do Wójta o:

  1. 1) Uzupełnienie faktur wydatków sołectw Białe Błota i Przyłęki o ich opisy.

  2. 2) Przejrzyste i czytelne aktualizowanie informacji na stronie internetowej Gminy Białe Błota o wszelkich imprezach jednorazowych, bądź cyklicznie odbywających się na terenie gminy Białe Błota oraz o zajęciach poszczególnych sekcji sportowych działających przy klubach gminnych.


Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię podziału środków sołeckich oraz ewentualnej zmiany przeznaczenia uchwałą zebrania wiejskiego, a mianowicie, że Komisja nie może oceniać zasadności wydatkowania takich środków.

Referent Natalia Zielińska wyjaśniła, że środki sołeckie rozliczane są w różnych instytucjach w zależności od ich przeznaczenia, a środki dla klubów sportowych i stowarzyszeń przekazywane są im w drodze konkursu ofert.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, referent Natalia Zielińska.


Ad.3.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński przedstawił uzasadnienie bezzasadności skargi na wójta złożonej przez Panią Ewertowską, a mianowicie:

Skarżąca powołuje się na art. 31 ust. 11 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), który do tej pory nie został zmieniony.   

Tymczasem począwszy od 3 sierpnia 2008 r. wprowadzono nowe brzmienie art. 49 kodeksu cywilnego o następującej treści:   

" Art. 49.    (22) § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. 

§ 2.  Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca."  

Zachodzi więc pytanie, który przepis stosować: wcześniejszy art. 31, czy późniejszy art. 49 k.c. Powyższe zagadnienie było przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego podjętej dnia 13 listopada 2011 r. w sprawie III CZP 26/11, w której orzeczono: "1. Podstawę roszczenia o zobowiązanie do odpłatnego przeniesienia własności urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych stanowi - od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) - art. 49 § 2 k.c.". Sąd Najwyższy uznał (z uzasadnienia), że "zgodnie z regułą lex posterior derogat legi priori, art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków powinien być uznany za usunięty z systemu prawnego." Art. 49 § 2 k.c. jako późniejszy wyłącza zatem stosowanie art. 31 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

W świetle art. 49 § 2 k.c. roszczenie nabycia na własność urządzeń wodociągowych można kierować tylko przeciwko przedsiębiorcy, który je przyłączył do swojej sieci, a więc nie do gminy, czy wójta gminy Białe Błota.  

Na marginesie należy dodać, że umowy z 2011 r. zawartej pomiędzy spółką a skarżącą nie wynika, że spółka przejmuje na własność wybudowaną sieć wodociągową. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów osoba, która wybuduje sieć z własnych środków finansowych, dopóki nie przeniesie jej na własność, dopóty jest właścicielem takich urządzeń, pomimo połączenia ich z siecią przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. ZWiUK może również powoływać się na ustalenia ze skarżącą w sprawie niezwracania jej kosztów budowy sieci, ale są to już rozważania wykraczające poza przedmiot skargi na bezczynność wójta.  

Mając powyższe na uwadze przy 5 głosujących "za" i 1 głosie "wstrzymującym się", Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. 


Ad.2.


Na Komisji powzięto temat utrzymywania stron sołeckich ze środków oraz bezpłatne zamieszczanie na nich reklam przedsiębiorców.

Przewodniczący Andrzej Kieroński wskazał do protokołu, że na strony internetowe sołectw bezprawnie zamieszczane były reklamy przedsiębiorców, z których gmina nie osiągała żadnych korzyści.

Radna Marlena Witkowska-Rypina dodała, że złożyła w tej sprawie interpelacje, gdzie wójt odpowiedziała, iż gmina nie osiągała dochodów z powyższego. Radna zaznaczyła także, że SP w Przyłękach uzyskała 340 zł za prowadzenie zajęć języka angielskiego, tj. ok 30 zł miesięcznie za wynajem pomieszczenia. Wskazała, że niniejsza cena jest nieadekwatna do pobieranej za naukę języka.

Radny Robert Baranowski wskazał, że zamieszczanie informacji na stronach sołeckich, dotyczących, np. nauki powinno się wspierać. Wskazał, że każdy może się ogłosić.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Robert Baranowski, radny Andrzej Kieroński.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński ogłosił 5 minut przerwy.


Komisja ponownie powzięła dyskusję w kwestii zasadności wydatkowania środków sołeckich.


Ad.4.


Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak przedstawiła dokumentację wydatkowania środków na pismo samorządowe „Głos Białych Błot”.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o łączną kwotę delegacji p. Rakoczego. Wskazała również, że kwota delegacji nie powinna być zaliczana do kosztów, gdyż dostarczenie pisma jest obowiązkiem drukarni, co wynika z umowy z drukarnią.

Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że do października 2012 r. była to kwota 444,43 zł. Wyjaśniła również, że delegacje nie są za odbiór pisma tylko za dostarczenie gazety do druku. Wyjaśniła, że drukarnia dowozi pismo.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła o umowę z drukarnią za 2011 i 2012 rok.


Komisja zapoznawała z dokumentacją w sprawie wydatkowania środków związanych z wydatkowaniem środków „Głos Białych Błot”.


W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Krzysztof Kocikowski, inspektor Jacek Rakoczy, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Janusz Walczyński, radny Robert Baranowski, radny Bronisław Balcerowski.


Przewodniczący Andrzej Kieroński poruszył kwestię karty płacowej za 2011 rok, a mianowicie brak wypłaty za miesiąc sierpień i wrzesień dla Redaktor naczelnej.

Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła, że wszystkie wynagrodzenia zostały wypłacone, tylko w niektórych miesiącach było podwójne. Wskazała, że tak jak wychodziły kolejne numery pism tak były wypłacane wynagrodzenia.

W powyższej kwestii nawiązano dyskusję, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Bronisław Balcerowski, radny Robert Baranowski.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła również o umowę za korektę pisma.


Ad.3.


Komisja Rewizyjna ponownie podjęła dyskusję, w temacie wydatkowania środków sołeckich. W powyższej dyskusji udział wzięli: radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski, radny Robert Baranowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Janusz Walczyński, radny Andrzej Kieroński, skarbnik Lucyna Krasulak.Ad.4.


Radna Marlena Witkowska-Rypina przedstawiła regulamin w sprawie wydawania pisma samorządowego „Głos Białych Błot”. Wskazała, że Redaktor w ramach umowy powinien przekazywać do druku i odbierać pismo z drukarni.


W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski, radny Robert Baranowski, radny Andrzej Kieroński, radny Janusz Walczyński, radna Marlena Witkowska-Rypina.


Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że na korektę językową łącznie wydatkowano 1584 zł brutto, tj. jedna umowa na 584 zł i dwa razy po 500 zł brutto. Na zapytanie radnej Witkowskiej-Rypiny odpowiedziała, że umowy zawarte były z p. Ulą Kurz.


Ad.5.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zaproponował, aby 19.02 godz. 14:30 spotkał się zespół kontrolny pod jego przewodnictwem, dotyczącą wydatków bieżących COEiS. Do przedmiotowej Komisji zgłosili się radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Bronisław Balcerowski i radny Janusz Walczyński. Natomiast drugi zespół pod przewodnictwem radnego Bronisława Balcerowskiego ds. wydatków GCK za rok 2012 spotka się 21.02 br. Przewodniczący Andrzej Kieroński wyłączył się z przedmiotowej kontroli ze względu na to, że jest pracownikiem niniejszej instytucji. Ustalono zespół kontrolny GCK w składzie radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina oraz radny Robert Baranowski.

Przewodniczący Andrzej Kieroński ustalił również na 5 marca Komisję w sprawie rozpatrzenia skarg.Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.
metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 984