z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 05 marca 2013 roku, od godz. 13:00 do 14:40 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 05 marca 2013 r.,

RGK.0012.4.4.2013


PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 05 marca 2013 roku, od godz. 13:00 do 14:40 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja.Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.Porządek posiedzenia Komisji:


  1. Rozpatrzenie skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w sprawie nieprzedstawienia Radzie Gminy informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

  2. Rozpatrzenie skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w sprawie nieudzielenia przez wójta odpowiedzi na interpelacje.

  3. Rozpatrzenie skargi Redaktor naczelnej „Głosu Białych Błot” Marzanny Kreja w przedmiocie niewykonania przez Wójta Uchwały Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.145.2012 z dnia 30 października 2012 r., zmieniającej uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządu gminy Białe Błota .

  4. Rozpatrzenie skargi Redaktor naczelnej „Głosu Białych Błot” Marzanny Kreja w przedmiocie niewykonania przez Wójta Uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie powołania Redaktora naczelnego „Głosu Białych Błot”


Ad. 1.

Członkowie Komisji zapoznawali się z dokumentacją, dotyczącą skargi na nieprzedstawienie przez Wójta Gminy, informacji Radzie o osobach, które nie złożyły oświadczeń majątkowych. Radni analizowali również przepisy prawa w przedmiotowej kwestii.
Ad.2.


Członkowie Komisji Rewizyjnej analizowali interpelacje radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny oraz udzielone na nie odpowiedzi wójta.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, iż jedno z pytań zawartych w interpelacji dotyczyło opłat za mieszkania. W odpowiedzi wskazano kwoty, natomiast nie było informacji na co je wydatkowano. Radna wyjaśniła, że mieszkańcy skarżą się, że nie są przeprowadzane remonty.

Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy radna wie gdzie trafiają opłaty za przedmiotowe mieszkania?

Radna Witkowska-Rypina wyjaśniła, że wójt powinna udzielić jej odpowiedzi w przedmiotowej kwestii.

Przewodniczący Komisji Andrzej zaznaczył, aby opierać się na faktach. Wskazał, że na pierwsze pytanie, dotyczące wydatkowania środków z tytułu opłat za mieszkania odpowiedź nie została udzielona. Wyjaśnił również, że radna Marlena Witkowska-Rypina składała na sesji o uzupełnienie odpowiedzi nie mniej jednak takowej nie otrzymała. Odnośnie drugiego punktu interpelacji dotyczącej niewyciągnięcia wobec dyrektora instytucji kultury konsekwencji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wyjaśnił, że jego zdaniem Wójt nie miała obowiązku udzielania odpowiedzi na to pytanie, gdyż wyciąganie służbowych konsekwencji jest wyłącznie kompetencją Wójta.

Radny Bronisław Balcerowski wskazał, że w sprawie naruszenia dyscypliny finansów powołana była do kontroli Komisja doraźna, która zakończyła prace protokołem przyjętym bez uwag przez Radę. Wyjaśnił, że radna może się z nim zapoznać. Radny Balcerowski poruszył kwestię tego, czy Komisja ma cofać się do pewnych spraw. Wskazał także, że p. Czarnowski został odwołany z funkcji dyrektora i został kierownikiem Białobłockiego obszaru działania ośrodka.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że p. Czarnowski został odwołany na skutek połączenia gminnych instytucji kultury.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, radny Andrzej Kieroński, radny Krzysztof Kocikowski, radny Janusz Walczyński.


Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że jej skarga, dotyczy nieudzielenia odpowiedzi na interpelacje, a nie tego czy wójt ukarała dyrektorów placówek.

Radny Bronisław Balcerowski zaznaczył, że radny ma prawo zgodnie ze statutem wnosić do organu o uzupełnienie interpelacji do skutku. Mając powyższe na uwadze wskazał, że być może radna nie wykorzystała do końca możliwości.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zamknął dyskusję w powyższym temacie, następnie poddał pod głosowanie wniosek o zasadności skargi w punkcie 1, dot. niepodania kwot wydatków z tytułu opłat za mieszkania. Zaproponował pominięcie drugiego punktu.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że może wycofać drugi punkt skargi.

Radny Bronisław Balcerowski zawnioskował, aby wskazać bezzasadność przedmiotowego punktu.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wyjaśnił, że bezzasadność drugiej części skargi zostanie zawarta w uzasadnieniu uchwały.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, radny Janusz Walczyński.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński ponownie poddał pod głosowanie swój wniosek.

Członkowie Komisji 4 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” uznali skargę za zasadną w pierwszej jej części.Ad.1.


Przewodniczący Komisji odczytał treść pisma Wójta z dnia 4 października 2012 r. skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy z informacją o złożonych oświadczenia majątkowych przez osoby do tego zobligowane.

Radny Janusz Walczyński wskazał, że informacja została złożona w ustawowym terminie.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że radnym taka informacja nie została przedstawiona.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wyjaśnił, żeby w celu rozwiania wątpliwości w tejże kwestii zwrócić się o opinię do radcy prawnego.

Radny Bronisław Balcerowski wskazał, że nie ma takiej potrzeby, gdyż art. 24h pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie gminy informację o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

Radna Witkowska-Rypina ponownie wyjaśniła, że informacja została przedstawiona Przewodniczącemu, a nie radzie gminy.


W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli:radny Janusz Walczyński, Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński.


Przewodniczący A. Kieroński poinformował, że przesuwa termin rozpatrzenia przedmiotowej skargi i wniesie o opinię prawną, dotyczącą tego, czy pismo do Przewodniczącego Rady może zostać potraktowane jako pismo do rady.


Radny Krzysztof Kocikowski ponownie zważył na art. 24h pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym. Wyjaśnił, że z pisma wójta wynika, że wszyscy zobligowani złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z czym Wójt nie musiała składać takiej informacji.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że posiada wiedzę, że takie nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych były.


Ponownie powzięto dyskusję w temacie oświadczeń majątkowych, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Krzysztof Kocikowski, radny Bronisław Balcerowski, radny Andrzej Kieroński.


Ad.3.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński odczytał treść skargi Redaktor naczelnej. Wyjaśnił, że rada gminy podjęła uchwałę o zwiększeniu nakładu pisma „Głos Białych Błot”.

Redaktor Marzanna Kreja wskazała, że w przedmiotowej uchwale chodziło o zwiększenie nakładu pism wydanych w miesiącu listopadzie i grudniu, a nie pism za miesiąc listopad i grudzień. Przedstawiła członkom Komisji dokumenty w przedmiotowej sprawie. Wyjaśniła również, że w miesiącu listopadzie zostało wydrukowanych 1.500 egzemplarzy, natomiast 500 sztuk kazano zniszczyć i do kolportażu przekazano tylko 1.000 szt.


Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Andrzej Kieroński, radny Bronisław Balcerowski, Redaktor naczelny „Głosu Białych Błot” Marzanna Kreja, radny Krzysztof Kocikowski.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wskazał, że uchwała Rady Gminy nie została wykonana w związku z czym postawił wniosek o przegłosowanie zasadności przedmiotowej skargi.


Członkowie Komisji 5 głosami „za” uznała skargę za zasadną.


Ad.4.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wyjaśnił, że zwróci się do radcy prawnego o opinię w przedmiocie niewykonania uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Redaktora naczelnego i niepodpisania umowy z Panią Redaktor.

Redaktor Marzanna Kreja wskazała, że nie skarży się na niepodpisanie umowy przez wójta tylko na niewykonanie uchwały Rady Gminy.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli wniosek złożony przez p. Kierońskiego.


Termin kolejnej Komisji ustalono na 21.03.2013 r. o godz. 13:00.Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (8 kwietnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (8 kwietnia 2013, 13:14:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1247