PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 kwietnia 2013 roku, od godz. 15:00 do 18:10 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 16 kwietnia 2013 r.,
RGK.0012.4.6.2013


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 kwietnia 2013 roku, od godz. 15:00 do 18:10 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz sekretarz gminy Anna Rywak, radca prawny Edyta Ksobiak, p. Marzanna Kreja – redaktor naczelna „Białe Błota info”, p. Jadwiga Pikulik.


Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.Porządek posiedzenia Komisji:

1. Sprawy bieżące.
2. Skarga p. Pikulik na działalność Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej.
3. Rozpatrzenie skargi Redaktor naczelnej „Głosu Białych Błot” Marzanny Kreja na nie wykonywanie Uchwały Rady Gminy w sprawie wydawania pisma samorządu.
4. Rozpatrzenie skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w sprawie nieprzedstawienia Radzie Gminy informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński przedstawił swoją wątpliwość, co do skierowania do Przewodniczącego Rady Gminy skargi na dyrektora Gminnego Centrum Kultury Jarosława Zwolińskiego. Wskazał, że powinno być to przekazane wójtowi. Wyjaśnił, że skarga złożona na ręce Przewodniczącego wróci do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.
Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego skarga na kierownika jednostki organizacyjnej musi zostać złożona Radzie Gminy i być przekazana uchwałą Rady Gminy. Radna wskazała, że pod skargą muszą być złożone podpisy radnych, a nie członków Komisji Rewizyjnej.
 

Ad.2.

Komisja Rewizyjna podjęła dyskusję w temacie skargi p. Jadwigi Pikulik. Wskazano, że Komisja nie może rozstrzygać kwestii związanych ze stosunkiem pracy, a właściwym organem jest Państwowa Inspekcja Pracy bądź też Sąd Pracy.


Ad.3.

Sekretarz Gminy Anna Rywak przedstawiła Komisji dokumentację, dotyczącą zwiększenia nakładu wydawania pisma „Głos Białych Błot” w miesiącu listopadzie i grudniu 2012 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński zapytał, czy realizacja umowy z drukarnią przebiegała na podstawie Prawa zamówień publicznych?
Sekretarz Anna Rywak odpowiedziała, że było zapytanie ofertowe na podstawie Zarządzenia Wójta. 
Radny Andrzej Kieroński poinformował, że z § 11 umowy wynika, że w sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej umowie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych. Poprosił sekretarza o przybliżenie informacji w kwestii zwiększenia nakładu pisma po podjęciu 30 października 2012 r., Uchwały.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że przedmiotowa uchwała, dotyczyła zwiększenia nakładu wydawania „Głosu Białych Błot” z 1000 egzemplarzy na 1500 za miesiąc listopad i grudzień. Pani Rywak poinformowała, że w miesiącu listopadzie został podpisany aneks z drukarnią i wydania czasopisma za miesiąc listopad na początku grudnia i za miesiąc grudzień pod koniec grudnia 2012 r., ukazały się w ilości 1.500 egzemplarzy. Sekretarz wyjaśniła także, że wydanie za miesiąc grudzień ukazało się pod koniec miesiąca w związku z wypowiedzeniem umowy Redaktorowi naczelnemu.
Radny Bronisław Balcerowski zważył na różnicę pomiędzy fakturą za wydanie pisma w miesiącu październiku i listopadzie, która wynosi ok. 760 zł.
Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że wynika to ze zwiększenia nakładu pisma oraz może wynikać z różnicy w ilości stron pisma. Pani Sekretarz zaznaczyła również, że w miesiącu grudniu wyszły dwa numery czasopisma.
Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że uchwała dotyczyła wydania 1.500 egzemplarzy w miesiącu listopadzie i w grudniu.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, sekretarz Anna Rywak, radny Andrzej Kieroński, radna Marlena Witkowska-Rypina, p. Marzanna Kreja, radna prawny Edyta Ksobiak.

Pani Marzanna Kreja poinformowała, że pismo za miesiąc październik zostało wydane około 20 listopada w związku z czym był czas na podpisanie aneksu do umowy.
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że odnośnie przedmiotowej uchwały wysyłała wyjaśnienia do Wojewody, że zaistniały błąd w dacie aktu był spowodowany tym, że projekt powstawał na podstawie wcześniej podjętej uchwały.
Pani Marzanna Kreja dodała, że Przewodniczący Rady Gminy przy przygotowywaniu uchwał do przekazania Wojewodzie mógł sam poprawić zaistniałą omyłkę.
Sekretarz Anna Rywak ponownie wskazała, że wydawane pismo jest miesięcznikiem i zgodnie z uchwałą zostało wydane w nakładzie 1500 egzemplarzy za miesiąc listopad i za miesiąc grudzień.
Na Komisji ponownie podjęto dyskusję w niniejszym temacie.

Pani Marzanna Kreja zapytała, czy do materiałów zostały dołączone dokumenty związane z zastosowaniem Prawa zamówień publicznych w związku ze zwiększeniem nakładu wydawania pisma?
Przewodniczący Andrzej Kieroński wyjaśnił, że został dołączony aneks do umowy, do którego nie była zastosowana procedura Prawa zamówień publicznych.
Pani Kreja poruszyła kwestię zapisu w uchwale, a mianowicie, że pismo wydawane jest „w” miesiącu listopadzie i grudniu, a nie „za” miesiąc listopad i grudzień.
Sekretarz Anna Rywak wskazała, że ważna jest również intencja wnioskodawcy przedmiotowej uchwały, a z protokołu z sesji wynika, że chodziło o wydanie pisma w zwiększonym nakładzie „za” miesiąc listopad i grudzień.
W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Andrzej Kieroński, sekretarz Anna Rywak, radny Krzysztof Kocikowski, radny Janusz Walczyński, p. Marzanna Kreja, radna Marlena Witkowska-Rypina, p. Edyta Ksobiak.

Skarbnik Lucyna Krasulak na wcześniejsze zapytanie dotyczące różnicy między wartościami faktur wyjaśniła, że zgodnie z umową za 4 strony kolorowe i 4 strony czarno-białe czasopisma gmina musi zapłacić 0,50 zł, a za każdą kolejną 0,09 zł. Pismo za miesiąc listopad, które wyszło w nakładzie 1.500 sztuk zawierało 8 dodatkowych stron w związku z czym za jeden egzemplarz trzeba było zapłacić 0,50 zł plus dodatkowo 0,72 zł, co łącznie z VAT daje kwotę 1.921,50 zł.
W powyższej kwestii wypowiedziała się p. Marzanna Kreja.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zamknął dyskusję w przedmiocie skargi oraz wyjaśnił, że Komisja samodzielnie podejmie decyzję o jej rozpatrzeniu.

Pani Marzanna Kreja zwróciła się z prośbą o kopię aneksu do umowy z drukarnią.
Sekretarz Anna Rywak poinformowała, aby zainteresowana wystąpiła pisemnie w powyższej kwestii.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński wyjaśnił, że nie może udostępnić przedmiotowego aneksu i również wskazał, aby p. Kreja zwróciła się z wnioskiem do urzędu.
Pani Marzanna Kreja poinformowała, że chce złożyć skargę na przedmiotową sytuację.
W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Andrzej Kieroński, p. Marzanna Kreja, radna Marlena Witkowska-Rypina.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński  ogłosił 5 minut przerwy.


Ad.2.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński wskazał, że z dokumentacji w przedmiocie skargi p. Jadwigi Pikulik wynika, że po przeprowadzeniu kontroli wójt nie zauważył nieprawidłowości w podnoszonych przez skarżącą kwestiach. Nie mniej jednak z załączonych oświadczeń wynika, że wobec pracowników stosowano mobbing. Radny Kieroński wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna nie jest organem kompetentnym do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Poinformował, że Komisja może się zająć sprawą dopiero po uzyskaniu wyroku Sądu o stwierdzeniu bądź niestwierdzeniu nieprawidłowości podnoszonych w skardze. Przewodniczący wyjaśnił, że obecnie Komisja Rewizyjna może ewentualnie przeprowadzić kontrolę finansową w rzeczonej instytucji.
Pani Jadwiga Pikulik poinformowała, że nie wypowie się w kwestii finansów, gdyż nie zajmowała się niniejszym działem. Wyjaśniła również, że to co zostało napisane w skardze do tylko niewielka część zdarzeń z okresu 6 lat. Wyjaśniła, że główną przyczyną podjętych działań jest to, że  była i nadal jest oddanym pracownikiem i nie może pogodzić się z otrzymaną oceną pracowniczą od której się odwołała. Pani Jadwiga Pikulik  przedstawiła Komisji sytuacje do jakich dochodziło w jednostce z udziałem kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej „OSiR”. Pani Pikulik wielokrotnie podnosiła kwestię tego, że  niniejszy zakład jest zakładem pracy przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych, które wielokrotnie były poniżane. Poinformowała o gwałtownych, wybuchowych zachowaniach kierownika.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał o oferowaną skarżącej ugodzę, zapytał czy ma ona jakieś oczekiwania w tej sprawie?
Pani Jadwiga Pikulik odpowiedziała, że muszą zostać cofnięte negatywne oceny jej pracy. Pani Pikulik podniosła kwestię Regulaminu organizacyjnego, który jest dostosowany do kierownika, w którym nie ma zapisu o odwołaniu od oceny pracowniczej. Pani Pikulik poinformowała również, że nie podpisywała żadnego Regulaminu, natomiast znajduje się na nim jej podpis.
Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że mogła zostać podpięta strona z podpisem.
Pani Jadwiga Pikulik poinformowała, że docierają do niej informacje, że kierownik nadużywa alkoholu. Poinformowała o sytuacji, gdzie doszło do nadużycia alkoholu podczas wyjazdu z osobami niepełnosprawnymi,  które wymagały opieki. Pani Pikulik poinformowała o podobnych sytuacjach w zakładzie pracy.
W powyższej  kwestii głos zabrali: radny Bronisław Balcerowski, radny Andrzej Kieroński.
Pani Jadwiga Pikulik instruktor w ZAZ „OSiR” przedstawiała kolejne zdarzenia, do których dochodziło w zakładzie między pracownikami, a kierownikiem.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński poinformował, że w związku z przedstawionymi przez Panią Pikulik dokumentami oraz informacjami skarga nie zostanie rozpatrzona jako zasadna bądź też bezzasadna, a Komisja skieruje do skarżącej odpowiednie pismo z wyjaśnieniami.

Radna Marlena Witkowska-Rypina złożyła wniosek o zbadanie sprawy w przedmiocie tego, czy Pani Pikulik zostało wysłane zawiadomienie o przedmiotowej Komisji. Radna poinformowała, że niejednokrotnie spotkała się ze skarżącą oraz osobami składającymi oświadczenia w niniejszej sprawie. 


Ad.4. 

Sekretarz Gminy Anna Rywak poinformowała, że analiza oświadczeń majątkowych została złożona przez Wójta na ręce Przewodniczącego Rady Gminy w związku z czym został wypełniony obowiązek wynikający z ustawy.
Radca Prawny Edyta Ksobiak dodała również, że wszelkie pisma do Rady Gminy kierowane są na ręce Przewodniczącego, którego korespondencja jest dostępna dla wszystkich radnych. Poinformowała, że na przykład rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody na Uchwały Rady Gminy także przychodzą na ręce Przewodniczącego.
Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że podtrzymuje swoje stanowisko w niniejszej kwestii.
Przewodniczący Andrzej Kieroński wskazał, że wójt mogła udzielić informacji w sprawie analizy oświadczeń podczas sesji, w punkcie dotyczącym informacji z okresu międzysesyjnego. Wyjaśnił również, że z ustawy wynika, że wójt składa taką informację Radzie Gminy.

Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: sekretarz Anna Rywak, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Bronisław Balcerowski, radca prawny Edyta Ksobiak, radny Andrzej Kieroński.

Radna Marlena Witkowska-Rypina wypowiedziała się w kwestii pracy Komisji, gdzie na poprzednim spotkaniu zostało wypracowane wspólne stanowisko, sprawa została załatwiona, a wniosek przegłosowany natomiast okazuje się, że temat powraca. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wyjaśnił, że chodzi tylko o to, aby sprawa była rzetelnie załatwiona.

Przewodniczący Andrzej Kieroński poddał pod głosowanie wniosek o uznanie skargi, dotyczącej nieprzedstawienia przez wójta informacji o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za bezzasadną.
Skarga 2 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się” oraz 1 „przeciw” uznała skargę za bezzasadną.


Ad.3.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poinformował o wniosku skarżącej p. Marzanny Kreja o zmianę terminu rozpatrzenia przedmiotowej skargi, a następnie poddał go pod głosowanie .
Komisja jednogłośnie przyjęła niniejszy wniosek.


Ad.2.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zawnioskował, aby sprawę Pani Pikulik skierować do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w Zakładzie Aktywności Zawodowej „OSiR”.
Komisja Rewizyjna ponownie podjęła dyskusję w temacie przedmiotowej skargi.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zaproponowała, aby Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę finansową w rzeczonej instytucji.
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił również uwagę na to, czy w związku ze skierowaniem przez Komisję wniosku o kontrolę do Państwowej Inspekcji Pracy, osoby które złożyły oświadczenia nie wycofają się z postępowania.

Ad.1.

Komisja ustaliła termin posiedzenia na 9 maja 2013 r., o godz. 14:00.

Radna Marlena Witkowska-Rypina ponownie poruszyła kwestię skargi na dyrektora GCK Jarosława Zwolińskiego.
Przewodniczący Andrzej Kieroński wyjaśnił, że będzie wprowadzona na sesję, natomiast obecnie czeka na stanowisko wójta.
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię tego, czy należy składać skargę w trakcie prowadzenia kontroli.

Przewodniczący Komisji zważył na to, aby zespół kontrolny wskazał we wnioskach i protokole skargę i wszelkie zastrzeżenia w stosunku do dyrektora. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina w związku z prowadzoną kontrolą w GCK poinformowała również o powtarzających się sytuacjach związanych z nieudostępnieniem przez dyrektora dokumentów jej osobie.
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię nieuzgadniania pewnych rzeczy z zespołem kontrolnym i składanie przez radną indywidualnych wniosków o udostępnienie dokumentacji. 
Komisja podjęła dyskusję w powyższym temacie.Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (10 maja 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (10 maja 2013, 13:31:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2125