z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 maja 2013 roku, od godz. 14:00 do 16:25

Białe Błota, dnia 9 maja 2013 r., 
RGK.0012.4.7.2013 

PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 maja 2013 roku, od godz. 14:00 do 16:25 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz radca prawny Edyta Ksobiak, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska oraz inspektor Filip Rybacki. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński. 

Porządek posiedzenia Komisji: 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
2. Wolne wnioski. 


Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wyjaśnił, że jest to pierwsze posiedzenie komisji mające na celu rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu i skierowanie odpowiedniego wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o udzielenie, bądź nieudzielenie absolutorium wójtowi. Przewodniczący na posiedzenie Komisji zaprosił radcę prawnego Edytę Ksobiak. Radny zważył na fakt, iż ciężko dopatrzeć się w przedmiotowym sprawozdaniu kwot przeznaczonych na odszkodowania, m.in. za przejęte pod drogi grunty. Wskazał także, że jedyne co można zauważyć to koszty zastępstw sądowych i odszkodowania za przegrane rozprawy sądowe m.in. za dach szkoły w Łochowie i windę w przychodni w Białych Błotach. Przewodniczący Andrzej Kieroński zapytał, jaka łączna kwota została przeznaczona na odszkodowania oraz na zastępstwa procesowe? 
Radca prawny Edyta Ksobiak wyjaśniła, że sprawy, dotyczące odszkodowań za przejęte pod drogi grunty są postępowaniami administracyjnymi, którymi zajmuje się inspektor Filip Rybacki. Pani Ksobiak wskazała także, że sprawy reprezentowane przez nią, dotyczą przede wszystkim sporów cywilnych m.in. sprawy niezapłaconych faktur, przedszkola WRÓŻKA w Białych Błotach, czy też widny w przychodni. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poprosił o przyjście na posiedzenie Komisji, inspektora Rybackiego wraz z całą dokumentacją dotyczącą spraw odszkodowawczych za 2012 rok za przejęte pod drogi grunty. Radcę prawnego poproszono o przedstawienie informacji, dotyczących przegranych spraw sądowych.
 Powyższych informacji udzieliła radca prawny Edyta Ksobiak. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Andrzej Kieroński, radca prawny Edyta Ksobiak, radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, radny Krzysztof Kocikowski. 

Na posiedzenie komisji dołączyła radna Marlena Witkowska-Rypina. 

Przewodniczący Andrzej Kieroński przedstawił radnej informacje, dotyczące dotychczasowego przebiegu komisji. Następnie poprosił o przedstawienie wydatków poniesionych przez gminę w 2012 roku na odszkodowania za drogi w tym odsetki i koszty zastępstw sądowych. 
Inspektor Filip Rybacki wyjaśnił, iż wypłacono 135 odszkodowań osobom fizycznym na łączną kwotę 2.297.015,91 zł. Radny Andrzej Kieroński zapytała jak ww. kwota ma się do kwoty zaplanowanej w budżecie na 2012 rok? Pan Rybacki odpowiedział, że nie została przekroczona kwota zaplanowana w budżecie. Poinformował również, że było10 zakończonych postępowań, dotyczących odszkodowań na rzecz osób prawnych na kwotę 224.281,00 zł. Inspektor wyjaśnił, że ww. kwoty zawierają wszystkie koszty łącznie z odsetkami. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Kieroński poprosił o przygotowanie na następne posiedzenie komisji informacji, dotyczących kosztów poniesionych przez gminę po przegranych procesach, tj. decyzja Starosty, Wojewody, czy Sądu Administracyjnego oraz wgląd do dokumentacji sądowej, przede wszystkim uzasadnień wyroków. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że chodzi przede wszystkim o te odszkodowania, które wójt ewidentnie był zobowiązany zapłacić, a mimo tego odwoływał się do wyższych instancji.
Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii postępowań odszkodowawczych, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, inspektor Filip Rybacki, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński. Radny Bronisław Balcerowski zapytał, za ile gruntów należy jeszcze uregulować odszkodowania? Pan Rybacki poinformował, że dużo spraw związanych jest jeszcze z uregulowaniem kwestii podziałów nieruchomości w latach 90. Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że urzędnicy powinni dokładać wszelkich starań, aby odszkodowania były wypłacane z korzyścią dla mieszkańców, ale także dla gminy. 

Ad.2. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński poddał pod głosowanie wniosek dyrektor Alicji Włodarczak o dofinansowanie w wysokości 500 zł, wycieczki dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przyłękach. 
 Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek. 
Radny Janusz Walczyński - Przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska poinformował, iż członkowie jego komisji również popierają wniosek. Wyjaśnił, że nie zna jedynie stanowiska radnego Dariusza Makowskiego, z którym nie może się skontaktować. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię niepodjęcia przez Radę Gminy na ostatniej sesji uchwały zlecającej Komisji Rewizyjnej zbadanie skargi na kierownika jednostki. Poinformowała, że złożyła do Przewodniczącego Rady Gminy wezwanie do zaniechania naruszania prawa w celu ponownego wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji przedmiotowego projektu uchwały. Radna przedstawiła Komisji informacje, dotyczące przysługujących praw związanych ze składaniem skarg. 
 Na powyższy temat wypowiedział się radny Bronisław Balcerowski. 

Na posiedzenie Komisji przybyły: Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak oraz kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska. 

 Ad.1. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński poprosił o przedstawienie informacji, dotyczących zaplanowanych przez gminę dochodów oraz w jakim procencie zostały wykonane wraz z uzasadnieniem niewykonania ich w całości. Następnie poprosił o przedstawienie wykonania wydatków. Powyższych informacji udzieliła skarbnik Lucyna Krasulak
 Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Andrzej Kieroński, skarbnik Lucyna Krasulak, radny Bronisław Balcerowski, kierownik Małgorzata Wojciechowska, radny Janusz Walczyński, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Krzysztof Kocikowski. 

Na następne posiedzenie Komisji poproszono o przygotowanie informacji w sprawie zawartych umów cywilnoprawnych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński poprosił członków komisji o zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Wskazał przede wszystkim na przekroczenie progu 60% zadłużenia, o czym Rada Gminy monitowała. Radny Kieroński zaproponował również, aby następne spotkanie odbyło się 21 maja. 


Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18. 


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (10 czerwca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (2 sierpnia 2013, 08:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1069