z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 maja 2013 roku, od godz. 14:00 do 17:10

Białe Błota, dnia 21 maja 2013 r., 
RGK.0012.4.8.2013 

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 maja 2013 roku, od godz. 14:00 do 17:10 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska oraz inspektor Wiesława Kaczanowska. 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński. 

Porządek posiedzenia Komisji: 
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2. Absolutorium. 

Ad. 1
Inspektor z Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Wiesława Kaczanowska przedstawiła informacje, dotyczące odszkodowań za przejęte pod drogi grunty w roku 2012 roku. 
Członkowie Komisji otrzymali dokumentację w niniejszej kwestii. Komisja powzięła dyskusję w powyższym temacie. Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na bezzasadność odwołań gminy w niektórych sprawach odszkodowawczych. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński poruszył kwestię rozbieżności między kwotami przedstawionymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, a tymi przedstawionymi przez wójta w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy. Radny zapytał skąd wynikają niniejsze różnice? 
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w swej opinii dodało do dochodów uzupełnienie subwencji ogólnej. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że RIO w swej opinii łącznie uwzględniło dochody bieżące i dochody majątkowe, natomiast w sprawozdaniu wójta dochody te są rozdzielone. 
Radny Janusz Walczyński zaznaczył, że RIO w swojej opinii wykazało, iż wydatki majątkowe są niższe niż w sprawozdaniu wójta, zatem jeżeli zostały one zsumowane to RIO powinno wykazać większe dochody niż zawarte są w sprawozdaniu. 
Skarbnik Lucyna Krasulak przedstawiła Komisji zestawienie, dotyczące umów cywilnoprawnych zawartych przez gminę. Poinformowała, że przedmiotowe zestawienie nie zawiera danych osób, z którymi zostały one zwarte. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że są wyroki sądów, które mówią o jawności powyższych danych. Komisja powzięła dyskusję w kwestii udostępniania danych radnym. 
Skarbnik Lucyna Krasulak kolejno wyjaśniała kwestie zawieranych przez gminę umów cywilnoprawnych. 
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska wyjaśniła rozbieżności kwot zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a tymi ze sprawozdania wójta. 

Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Wyjaśnień udzielały skarbnik Lucyna Krasulak oraz kierownik Małgorzata Wojciechowska. 

Przewodniczący Andrzej Kieroński zapytał o przekroczenie przez ZAZ „OSiR” środków obrotowych, tj. kwoty 13.625 zł. Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że z wyjaśnień kierownika i księgowej zakładu są to koszty naliczonej „trzynastki” za poprzedni rok. Skarbnik wskazała także, że środki obrotowe wyszły „na minus”, gdyż stan środków na koncie jak i stan magazynowy były niskie, a poniesione koszty były wysokie. Przewodniczący Komisji poinformował, iż Rada Gminy cały rok wskazywała zagrożenie przekroczenia wskaźnika zadłużenia gminy, tj. 60%. Poprosił o odniesienie się skarbnika do przedmiotowej kwestii. Radny poruszył również kwestie kredytu. 
Skarbnik Lucyna Krasulak wyjaśniła, że nie uwzględniając zobowiązań powyżej 1 roku, zadłużenie nie przekraczałoby ww. progu, natomiast RIO wskazało, aby powyższe zobowiązania uwzględnić. Odnośnie kredytów, skarbnik poinformowała, że obecnie spłacane są odsetki oraz kredyt. Wskazała także, że w roku 2015 budżet musi być z taką nadwyżką, aby kredyt mógł być spłacany. Skarbnik poinformowała także, że do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nie będzie można wprowadzać nowych zadań.
 Radny Bronisław Balcerowski zapytał zatem o kanalizację w Lisim Ogonie, która nie jest wpisana do planu, natomiast jest możliwość otrzymania sporego dofinansowania na ww. zadanie. 
Skarbnik wyjaśniła, że będzie jeszcze możliwość pozyskania środków z odzyskanego przez firmę zewnętrzną Vat-u. 
Radny Krzysztof Kocikowski poprosił o dokumentację księgową na budowę oświetlenia skrzyżowania przy drodze serwisowej S-5 i ul. A. Przysieckiego, co nie jest zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
Skarbnik poinformowała, że nie ma odrębnej dokumentacji na oświetlenie konkretnej drogi, gdyż w budżecie jako zadanie zawarte było projekt i budowa oświetlenia dla całej gminy. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poprosiła o wgląd do faktur za wydatki takie jak: ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, środki czystości, artykuły spożywcze, wydatki na promocję oraz różne drobne zakupy i usługi na ponad 130 tysięcy złotych. Radna zapytała również o czytnik kodów kreskowych. 
Skarbnik odpowiedziała, że czytnik został zakupiony w celu wysyłki poczty. Pani Krasulak zapytała również o termin komisji, na którą ma przygotować dokumentację. 
Przewodniczący Andrzej Kieroński poinformował, że 6 czerwca o godz. 14:00. Radny ogłosił 5 minut przerwy. 

Na posiedzenie komisji dołączył kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, który przedstawił informacje, dotyczące wykonania inwestycji w roku 2012. Kierownik udzielił również informacji na temat projektów inwestycji, na które musi jeszcze zostać wydana decyzja Starosty. Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała jaka rola była p. Kierula w projekcie, dotyczącym internetu szerokopasmowego? Radna zapytała także o lokalizację masztów internetowych. Radna zapytała, czy poza 70 rodzinami zakwalifikowanymi do projektu będzie możliwość udostepnienia internetu wszystkim mieszkańcom? 
Kierownik Mariusz Stężewski poinformował, że p. Kierul był kierownikiem projektu, a także opracowywał dokumenty projektowe w związku z czym należy mu się wynagrodzenie za wykonanie zadania. Odnośnie masztów poinformował, że będą one sytuowane na gminnych obiektach, a konkretna lokalizacja zostanie dopiero ustalona. Odnośnie udostępnienia internetu p. Stężewski wyjaśnił, że przez 5 lat nie będzie można go udostępniać, gmina nie będzie mogła ponosić korzyści z ww. przedsięwzięcia. Kierownik wskazał, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić dokładnej informacji w powyższym temacie. 
Radna Witkowska-Rypina wskazała, że jeżeli gmina nie może ponosić korzyści z internetu to powinna go udostępniać bezpłatnie mieszkańcom. 
 Na powyższy temat podjęto dyskusję, w której udział wzięli: kierownik Mariusz Stężewski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Robert Baranowski, radny Andrzej Kieroński. 
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski kontynuował przedstawienie informacji w przedmiocie inwestycji gminnych. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię zapisu w protokole z zebrania wiejskiego w Murowańcu, dotyczącego przeznaczenia kwoty 30.000 zł wycofanych z „Głosu Białych Błot” na oświetlenie przedmiotowej miejscowości. 
Kierownik Mariusz Stężewski odpowiedział, że zapis na który powołuje się radna nie jest mu znany. 
W powyższej kwestii nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Bronisław Balcerowski, kierownik Mariusz Stężewski. 

Na komisji ponownie powzięto temat, dotyczący oświetlenia skrzyżowania drogi serwisowej z ul. A. Przysieckiego, a mianowicie środków w kwocie 22.000 zł na nie przeznaczonych, a także wszystkich zadań związanych z budową oświetlenia na terenie całej gminy. 
Komisja powzięła dyskusję w temacie ogólnej oceny wykonania budżetu gminy w roku 2012. Wskazano, ze jest wiele kwestii, które jeszcze podlegają wyjaśnieniu. 
Przewodniczący Andrzej Kieroński wskazał, że sprawozdanie nie zostało rzetelnie sporządzone, skarbnik nie potrafiła wyjaśnić pewnych kwestii, co do których Komisja miała wątpliwości i nie zostały przedłożone dokumenty źródłowe. Przewodniczący zaznaczył również, że wiele wydatków było niecelowych. 
Powzięto dyskusję w powyższym temacie, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Robert Baranowski, radny Janusz Walczyński, radny Andrzej Kieroński, radny Krzysztof Kocikowski. 

Ad.2. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński złożył wniosek o nieudzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok w związku z nierzetelnością przedstawienia sprawozdania oraz niecelowością wydatkowania środków. W uzasadnieniu zostanie również zawarte, że wójt odmawia udostępnienia dokumentów źródłowych, m.in. umów cywilnoprawnych. 
Członkowie Komisji stosunkiem głosów: 4 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” podjęli wniosek o nieudzielenie absolutorium wójtowi gminy. 
Przewodniczący Andrzej Kieroński poinformował, że przygotuje odpowiedni wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała o przebiegu kontroli w Gminnym Centrum Kultury oraz o piśmie z zarzutami wobec jej osoby, które wpłynęło do Rady od dyrektora powyższej jednostki, tj. Jarosława Zwolińskiego. 


Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18. metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (28 czerwca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (2 sierpnia 2013, 08:23:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847