z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2013 roku, od godz. 14:30 do 20:00

Białe Błota, dnia 31 maja 2013 r.,
 RGK.0012.4.9.2013 


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 maja 2013 roku, od godz. 14:30 do 20:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, zastępca wójta Jan Jaworski, sekretarz Anna Rywak, skarbnik Lucyna Krasulak, kierownik Referatu Budżetu i Finansów Małgorzata Wojciechowska, radca prawny Edyta Ksobiak, kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, inspektor Filip Rybacki oraz p. Marzanna Kreja.
 
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński. 

Porządek posiedzenia Komisji: 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 
2. Absolutorium. 

Ad. 1. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński wyjaśnił, że niniejsze spotkanie zostało zwołane na wniosek urzędu gminy w celu możliwości złożenia wyjaśnień w kwestii wątpliwości Komisji, co do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. Zaznaczył, że komisja opiera się przede wszystkim na rzetelności wykonania sprawozdania oraz celowości wydatkowania środków publicznych. Przewodniczący na wstępie poprosił o wyjaśnienie kilkumilionowych różnic między dochodami zawartymi w sprawozdaniu, a tymi zawartymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Skarbnik Lucyna Krasulak poinformowała, że urząd wystąpił do RIO w celu wyjaśnienia ww. różnic kwot. Następnie skarbnik przystąpiła do omówienia przyczyn powstania wspomnianych rozbieżności. Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała, dlaczego tak późno zostały przedstawione wyjaśnienia skoro urząd dysponował nimi wcześniej? Radna wskazała, że nie jest to pierwsza sytuacja, gdzie radni zapoznają się z jakimś faktem tuż przed podjęciem decyzji. 
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wyjaśniła, że niniejszy dokument wpłynął do urzędu dopiero w dzień sesji.
 Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała o wydatki na różne drobne zakupy i usługi w dz. 750 administracja publiczna, dotyczące czesnego za naukę pracownika. Radna zapytała o jaką szkołę chodzi, koszt czesnego oraz kogo dotyczy? Radna wskazała, że ktoś kto pracuje w urzędzie musi posiadać wykształcenie. Zaznaczyła że gminy nie stać, aby finansować komuś edukację, pracownicy powinni sami opłacać sobie studia. Wskazała, że wydatki na administrację w urzędzie i tak są bardzo duże. 
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska odpowiedziała, że w ciągu kilku ostatnich lat było kilka umów na dofinansowanie kształcenia. Wskazała, że często zmieniają się przepisy prawa w związku z czym zasadne jest dokształcanie pracowników. Wójt wyjaśniła, że w budżecie są przeznaczone na to środki i jej zdaniem nie są one zmarnowane. 
Sekretarz Anna Rywak przedstawiła zestawienie środków przeznaczonych na administrację w porównaniu z innymi gminami. Wskazała, że Białe Błota znajdują się na jednym z niższych szczebli jeżeli chodzi o wydatki na administrację. 
W powyższej kwestii głos zabrały: radna Marlena Witkowska-Rypina, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, sekretarz Anna Rywak, radca prawny Edyta Ksobiak, radny Andrzej Kieroński.
 Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że kwota dofinansowania kształcenia wyniosła łącznie 2.535 zł dla dwóch pracowników, tj. dla p. Jadomskiej-Bąk i p. Ksobiak. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zapytał o wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 86,22 %, tj. do realizacji zaplanowanej kwoty 19.507.340 zł zabrakło 2.688.406 zł. Radny zapytał z czego wynika powyższa różnica? 
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że wynika to z dofinansowania na realizację zadania „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, które z 80% zostało zwiększone do 100%.
 Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, że na komisji miały być przedstawione dokumenty źródłowe, dotyczące zamieszczania ogłoszeń w prasie. 
Skarbnik Lucyna Krasulak przełożyła powyższe rachunki jak i pozostałe, o które Komisja wnioskowała na poprzednim posiedzeniu. 

Na Komisji analizowano celowość poszczególnych wydatków wynikających ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy. 

Radca prawny Edyta Ksobiak udzieliła informacji w kwestii poszczególnych spraw sądowych z udziałem gminy. 
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski przedstawiał techniczne aspekty związane z powyższymi sprawami. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Kieroński poprosił o wgląd do wydatków bezosobowych na umowy zlecenia. Skarbnik Lucyna Krasulak rozdała przedmiotowe dokumenty. 
Radca prawny Edyta Ksobiak poruszyła kwestię oświadczenia o ochronie danych osobowych, a mianowicie fakt, iż radna Marlena Witkowska-Rypina takowego nie podpisała w związku z czym urząd nie może mieć pewności, czy dane zawarte w zestawieniu nie będą udostępnione dalej. 
Sekretarz Anna Rywak udzieliła informacji w kwestii polityki bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i szkoleń, o których radna była informowana. Wskazała także, że nigdy nie zdarzyło się, aby radny nie podpisał stosownego oświadczenia.
 Radna Marlena Witkowska-Rypina wyjaśniła, że zna przepisy prawa o ochronie danych osobowych i nie podpisze żadnego oświadczenia, gdyż nie jest administratorem danych. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: sekretarz Anna Rywak, radna Marlena Witkowska-Rypina, radca prawny Edyta Ksobiak, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, radny Andrzej Kieroński, zastępca wójta Jan Jaworski. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina oświadczyła, iż przedstawione dokumenty są do jej wiadomości. 

Przewodniczący Andrzej Kieroński poprosił o przedstawienie celowości wydatkowania środków na odszkodowania za przejęte pod drogi grunty w tym odsetki i kwoty waloryzacji. Radny poinformował również, że na jednym z posiedzeń komisji poproszono inspektora Filipa Rybackiego o przedstawienie uzasadnień wyroków sądu w sprawie odszkodowań, natomiast na następną komisję inspektor Kaczanowska takowych dokumentów nie dostarczyła. Przewodniczący Kieroński wskazał, że uzasadnienia wyroków są bardzo istotne w przedmiotowej kwestii, poprosił o przedstawienie sprawy p. Musiała, dotyczącej odszkodowania za przejęte pod drogi gruntów. 
Radca prawny E. Ksobiak udzieliła informacji w powyższym temacie. W sprawie p. Musiała oraz pozostałych kwestiach związanych z odszkodowaniami za przejęte pod drogi grunty informacji udzielił także inspektor Filip Rybacki. 
Przewodniczący A. Kieroński poprosił o wyjaśnienie zapisu w opinii RIO, dot. sposobu prezentacji i realizacji zadań majątkowych, co nie pozwala na dokonanie oceny przyczyn niewykonania zadań budżetowych oraz zapisu dotyczącego utrudnienia dokonania obiektywnej oceny sprawozdania. Skarbnik Lucyna Krasulak poinformowała, że inwestycje nie wykonane w 100% nie były ujęte w wyjaśnieniach, co może mieć wpływ na zapis w opinii RIO. Odnośnie dochodów wskazała, że zostały one wykonane w 57,6%, na co przede wszystkim wpływ miało nieotrzymanie dotacji na zadanie budowy internetu szerokopasmowego. 
Zastępca wójta Jan Jaworski udzielił informacji w kwestii projektu budowy internetu szerokopasmowego. Poinformował, że urząd pod koniec roku otrzymał informację, że gmina nie będzie musiała ponosić kosztów związanych z wkładem własnym, gdyż zadanie zostanie dofinansowane w 100%. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poprosił o obliczenie i podanie przyczyn powstania faktycznego deficytu. Skarbnik odpowiedziała, że deficyt zaplanowano na kwotę 6.800.000,00 zł, natomiast rzeczywiście wyniósł on 5.400.000,00 zł. 
Skarbnik kolejno przedstawiała składniki mające wpływ na jego powstanie. Na Komisji powzięto dyskusję w powyższej sprawie oraz w kwestii wskaźnika zadłużenia jaki osiągnęła gmina. Poruszono również sprawę związaną z programem naprawczym. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zapytał kiedy gmina miała pełną świadomość o przekroczeniu progu 60% zadłużenia uwzględniając umowy długoterminowe? Wskazał również, aby gmina występowała pisemnie do RIO w celu wyjaśnienia wątpliwych kwestii jak w niniejszym przypadku. 
Skarbnik Lucyna Krasulak odpowiedziała, że w marcu br. Przedstawiła informacje w powyższej sprawie. Wyjaśniła również także sytuację minusowego stanu środków obrotowych, co związane było z naliczaniem „trzynastek”, które są kosztem, a nie wydatkami. 
Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię niemożności inwestowania przez gminę po 2002 roku - po budowie gimnazjum, poprosiła o dokument RIO w powyższej sprawie. Radna zapytała także, czy wykonanie zaplanowanych inwestycji jest zagrożone oraz jak wygląda sprawa wkładu własnego na kanalizację w Lisim Ogonie? 
Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska odpowiedziała, ze na najbliższą sesję zostanie przygotowany projekt zmian w budżecie, aby możliwości finansowe pozwoliły na realizację przedmiotowej inwestycji. Z-ca wójta Jan Jaworski poinformował, że z szacunkowych obliczeń powyższa inwestycja będzie wymagała ok. 1,7 mln złotych wkładu własnego. 
Wicewójt przedstawił informacji w przedmiocie budowy kanalizacji. 
W powyższej kwestii głos zabrali: radny Bronisław Balcerowski, wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska, z-ca wójta Jan Jaworski, radna Marlena Witkowska-Rypina, skarbnik Lucyna Krasulak. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zwrócił uwagę na współpracę Komisji z organem wykonawczym. Poprosił, aby informacje były zawsze przygotowywane w taki sposób jak na przedmiotowej Komisji. 
Pani Marzanna Kreja zapytała, w jakiej formie gmina korzysta z Dzienników Ustaw? Sekretarz Anna Rywak wyjaśniła, że w ubiegłym roku, czego dotyczy sprawozdanie, Dzienniki wychodziły jeszcze w formie papierowej, natomiast obecnie nie są one drukowane w związku z czym gmina nie ponosi kosztów. Pani Marzanna Kreja poruszyła kwestię kanalizacji w Lisim Ogonie, a konkretnie kosztów jakie będą musieli ponieść mieszkańcy. Pani Kreja wypowiedziała się również w kwestii współpracy Komisji i urzędu oraz odniosła się do informacji udzielonych przez radcę prawnego w sprawie p. Musiała. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński ogłosił 3 minuty przerwy. 

Ad.2. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Kieroński wypowiedział się w kwestii sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 i zaproponował do przegłosowania wniosek o udzielenie wójtowi absolutorium. 
W powyższej kwestii wypowiedział się także radny Bronisław Balcerowski, który wskazał, że za wykonanie budżetu odpowiadają oba organy. Dodał także, że należy zwrócić uwagę na potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie inwestycji, które są coraz większe, co także ma wpływ na stan finansowy gminy. 
 Radna Marlena Witkowska-Rypina, zważyła na kwestię przegłosowania na poprzedniej Komisji wniosku o nieudzielenie absolutorium oraz sposób udzielania informacji przez urząd, gdzie Komisja nie ma możliwości ich dokładnej analizy. Radna podniosła niecelowość wydatkowania środków oraz brak przejrzystości w ich przedstawianiu. Podniosła problem zatrudniania rodziny i znajomych. Radna wskazała, że nie będzie głosowała za udzieleniem absolutorium. 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Janusz Walczyński, radny Krzysztof Kocikowski. 
Radny Krzysztof Kocikowski wypowiedział się w kwestii sprawozdania wskazal również, że nie do końca przekonują go wyjaśnienia ze strony urzędu. 
 Radny Janusz Walczyński poinformował, że jego zdaniem udzielone przez urząd informacje i wyjaśnienia były przejrzyste. Radny wypowiedział się także w kwestii niektórych wydatków, które jego zdaniem są celowe. 
Radny Bronisław Balcerowski także wypowiedział się w temacie wydatkowania środków. Poruszył kwestię środków sołeckich, które uchwalane są przez zabrania wiejskie. Poinformował także, że będzie za udzieleniem wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Wypowiedział się także co do planowania budżetu gminy.
 Na Komisji ponownie powzięto dyskusję w powyższym temacie. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 
Członkowie Komisji 3 głosami „za”, 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” (podczas głosowania wniosku nieobecny był radny Robert Baranowski – członek Komisji Rewizyjnej) zaakceptowali powyższy wniosek. 

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na naruszenie przez Wójta art. 170 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.), ponieważ łączna kwota długu jednostki nie może przekroczyć na koniec roku budżetowego 60% wykonanych dochodów. Radni o powyższej sytuacji zostali poinformowani po sporządzeniu przez urząd bilansu w miesiącu marcu 2013 r. Należy zaznaczyć, że Rada Gminy w przeciągu roku budżetowego zwracała uwagę na możliwość przekroczenia progu dopuszczalnego zadłużenia. Komisja zwraca także uwagę na wiele niejasności w sprawozdaniu finansowym przedstawionym Radzie Gminy. Komisja Rewizyjna za niecelowe uznaje wydatki związane z przegranymi sprawami sądowymi jak i wydatkowanie środków na wydatki bieżące. Mimo wielokrotnych apeli Rady Gminy o analizowanie wydatków, na koniec roku nie zauważono oszczędności. Po głębokiej analizie wydatków bieżących Komisja Rewizyjna zobowiązuje Wójta do wdrożenia programu oszczędnościowego, zmierzającego do ich zminimalizowania. Powstałe oszczędności winny być przeznaczone na zmniejszenie istniejącego deficytu gminy. 

Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18. metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (5 lipca 2013)
Opublikował: Natalia Sadłowska (2 sierpnia 2013, 08:30:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129