z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 września 2013 roku, od godz. 13:00 do 16:40

Białe Błota, dnia 19 września 2013 r.,
RGK.0012.4.14.2013


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 września 2013 roku, od godz. 13:00 do 16:40 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz kierownik GOPS Beata Przyborska, z-ca kierownika GOPS Alicja Piskuła, pracownik socjalny Alicja Szarafiniak,  p. Anna Skonieczna i p. Marcin Skonieczny.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.


Porządek posiedzenia Komisji:

1. Rozpatrzenie skarg.
2. Spisanie protokołu z kontroli wydatkowania środków sołeckich.Ad.1.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poinformował, że na przedmiotowej Komisji będzie rozpatrywana skarga złożona przez p. Annę Skonieczną na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wskazał, że z treści skargi wynika, iż sytuacja materialna skarżącej jest bardzo trudna, a GOPS nie udziela wystarczającej pomocy. Przewodniczący poprosił p. Skonieczną o dokładne przedstawienie swojej sytuacji materialnej, jakie osiąga dochody i z jakich źródeł oraz jak wyglądały relacje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej?
Pani Anna Skonieczna przedstawiła komisji informacje w przedmiocie poszczególnych składników składających się na dochód jej rodziny. Wskazała również formy pomocy udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pani Skonieczna przedstawiła swoją sytuację materialną jak i życiową oraz pomoc jaka zostaje jej udzielana ze strony rodziny. Pani Skonieczna wyjasniła, że mieszka z dwójką dzieci i chorą matką, która sama potrzebuje opieki.  Poinformowała o wizycie w dniu wczorajszym pracowników GOPSu – wskazała, że były to inne panie niż zawsze. Skarżąca opisała Komisji swój stan zdrowia związany z przebytym udarem oraz przebieg leczenia. Przedstawiła także fakty związane z niemożnością wykupowania wszystkich potrzebnych jej lekarstw, których miesięczny koszt wynosi 120,00 zł (poza środkami przeciwbólowymi) - poinformowała, że na początku siostra  je dla niej wykupowała. 
Na Komisji powzięto dyskusję w kwestii sytuacji materialnej skarżącej.
Zapytany syn p. Skoniecznej wyjaśnił, że pracuje w prywatnej firmie na czas nieokreślony.
Radna Marlena Witkowska-Rypina wskazała, iż obliczając dochód przypadający na osobę w rodzinie, brane są pod uwagę dochody wszystkich członków rodziny. 
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński wyjaśnił, że Komisja musi działać na podstawie i w granicach prawa. Poinformował, że Komisja w przedmiotowej kwestii spotka się również z przedstawicielami GOPSu. Zapytał kiedy skarżąca doznała udaru i czy po powrocie ze szpitala sprawa została zgłoszona do ośrodka pomocy? Zapytał jaka jest częstotliwość odwiedzin pracowników socjalnych?
Pani Skonieczna odpowiedziała, że  udaru doznała w marcu 2012 roku, a po 3-miesięcznym pobycie w szpitalu w ciągu roku pracownicy socjalni byli u niej dwa lub trzy razy. Pani Skonieczna wypowiedziała się również w kwestii rehabilitacji – wskazała, że sama wykonuje ćwiczenia. 
Radny Andrzej Kieroński zapytał, czy w danym czasie GOPS udzielił jakieś pomocy finansowej, np. w postaci ekwiwalentu na opał?
Pani Anna Skonieczna odpowiedziała, że do tej pory nic nie otrzymała.
W powyższej kwestii wypowiedział się radny Bronisław Balcerowski. Wskazał również, że można zwrócić się do wójta o przyznanie zapomogi, np. w formie zakupu opału, czy też lekarstw. 
Pani Anna Skonieczna poinformowała o pozostałych formach pomocy udzielanych przez GOPS jak i przez jej syna.
Radna Witkowska-Rypina zaznaczyła, że sytuacja rodziny skarżącej jest bardzo trudna ale niestety prawo nie zawsze umożliwia załatwienie sprawy w taki sposób jakby się chciało. Zaproponowała, aby Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby objął rodzinę szczególną opieką. Poinformowała również o innych instytucjach, które mogą udzielić pomocy, np. PFRON. Nie mniej jednak wskazała, że Komisja przedyskutuje tę kwestię z pracownikami GOPSu.
Radny Krzysztof Kocikowski zwrócił uwagę na wysokość alimentów otrzymywanych na córkę p. Skoniecznej. Wskazał, że warto byłoby złożyć wniosek o podwyższenie tych alimentów, gdyż kwota jest kuriozalna.
Na powyższy temat podęto dyskusję, w której udział wzięli: radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, radny Bronisław Balcerowski, p. Anna Skonieczna, radny Krzysztof Kocikowski.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał, czy skarżąca otrzymała jakąś pomoc z innych organizacji, np. z Caritasu? Na Komisji zaproponowano, aby zwrócić się do rzeczonej instytucji.
Ponownie powzięto dyskusję w powyższej kwestii.

Pani Anna Skonieczna wraz z synem opuścili Komisję. Członkowie samodzielnie podjęli dyskusję w kwestii otoczenia opieką rodziny skarżącej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Następnie na posiedzenie Komisji przybyli przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Przewodniczący Andrzej Kieroński wyjaśnił, że Komisja zapoznała się z sytuacją panująca w rodzinie skarżącej. Wskazał również, że Komisja zdaje sobie sprawę, że zasiłek stały nie został przyznany ze względu na przekroczenie dochodu w gospodarstwie domowym.  Nie mniej jednak zapytał kierownika GOPS, czy instytucja posiada jakiś plan pomocy dla tej rodziny? Zapytał także, jak częsty jest kontakt opieki społecznej z rodziną od czasu powrotu skarżącej ze szpitala?
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Przyborska wyjaśniła, że jej zdaniem skarga p. Skoniecznej jest w pełni uzasadniona, ze względu na to, że ośrodek pomocy jest jednostką, która nie powinna załatwiać sprawy jedynie w kategoriach urzędniczych, nie mniej jednak zgodnie z literą prawa. Kierownik wyjaśniła także, że należy się wgłębić w sytuację rodziny, gdyż pobieżnie patrząc w akta sprawy można stwierdzić, że wszystko jest w porządku, a rzeczywiście tak nie jest. Wskazała, że opis sprawy jest bardzo cząstkowy i zabrakło w nim dogłębnej analizy sytuacji przez pracownika socjalnego. Wyjaśniła, że przy chorobie przewlekłej, która występuje u skarżącej, gdzie nie przysługuje zasiłek stały można przyznać inną formę pomocy. Kierownik poinformowała także, że w tej sprawie zabrakło kompleksowego planu pomocy rodzinie. Pani Przyborska poinformowała, że zleciła  z-cy kierownika p. Alicji Piskuła oraz pracownikowi socjalnemu Alicji Szarafiniak (w zastępstwie pracownika, który zajmuje się danym obszarem a obecnie jest na urlopie), aby weszły w dane środowisko i zdiagnozowały na ile zgadza się sytuacja zawarta w aktach osobowych rodziny z rzeczywiście istniejącą. Pani Przyborska poprosiła pracowników o przedstawienie swoich spostrzeżeń.
Pani Alicja Piskuła – zastępca kierownika GOPS przedstawiła swoje spostrzeżenia po odbytej wizycie środowiskowej w rodzinie skarżącej.
W powyższej kwestii informacji udzieliły również kierownik Beata Przyborska i pracownik socjalny Alicja Szarafiniak.
Na Komisji powzięto dyskusję w niniejszym temacie. Podjęto również kwestię planu pomocy na rzecz rodziny skarżącej.
Radny Bronisław Balcerowski zapytała, czy skarżąca zwracała się do ośrodka pomocy o jakąkolwiek formę pomocy?
Pani Alicja Szarafiniak poinformowała, że była prośba o dofinansowanie do turnusu z dnia 18.06.2013 r., a wcześniej jedynie wniosek o przyznanie zasiłku. Pracownik socjalny poinformował również, że po wywiadzie sporządzonym przez osobę odpowiedzialną za dany rejon nie został sporządzony plan pomocy rodzinie.
Kierownik GOPS Beata Przyborska wskazała również, że wniosek o dofinansowanie nie został rozpatrzony pozytywnie, gdyż ośrodek pomocy nie dofinansowuje turnusów, nie mniej jednak poinformowała o możliwościach pozyskania dofinansowań z innych instytucji. Kierownik Beata Przyborska złożyła również na ręce Przewodniczącego Komisji pisemne wyjaśnienia/spostrzeżenia w przedmiocie niniejszej skargi, stanowiące załącznik do protokołu. Wskazała również, że rodzina p. Skoniecznej zostanie przydzielona innemu pracownikowi, z którym p. Anna nawiązała dobry kontakt.
Na Komisji ponownie powzięto dyskusję w powyższej kwestii, w której udział wzięli: radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, pracownik socjalny Alicja Szarafiniak, kierownik GOPS Beata Przyborska, radny Janusz Walczyński, radny Krzysztof Kocikowski, radny Andrzej Kieroński.

Przewodniczący Andrzej Kieroński poddał pod glosowanie wniosek o uznanie skargi za zasadną, który został przegłosowany jednogłośnie.

Radna Marlena Witkowska-Rypina poruszyła kwestię p. Pikulik. Wskazała, aby oficjalnie Komisja przesłała jej pismo z opinią Państwowej Inspekcji Pracy z przeprowadzonej kontroli w ZAZ „OSiR”, ażeby p. Pikulik mogła dokonać dalszych czynności w kwestii mobbingu w ww. instytucji.


Przewodniczący Andrzej Kieroński ogłosił przerwę.Ad.2.

Komisja zajmowała się spisaniem protokołu z kontroli wydatkowania środków sołeckich.


Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (26 września 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (22 października 2013, 10:39:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1741