z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 października 2013 roku, od godz. 13:40 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 17 października 2013 r.,
RGK.0012.4.16.2013


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 października 2013 roku, od godz. 13:40 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.


Porządek posiedzenia Komisji:


1. Rozpatrzenie skarg.
2. Spawy bieżące
Ad.1.

Referent Natalia Zielińska rozdała członkom Komisji wyjaśnienia wójta w przedmiocie rozpatrywanych skarg.

Ad.2.

Radna Marlena Witkowska-Rypina zawnioskowała o wprowadzenie do planu pracy Komisji  Rewizyjnej kontroli zadania dotyczącego budowy internetu szerokopasmowego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Radna wskazała, że wielokrotnie składała interpelacje w powyższej kwestii nie mniej jednak nie otrzymała satysfakcjonujących odpowiedzi.
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę na to, że niniejsza inwestycja nie została jeszcze zakończona. Zważył również na fakt czy Komisja Rewizyjna może badać zadanie finansowane ze środków Unijnych. Wskazał, że zapewne podlegają one kontroli z zewnątrz.
Przewodniczący Andrzej Kieroński poinformował, że nie widzi przeszkód do wprowadzenia niniejszego tematu do rozpatrzenia przez Komisję w miesiącu grudniu. Radny poddał wniosek pod głosowanie.
Komisja Rewizyjna przyjęła niniejszy wniosek 3 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”.
W głosowaniu nie brał udziału radny Janusz Walczyński.

Ad.1.

W pierwszej kolejności Komisja zajęła się rozpatrywaniem skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na wójta, dotyczącej porządku obrad sesji. Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński przybliżył kwestie związane z przedmiotową skargą. Przedstawił również wyjaśnienia wójta, który powołuje się na porządki obrad podpisane przez przewodniczącego Bartosza Lau oraz, że słowo „winien” jest wytyczną, a nie zobowiązaniem. Radny Kieroński wskazał, że zawartość porządku obrad reguluje Statut i jego zdaniem skarga jest zasadna.
W powyższej kwestii wypowiedziała się radna Marlena Witkowska-Rypina, która zgodziła się ze stanowiskiem radnego Kierońskiego.  
Radny Bronisław Balcerowski przedstawił przeciwne stanowisko powołując się na art. 20 ustawy o samorządzie gminnym. Radny wskazał także, że Statut reguluje zawartość porządku obrad  w trybie planowego zwołania sesji, natomiast sesja, której dotyczy skarga zwołana była w trybie nadzwyczajnym.
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której  udział wzięli: radny Janusz Walczyński, radny Bronisław Balcerowski, radna Marlena Witkowska-Rypina, radny Andrzej Kieroński, radny Krzysztof Kocikowski.
Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński poddał pod głosowanie wniosek o uznanie skargi za zasadną.
Komisja 4 głosami „za” i 1 ”przeciw” uznała skargę za zasadną.
Komisja zwróciła uwagę na zmianę Statutu w kwestii uregulowania w nim zapisów, dotyczących zwoływania sesji nadzwyczajnych.
Ponownie powzięto dyskusję w powyższym temacie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zwróciła uwagę również na to, że Statut niewypełniany jest w kwestii przyjmowania porządku obrad podczas sesji.


Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński przedstawił zarzuty zwarte w skardze radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na działalność dyrektora Gminnego Centrum Kultury Jarosława Zwolińskiego. Wyjaśnił, że jego zdaniem skarga jest zasadna i taki wniosek poddał pod głosowanie.
Radny Krzysztof Kocikowski poinformował, ze wstrzyma się od głosowania w związku z tym, iż nie uczestniczył w pracach Komisji, których dotyczy przedmiotowa skarga.
Na prośbę radnego Walczyńskiego, przewodniczący A. Kieroński odczytał treść skargi.
Radna Witkowska-Rypina wskazała, że radny Kocikowski uczestniczył w powyższych komisjach.
Komisja 4 głosami „za” i 1 „przeciw” uznała skargę za zasadną.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński odczytał treść skargi p. Marzanny Kreja na niezgodne z prawem działania i zaniechania wójta gminy Białe Błota - naruszenie art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 26 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które powodują szkodę dla przedsiębiorcy.  
Komisja zapoznawała się z wyjaśnieniami złożonymi przez wójta w przedmiotowej sprawie oraz z dokumentacją przesłaną przez skarżącą. Podjęto dyskusję w powyższym temacie.

Komisja Rewizyjna 3 głosami „za” 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”, uznała za zasadną skargę na Wójta Gminy Białe Błota w związku tym, iż dokonując wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej urząd gminy nie zachował procedury administracyjnej - w związku z błędami zawartymi we wniosku nie wezwano wnioskodawcy do poprawy w terminie 7 dni.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński odczytał treść skargi p. Marzanny Kreja na działalność Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie nie wykonania  przez wójta w miesiącu grudniu 2012 r. uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 marca 2007 r. Nr VI/43/2007 w sprawie wydawania pisma samorządu Gminy Białe Błota. Wskazał, że skarga dotyczy bezzasadnie poniesionych przez wójta kosztów na zewnętrzną korektę językową czasopisma „Głos Białych Błot”, co należy do kompetencji redaktora naczelnego.
Komisja zapoznała się z korespondencją mailową między redaktorem naczelnym, a p. Wiśniewskim w kwestii tego, iż korekta została dokonana na zlecenie wójta.

Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zaproponował, aby tę i pozostałe skargi rozpatrzyć na następnym posiedzeniu Komisji, tj. 22 października 2013 r. o godz.14:30.

Referent Natalia Zielińska przypomniała również o wniosku Komisji Budżetu i Finansów w sprawie wydatkowania środków na dodatkowe roboty ul. Bocianowo i Biedronki w Zielonce.
Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.i


metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (29 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (29 października 2013, 16:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 903