posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 października 2013 roku, od godz. 14:30 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

Białe Błota, dnia 22 października 2013 r.,
RGK.0012.4.17.2013


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 października 2013 roku, od godz. 14:30 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz pani Marzanna Kreja.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.


Porządek posiedzenia Komisji:


1. Rozpatrzenie skarg.
2. Sprawdzenie dokumentacji z zakresu budowy ul. Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka w związku z wprowadzeniem dodatkowych inwestycji bez zgody Rady Gminy.


Ad.1.

Członkowie Komisji zapoznawali się z projektami uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, które były przedmiotem poprzedniej Komisji.
Radny Bronisław Balcerowski zwrócił uwagę  na zapis w uzasadnieniu z jednej uchwał, dotyczący tego, że sesja została zwołana przez wójta – wskazał, że nie zgadza się z niniejszym zapisem, gdyż wójt nie zwołuje Sesji Rady Gminy.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zaproponowała, aby zmienić powyższe i wpisać, iż sesja została zwołana na wniosek wójta.
W konsekwencji powyższego uzasadnienie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny na działalność Wójta Gminy Białe Błota otrzymało brzmienie:
„Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17 października 2013 r., uznała za zasadną skargę na Wójta Gminy Białe Błota w związku tym, iż na sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek wójta w miesiącu maju w trybie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym, nie został zastosowany § 26 Statutu Gminy Białe Błota, określający zawartość porządku obrad sesji.”

W kwestii skargi p. Kreji na naruszenie dyscypliny finansów przez wójta w przedmiocie zlecenia korekty „Głosu Białych Błot”, przewodniczący Andrzej Kieroński odczytał zapis umowy między wójtem, a redaktorem naczelnym, który wskazuje na to, iż korekta czasopisma leży w gestii redaktora naczelnego. Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński zaproponował o przegłosowanie niniejszej skargi jako zasadną.
Komisja Rewizyjna, uznała za zasadną skargę na Wójta Gminy Białe Błota, gdyż wójt gminy niecelowo wydatkował kwotę 834 zł na korektę językową „Głosu Białych Błot". Zgodnie z zapisami § 3 pkt 4 umowy zawartej między Wójtem Gminy Białe Błota, a redaktorem naczelnym Marzanną Kreja, do obowiązków redaktora naczelnego należy m.in. korekta materiałów prasowych.
W głosowaniu zasadności skargi udziału nie brał radny Robert Baranowski.

Na posiedzenie Komisji dołączyła pani Marzanna Kreja.

Pani Marzanna Kreja przedstawiła informacje w sprawie kosztów druku gazetki „Głos Białych Błot”, które kształtowały się następująco: zgodnie z umową ze stycznia 2012 r., 8 stron pisma – koszt 500 zł netto za każda dodatkową stronę 0,09 zł. Zgodnie z podpisanym aneksem do ww. umowy 8 stron o nakładzie 1500 szt miałoby kosztować dodatkowo 250 zł netto, natomiast pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Pani Kreja przedstawiła Komisji swoje obliczenia kosztu czasopisma „Głosu Białych Błot” wydanego w miesiącu grudniu 2012 r. w zwiększonym nakładzie. Pani Kreja wskazała, że zgodnie z jej wyliczeniami przedstawiona faktura za druk przedmiotowego pisma została zawyżona o kwotę 378 zł brutto. Zważyła na to, że są to koszty zniszczonego dodatkowego nakładu w miesiącu listopadzie. 
Radny Bronisław Balcerowski poruszył kwestię wyjaśnień wójta, co do przedmiotowej skargi, który wskazuje prawidłowość poniesionych kosztów zgodnie z podpisaną umową.
W powyższej kwestii głos zabrali: p. Marzanna Kreja, radny Bronisław Balcerowski, radny Janusz Walczyński, radny Andrzej Kieroński, radny Krzysztof Kocikowski, radna Marlena Witkowska-Rypina.
Komisja analizowała umowę oraz aneks do umowy, zawarte z drukarnią w kwestii druku czasopisma „Głosu Białych Błot”.

Komisja Rewizyjna na podstawie umowy z drukarnią, aneksu do niniejszej umowy oraz po wysłuchaniu wyjaśnień obydwu stron, 4 głosami "za" oraz 1 głosie "wstrzymującym się" uznała skargę za bezzasadną.


Ad.2.

Radny Bronisław Balcerowski odczytał treść wniosku Komisji Budżetu i Finansów w kwestii sprawdzenia dokumentacji z zakresu budowy ul. Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka w związku z wprowadzeniem dodatkowych inwestycji bez zgody Rady Gminy. 
Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski poinformowała, że ww. zadanie zostało zakończone 28 listopada 2011 roku. Pan Stężewski poinformował, że umowa na wykonanie  inwestycji nie obejmowała robót dodatkowych zawartych we wniosku Komisji Budżetu i Finansów. Poinformował, że konieczność wykonania tych zadań wynikła w trakcie prac. Pan Stężewski przedstawił informacje związane z:
1. Budową chodnika na odcinku od ulicy Biedronki do ul. Kieleckiej w miejscowości Zielonka o długości 131,3 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – koszt 24.475,25 brutto – kierownik wskazał, że powyższe wykonane zostało na polecenie ówczesnego wicewójta.
2. Zmianą niwelety drogi i chodnika polegającą na korytowaniu podłoża pod drogę, obniżenie studni chłonnych wraz z rozebraniem chodnika przy połączeniu ulicy Biedronki z ulicą Jodłową – koszt 6.232,29 zł
3. Przestawieniem instalacji teletechnicznej wraz z kanalizacją – kolizja powodująca konieczność zmiany lokalizacji złącza kablowego i przebudowę sieci teletechnicznych – koszt 12.393,98 zł.
Wskazał, że ww. prace zostały wykonane poza obowiązująca umową.
Komisja powzięła dyskusję w powyższej kwestii. Wskazano, że Komisja Rewizyjna musi się spotkać z Komisją Budżetu i Finansów w celu doprecyzowania oczekiwań wnioskujących w przedmiotowej sprawie.Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.Przebieg Komisji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu, dostępny w Biurze Rady Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pok. 18.

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (29 października 2013)
Opublikował: Natalia Zielińska (29 października 2013, 16:23:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 922