PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z przeprowadzenia czynności kontrolnych w Klubie Sportowym „Spójnia” .

PROTOKÓŁ
 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z przeprowadzenia czynności kontrolnych w Klubie Sportowym „Spójnia” Białe Błota w dniu 14.11.2013 r. w zakresie wydatkowania środków budżetowych w roku 2012 i w pierwszej połowie roku 2013.W  Uchwale Nr RGK.0007.116.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota   zaplanowana została kontrola Klubu Sportowego „Spójnia”
Na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Nr RGK. 0016.5.12.2013 z dnia 12.11.2013 zespół kontrolny w składzie:
1. Andrzej Kieroński – kierownik zespołu kontrolnego,
2. Bronisław Balcerowski- członek zespołu kontrolnego,
3. Janusz Walczyński – członek zespołu kontrolnego
przeprowadził czynności kontrolne w Klubie Sportowym „ Spójnia” Białe Błota w zakresie wydatkowania środków finansowych z dotacji budżetowej w okresach: roku 2012 i pierwszej połowy roku 2013.
          Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 14.11.2013 r.
         Czynności kontrolne były przeprowadzone w obecności członka zarządu  Klubu Sportowego – Skarbnika Mirosława Krumrycha.
          Postępowanie kontrolne za rok 2012 przeprowadzono na podstawie szczegółowego sprawdzenia następującej dokumentacji:
        1. Umowa nr 3 dotycząca „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wypoczynek dzieci i młodzieży” z dn. 21.02.2012 
                Wysokość dotacji z budżetu gminy wyniosła – 70.000 zł
                została przekazana w dwóch transzach:
                                                               I transza                40.000 zł
                                                               II transza               30 000 zł
                pozyskanie własnych środków zaplanowano na 16 500 zł.
      2. Sprawozdanie końcowe za okres od 21.02.2012 do 31.12.2012, które zostało złożone 18.01.2013 przedstawiało wykonanie warunków umowy nr 3.
Wynik sprawozdania przedstawiony został w sposób następujący:
- dotacja finansowa z budżetu gminy została wykorzystana w 100% na kwotę 70 000 zł
- własnych środków na zaplanowane 16500 zł pozyskano na kwotę 124 958, 74 zł
- razem sprawozdanie końcowe opiewało na kwotę 194 958,74 zł

W 2012 roku Klub Sportowy zawarł także Umowę nr 9 dotyczącą „ Upowszechnianie i Rozwój Kultury Fizycznej i Sportu ( zakup sprzętu sportowego ), którą zawarto w dniu 03/09/2012 r.
Dotacja tej umowy opiewała na kwotę 4000 zł.
Sprawozdanie z wykonania umowy nr 9 zostało złożone w dniu 09.11.2012, z którego wynika, że dotacja została wykorzystana w 100 %.
Sprawozdanie zostało rozliczone 3 fakturami z załączonymi zestawieniami.

Drugie postępowanie kontrolne za pierwsze półrocze 2013 roku przeprowadzono w oparciu o szczegółowe sprawdzenie następującej dokumentacji:
1. Umowa Nr 1 zadanie publiczne „ Spaja nas Spójnia” z dn. 07.03.2013 r., w której dotacja z budżetu gminy na rok 2013 wynosiła 71 500 zł.
Dotacja także była podzielona na dwie transze:
                      I transza 41500 zł
                      II transza 30 000 zł
2. Zaktualizowany Harmonogram do Umowy Nr 1 opiewał na łączną kwotę 91 500 zł i obejmował 10 pozycji. Z własnych środków zaplanowano pozyskanie kwoty 20 000 zł.
3. Sprawozdanie ( częściowe) za pierwsze półrocze w 2013 r. zostało złożone 18.07.2013 r. przedstawiło następujący wynik:
z dotacji budżetowej rozliczono kwote 35626,50 zł
z własnych środków rozliczono kwotę 12 518,24 zł
razem wydano środki finansowe w kwocie 48 144,74 zł
Sprawozdanie zostało rozliczone na podstawie dokumentów księgowych w ilości 141 faktur.
Postępowanie kontrolne wykazało, że rozliczanie środków finansowych w klubie sportowym „ Spójnia” prowadzone jest na podstawie Umowy Nr 02/2010 roku przez księgową z prywatnego Biura Księgowego w Bydgoszczy, która posiada licencję Ministra Finansów Nr 11337/98.
Ponadto ustalono, że działalność klubu sportowego obejmuje:
10 zespołów sportowych w tym:
9 piłkarskich, z których 8 jest zgłoszonych do rozgrywek ( jeden zespół żeński)
1 zespół piłki siatkowej ( męski)
Cały zarząd klubu sportowego wykonuje swoje czynności nieodpłatnie.

Wnioski końcowe:
Zespół kontrolny zgodnie uznaje, że w organizacji oraz zarządzaniu klubem sportowym nie dopatrzono się uwag pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji.
Pozytywnie oceniono duże zaangażowanie kierujących klubem w pozyskiwaniu środków własnych, które w 2012 r. osiągnęły wartość 124 958,74 zł.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 listopada 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (13 stycznia 2014, 14:53:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739