PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 maja 2014 roku, od godz. 12:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 maja 2014 roku, od godz. 12:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak, Radca Prawny Edyta Ksobiak, Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Kierownik Referatu Organizacyjnego Adam Ryfa.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzeja Kierońskiego.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Skarga nr RGK.1510.3.2014 na Wójta Gminy Białe Błota;
2. Skarga nr RGK.1510.6.2014 na Wójta Gminy Białe Błota;
3. Absolutorium.


Ad.1.  Skarga nr RGK.1510.3.2014 na Wójta Gminy Białe Błota.

Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił wyjaśnienia  Wójta Gminy Białe Błota w sprawie skargi dot. niewłaściwego rozpatrzenia wniosku i poinformował, iż wnioskiem z dnia 29.01.2002 r. skarżąca zwróciła się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji rozgraniczającej Kierownika Urzędu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 31.12.1991 r. Kolegium SKO 18.03.2002 r. przekazało wniosek wg właściwości Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu. Wojewoda rozpatrzył wniosek i wydał decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji rozgraniczającej z 1991 r. Ta decyzja została wyeliminowana z obrotu prawnego przez Głównego Geodetę Kraju w 2010 r., który stwierdził nieważność decyzji uznając, że po wejściu w życie ustawy o samorządzie gminnym sprawa powinna zostać rozpatrzona przez SKO, a nie wojewodę. Jednocześnie 22.07.2010 r. postanowieniem Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, który rozpatrzył wniosek i wydał decyzję w dniu 17.09.2010 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji z 1991 r. W swoim rozstrzygnięciu SKO opisuje, iż przesłanki które opisuje skarżąca tj. że podpisała zgodę jako osoba młoda i pod presją, jako niemieszczące się w kategorii oceny postępowania administracyjnego. Kwestia ta należy do właściwości sądów powszechnych, a nie doręczenie stronie decyzji administracyjnej jest przesłanka wznowienia postępowania. Zgodnie z pouczeniem skarżąca korzysta z odwołania i zwraca się o ponowne rozpatrzenie sprawy. W dniu 29.11.2010 r. SKO utrzymuje swoją decyzje w mocy i sprawa administracyjna jest ostateczna. Skarżąca korzysta z drogi sądowo- administracyjnej. W dniu 10.05.2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy  rozpatruje skargę i ją oddala. Wyrok staje się prawomocny w sierpniu 2011 r.
Skarżąca podnosi w skardze na Wójta Gminy Białe Błota również sprawę wznowienia postępowania, w związku z nie otrzymaniem decyzji. Wójt Gminy Białe Błota w dniu 14.05.2012 r. wydaje postanowienie o odmowie wznowienia postępowania rozgraniczającego dot. decyzji z 1991 r. Skarżąca odwołuje się do SKO, które 03.09.2012 r. utrzymuje w mocy postanowienie Wójta. Sprawa dalej trafia do WSA w Bydgoszczy i 20.02.2013 r. na rozprawie sąd oddala skargę i wyrok staje się prawomocny 10.07.2013 r.
Kierownik Andrzej Wiekierak dodał, że w oparciu o ww. wyroki Wójt Gminy Białe Błota uznała, że nie ma podstaw do rozpatrywania sprawy ponownie i z tych powodów nie odnoszono się do argumentów, iż źle przebiega granica działki. Wnioski  dot. granicy działki zostały ponownie wnoszone przez skarżącą , w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  sąsiada skarżącej.

Komisja po dyskusji uznała stosunkiem głosów 4 za, przy 1 głosie przeciw ( radnej Marleny Witkowskiej- Rypiny) skargę za bezzasadną, gdyż ww. sprawie zapadły już prawomocne wyroki sądu.


Ad.2. Skarga na Wójta Gminy Białe Błota nr RGK.1510.6.2014.

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych ze skargą i powiedział, że według jego oceny komisja nie jest władna do oceny zachowań Wójta Gminy.
Radna Marlena Witkowska – Rypina stanęła na stanowisku, iż doszło do naruszenia dóbr osobistych i można stwierdzić, czy zachowanie Wójta Gminy było naganne, czy nie. Ponadto dodała, że skargę można złożyć na wszystko, a skoro taka skarga wpłynęła to należy ja rozpatrzyć.
Przewodniczący Komisji dodał, że mieszkaniec powinien sam w tej sprawie skierować sprawę na drogę cywilno- prawną. Zaproponował, aby pouczyć skarżącego o możliwości skierowania sprawy do sądu i pozostawić skargę bez rozpatrzenia. 
Radna Marlena Witkowska – Rypina poprosiła o opinię Radcy prawnego.
Radca Prawny zobowiązała się przygotować na najbliższe posiedzenie Komisji stanowisko ww. sprawie na piśmie.

Komisja przegłosowała jednogłośnie, iż złoży zawiadomienie do Prokuratury w związku z incydentem, który miał miejsce w dniu 17.02.2014 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota.

Ad.3 Absolutorium.

Skarbnik Gminy przedstawiła wykonanie dochodów i wydatków za 2013 r.metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (15 maja 2014, 15:42:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 681