Protokół z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej Ośrodku Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach za lata 2012 i 2013 r.

Protokół z kontroli kompleksowej
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej Ośrodku Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach za lata 2012 i 2013 r.

Zakład Aktywność Zawodowej działa na podstawie:
1. Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721)
2.  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U poz. 850)
3. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013, poz. 885, poz. 938)
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U z 2010, Nr 241, poz. 1616)
5. Oraz innych dotyczących funkcjonowania Zakładu oraz prowadzonej działalności wytwórczo - usługowej 

ZAZ „OSiR” zarządza kierownik na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21.11.2012 r. OR.KE.0052. 83.2012. ( załącznik nr 14 )

Zgodnie z art. 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakład aktywności zawodowej musi zatrudniać co najmniej 70 % osób niepełnoprawnych ogółu zatrudnionych. 

Zakład Aktywności jest placówką, której ustawowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. ZAZ jest rozwiązaniem prawnym wprowadzonym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie jest samodzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. 
Nadany status jest instrumentem prawnym dla instytucji, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnoprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ponadto w chwili obecnej zakłady aktywności zawodowej są zaliczane do sektora podmiotów ekonomii społecznej. Podmioty ekonomii nie są nastawione na osiąganie zysku w sensie ekonomicznym a na zysk społeczny – czyli jednostkę jaką jest człowiek. W konsekwencji głównym zyskiem społecznym jest podjęcie pracy pracownika ZAZ na otwartym rynku pracy. 

Misją ZAZ  „OSiR” jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zgodnie wytycznymi ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 6, poz. 77).  

Zakres kontroli na podstawie upoważnienia Rady Gminy Białe Błota: Uchwała Nr RGK.0007.116.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Kontrole przeprowadzono na podst. następujących dokumentów, stanowiących załącznik do protokołu.
1.Regulamin Organizacyjny ZAZ  z dnia 22 .12. 2010 r.
2.Zasad Rachunkowości Zakładu Budżetowego ZAZ, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2012 z dnia 9 stycznia 2012.
3.Plan finansowy za rok 2012 i 2013
4.Sprawozdanie finansowe za 2012 i 2013
5.Plan kont za 2012 i 2013
6.Koszty pośrednie i bezpośrednie poszczególnych serwisów 2012 i 2013
7.Zestawienie wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług za lata 2012 i 2013 r.
8.Rozliczenie kosztów zużycia paliwa oraz pozostałe koszty utrzymania samochodów służbowych za lata 2012 i 2013.


Kontrola zaplanowana była na dzień 26 listopada 2013 roku. 
W dniu 26 .11.2013 r wpłynął wniosek o przesuniecie kontroli na dzień 09.12.2013r. w uzasadnieniu wniosku jako przyczyny podano trwające prace remontowe oraz przeprowadzkę do nowych pomieszczeń.( załącznik nr 9)
Komisja rozpoczęła kontrole w dniu 09.12.2013r w składzie zgodnym z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 10 do protokołu.

 

Po przeprowadzonej analizie przedstawionych dowodów księgowych oraz zestawień komisja stwierdziła, co następuje:
1.Nadmiernie rozbudowany Plan kont zawiera pozycje nie obsługiwane do celów prowadzenia działalności ZAZ np. konto 245 – wpływy do wyjaśnienia.
2. Faktury zostały opisywane nieprawidłowo – brak opisu na odwrocie oryginału faktury. Opis znajduje się na dołączonej do faktury kartce.
3. Zestawienia kosztów paliwa i utrzymania samochodów służbowych nie dokumentują w pełni wszystkich wydatków np. koszty systemu Via Toll  2 x 120 zł. 
4. Plan finansowy na rok 2012  w kilku parafach znacząco odbiega od pierwotnych założeń (załącznik nr 3):
-plan na rok 2012 zakładał wyższe wpływy ze sprzedaży wyrobów, a niżeli faktycznie uzyskano, założono kwotę 109 724 zł, a wykonano 71 426 zł. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że niewykonanie ze sprzedaży wyrobów ( dział 840 ) zostało zrekompensowane wyższym wykonaniem ze sprzedaży usług ( dział 830) i po wprowadzonych zmianach łączny wynik finansowy jest wyższy niż zakładany, o  kwotę               93 031 zł.
-wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne) plan 21 800 zł, wykonano 48 800 zł. 
-zakup materiałów i wyposażenia plan 31 492, wykonano 83 445 zł. 
-zakup żywności plan 7000 zł., wykonano 23 655 zł.
-zakup energii plan 10.000, wykonano 18 378 zł. 
-podatek od towarów i usług plan 3 000 zł.  Wykonano 50 490 zł.
W Planie finansowym na rok 2013 również stwierdzono rozbieżności, jednak w mniejszym zakresie , aniżeli w roku poprzednim (załącznik nr 3).

Komisja uzyskała wyjaśnienia:
1. Dotyczące stanu środków obrotowych netto wykazanych ze znakiem minus w sprawozdaniu RB-30S za 2012 ( załącznik nr 11)
2. Kwalifikacji p.o. głównej księgowej (załącznik nr 12)

Zespól kontrolny zapoznał się z Protokołem kontroli problemowej w ZAZ w Białych Błotach z dnia 07-10 grudnia 2012 roku, prowadzona przez służby księgowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach (załącznik nr 13). Zespół kontrolny potwierdza ustalenia księgowości GOPS.

Załączniki w Biurze Rady Gminy Białe Błota.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (19 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lipca 2014, 14:17:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 996