PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 maja 2014 roku, od godz. 12:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 maja 2014 roku, od godz. 12:00 do 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulaki Radca prawny Edyta Ksobiak

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzeja Kierońskiego.


Porządek posiedzenia Komisji:

1. Skarga nr RGK.1510.3.2014 na Dyrektora Żłobka Integracyjnego „u Misia”;
2. Absolutorium.

Ad.1. Skarga nr RGK.1510.3.2014 na Dyrektora Żłobka Integracyjnego „u Misia”.

Przewodniczący Komisji poinformował, że skarżąca nie chce wycofać skargi, bo nie padło słowo przepraszam. Skarżąca zgodziła się na pozostawienie skargi bez rozpatrzenia.

Komisja wypracowała następujące stanowisko w sprawie skargi:

Komisja Rewizyjna podjęła próbę polubownego załatwienia sprawy. Skarżąca zobowiązała się wycofać skargę, gdy zostanie przeproszona. Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego  "u Misia" wystosowała pismo do skarżącej dot. zażegnania konfliktu, w którym zapewniła matkę dziecka, że nie było jej intencją urażenie rodziców tylko działanie dla dobra dziecka. W piśmie zabrakło słowa przepraszam, którego oczekiwała skarżąca.
Komisja Rewizyjna po szczegółowym zapoznaniu się ze skargą stoi na stanowisku, iż doszło do oczywistych błędów w zarządzaniu placówką. Po pierwsze nie było zgody pisemnej rodziców dziecka na przeprowadzenie konsultacji z psychologiem. Po drugie brakowało odpowiedniego przebiegu informacji między rodzicami, a dyrekcją i opiekunami. Po trzecie skarżąca nie została poinformowana o konsultacji w jej sprawie z Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor podaje, że nie padło nazwisko dziecka i rodziców, ale był konsultowany konkretny przypadek. Po czwarte niedopuszczalne są niektóre stwierdzenia Dyrektora żłobka na temat dziecka. Wątpliwość Komisji Rewizyjnej budzi również fakt podpisania notatki służbowej przez trzech opiekunów, w sytuacji gdy matka dziecka nigdy nie rozmawiała w jednym czasie ze wszystkimi paniami.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna na wniosek skarżącej postanowiła pozostawić skargę bez rozpatrzenia.

Ad.2. Absolutorium.

Przewodniczący Komisji zarządził dyskusję.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że nie zostały udostępnione umowy cywilno- prawne z pełnymi danymi tj imieniem i nazwiskiem.
Radca Prawny wyjaśniła, że w tej kwestii są sprzeczne interpretacje prawne.
Kierownik Adam Ryfa wyjaśnił, że nic nie zmieniło się w sprawie umów od poprzedniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie: wykonywania po godzinach pracy aktualizacji bazy podatków oraz dostarczania deklaracji śmieciowych.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że bazy osobowe musiały być zaktualizowane i nie dało się tego zrobić w godzinach pracy, a jeżeli chodzi o deklaracje śmieciowe jakby się ich nie rozniosło to mieszkańcy nie zmieniliby kwoty opłaty.
Przewodniczący Komisji zapytał o zapisy  dotyczące usług pozostałych.
 
Komisja wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Białe Błota i Kierownika COEiS o przedstawienie następujących informacji:
-umowy cywilno- prawne za 2013 r. z uwzględnieniem kwoty początkowej i końcowej, imion i nazwisk;
-wydruki kart kosztów i wydatków za 2013 r. : dział 600, rozdział 60016 § 4300, dział 720 rozdział 72095 § 4300, dział 750 rozdział 75023 § 4300, dział 750 rozdział 75075 §4300.
-karty kosztów i wydatków za 2013 r. : dział 801 rozdział 80101 § 4300, dział 80101, rozdział 80110 § 4300, dział 801, rozdział 80113§ 4170 i 4300, dział 926, rozdział 92601§ 4300.
-wykonania dochodów własnych ( gdzie był problem wykonania);
-zaległości w płaceniu podatku;
-zwolnienia z podatków z podaniem kwot i ich przyczyn;
-wykonania dochodów majątkowych ( sprzedaż grunty);
-przyczyny niewykonania wydatków, zwłaszcza majątkowych;
-zapłaty za zadania inwestycyjne;
-jakich inwestycji nie wykonano; 
-zakupy usług pozostałych ( plan i realizacja, celowość wydatkowania na wskazane cele);
-wydatki na płace z wskazaniem wzrostu zatrudnienia i celowości;
-spłaty kredytów – z jakich środków;
-przyczyny deficytu- z jakich środków jest pokryty;
-zobowiązania wymagalnych i terminowości ich płacenia;
-zobowiązania niewymagalnych i kwot do zapłaty;
-ilości rozpraw sądowych i ich skutków dla gminy;
-wydatkowania środków unijnych i zewnętrznych na inwestycje. 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 maja 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lipca 2014, 14:27:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597