PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 2 czerwca 2014 roku, od godz. 12:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 2 czerwca 2014 roku, od godz. 12:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak i Zastępca Wójta Jan Jaworski.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzeja Kierońskiego.


Porządek posiedzenia Komisji:

1. Absolutorium.

Ad.1. Absolutorium.

Przewodniczący Komisji powiedział, że został wezwany do prokuratury w związku z doniesieniem, które złożyła Komisja Rewizyjna i przy okazji poruszył temat udostępniania umów cywilno- prawnych. Pani prokurator powiedziała, że jest to niedopuszczalne, że ww. dokumenty nie są udostępniane.
Zastępca Wójta powiedział, że umowy zostały udostępnione, ale z zakrytymi nazwiskami osób,których dotyczyła umowa. Ponadto Radca Prawny Urzędu Gminy wystąpił do GIODO o opinię ww. sprawie.
Przewodniczący Komisji odpowiedział, że Komisja Rewizyjna jest komisją ustawową i ma prawo do takich danych zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego. Następnie poruszył kwestię wzrostu płac o 1 mln złotych w 2013 r.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że w fundusz płac wchodzą oprócz wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy , płace nauczycieli. Ponadto pod koniec 2012 r. powstał gminny żłobek „ U Misia”.
Przewodniczący Komisji zapytał o umorzenia podatków, skąd się wzięła kwota 690 tyś zł zwolnień w podatku.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Białe Błota na tę kwotę składają się zwolnienia w podatku  dot. budynków Urzędu Gminy Białe Błota, Gminnego Centrum Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W sprawie wynagrodzeń pani Skarbnik dodała, że w 2013 r. powstało 21 etatów, na które składa się 16 etatów w Oświacie. W skład wynagrodzeń wchodzą także nagrody jubileuszowe wypłacane pracownikom.
Przewodniczący Komisji powiedział, że wie ile zarabiają nauczyciele i wzrost pensji nie mógł wynieść 1 mln złotych.
Radny Bronisław Balcerowski zapytał Przewodniczącego Komisji, czy wie ile osób dostało nagrody jubileuszowe. Ponadto nauczyciele za nadgodziny też mają płacone.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy w 2013 r. wzrosły płace w Urzędzie Gminy?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wzrosły płace.

Komisja podjęła dyskusję nt. dochodów majątkowych i zadłużenia gminy.

Radna Marlena Witkowska- Rypina zapytała ile gmina zapłaciła za studia podyplomowe dla pracowników, ile osób skorzystało z takiej pomocy finansowej. Dodała, że pracodawca może dofinansować takie studia, ale nie musi. Powiedziała także, że po to rozpisuje się konkursy żeby przyjmować osoby z kwalifikacjami. Ponadto zapytała jakie nagrody Wójt Gminy wypłacił Urzędnikom, z jakiego tytułu i za jakie zasługi.
Skarbnik Gminy powiedziała, że Urząd Gminy dofinansował w 2013 r. studia ekonomiczne dla pracownika Referatu Finansów, studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości dla radcy prawnego,  studia podyplomowe z zakresu rachunkowości dla pani Małgorzata Wojciechowska. Jeżeli chodzi o nagrody dla pracowników Urzędu Gminy to zostały wypłacone na Dzień Pracownika Samorządowego w kwocie 66 000 zł i w grudniu na podsumowanie całorocznej pracy 85 000 zł

Dyskusja na temat nagród dla pracowników Urzędu Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji powiedział, że on jest za nieudzieleniem absolutorium.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że jest za udzieleniem absolutorium, gdyż należy sobie odpowiedzieć na pytanie czy doszło do naruszenia prawa i w jakim zakresie. Według radnego nie doszło do naruszenia limitów wydatków i wójt nie przekroczył swoich uprawnień. Ponadto wszystkie wskaźniki dotyczące dochodów i wydatków są wyższe niż w latach poprzednich.
Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała, że popiera wniosek Przewodniczącego Komisji, gdyż nie została wykonana po stronie dochodów sprzedaż gruntów. Nie został wprowadzony program oszczędnościowy. Nieporozumieniem jest także dofinansowywanie studiów dla pracowników, a nagrody jest to szastanie pieniędzmi. Dodała również, że niektóre osoby są zatrudniane na podwójnych stanowiskach. Ponadto inwestycje powinny być realizowane z dochodów własnych, a nie z kredytów. Powiedziała także, że bardzo dużo pieniędzy jest przejadanych.
Radny Krzysztof Kocikowski poruszył kwestię nagród dla pracowników Urzędu Gminy, iż powinny zostać przyznane w sposób rozważny i nieudostępnienia Komisji umów cywilno- prawnych.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2013 r.

Przewodniczący Komisji - był za
Radny Bronisław Balcerowski -był przeciw
Radna Marlena Witkowska- Rypina- była za
Radny Krzysztof Kocikowski - była za
Radny Janusz Walczyński -wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Komisji odczytał opinię:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w składzie:

Andrzej Kieroński                    -   Przewodniczący
Bronisław Balcerowski            -   Członek
Janusz Walczyński                   -  Członek
Krzysztof Kocikowski              -  Członek
Marlena Witkowska-Rypina   -  Członek

na posiedzeniach w dniach 08.05.2014 r., 15.05.2014 r., 22.05.2014 r., i 02.06.2014 r. kierując się kryteriami: legalności, rzetelności, gospodarności i celowości dokonała analizy: budżetu Gminy na 2013 r. przyjętego do realizacji Uchwałą  Nr RGK.0007.1.2013 Rady Gminy Białe Błota w dniu 24 stycznia 2013 r. wraz z załącznikami, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r. wraz z załącznikami przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.23.2014 z dnia 31 marca 2014 r., bilansów za 2013 r., bilansu z wykonania budżetu państwa, j.s.t., bilansu jednostki budżetowej, rachunku zysków i strat jednostki, zestawienia zmian w funduszu jednostki, bilansu gospodarstwa pomocniczego, rachunku zysków i strat gospodarstwa pomocniczego i zestawienia zmian funduszu gospodarstwa pomocniczego, Uchwały nr 17/S/2014 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, , a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy, a następnie stwierdziła, co następuje:

I  Uchwalenie budżetu na 2013 r.

Budżet na 2013 r. Rada Gminy Białe Błota uchwaliła w dniu 24 stycznia 2013 r., uchwałą nr RGK.0007.1.2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

W trakcie roku budżetowego Rada Gminy Białe Błota, na wniosek Wójta Gminy Białe Błota dokonała zmian w budżecie następującymi uchwałami:

Nr RGK.0007.31.2013  z 21.03.2013 r.;
Nr RGK.0007.42.2013 z 25.04.2013 r.;
Nr  RGK.0007.54.2013 z 29.05.2013 r.;
Nr RGK.0007.57.2013 z 20.06.2013 r.;
Nr RGK.0007.79.2013 z 29.08.2013 r.;
Nr RGK.0007.96.2013 z 31.10.2013 r.;
Nr RGK.0007.126.2013 z 28.11.2013 r.;
RGK.0007.140.2013 z 19.12.2013 r.

Zmian w budżecie dokonał również Wójt Gminy Białe Błota zarządzeniami:
Zarządzenie nr  3 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  4 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 11.02.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  6 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.02.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  10 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 01.03.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.;
Zarządzenie nr  15 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 25.03.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  24 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.04.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  25 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 09.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  28 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 31.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  30 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.06.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  38 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21.06.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  56 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 04.07.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  58 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.07.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  60 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 12.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  63 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  64 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 10.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  67 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  69 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  70 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  72 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 28.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  74 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 04.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  78 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 18.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  80 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29.11.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  81 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 09.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  83 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 20.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.;
Zarządzenie nr  85 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

II  Wykonanie budżetu za 2013 r.

1) Ustalono, że plan dochodów został zrealizowany w wysokości  64 257 675,45 zł tj. 97,42% planu.
      W tym:
a) dochody bieżące 60 853 433,75 zł tj. 98,50 % planu
z tego:
- dochody własne 39 289 518,22 zł tj. 98,50 % planu
- subwencje 14 959 908,00 tj 100 % planu
- dotacje celowe 6 604 007,53 zł tj. 95,30 % planu
b) dochody majątkowe
- dochody majątkowe 3 404 241, 70 zł tj 81,90 % planu
z tego:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje  2 897 501,70 zł tj. 79,10 % planu
- dochody ze sprzedaży majątku 418 120,00 zł tj.102,73 % planu
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności          88 620,00 zł tj. 100% planu.

2) W trakcie realizowania budżetu wydatkowano kwotę 65 536 301,54 zł tj.93,50 % planu.
z tego:
a) wydatki bieżące 51 816 129,61 zł tj. 97,11 % planu
b) wydatki majątkowe 13 720 171,93 zł tj.  81,80 % planu

3) W roku 2013 r. wynik realizacji dochodów i wydatków w budżecie gminnym zamknął się deficytem w kwocie 1 278 626,09 zł.


III. Zadania  inwestycyjne.


W wyniku analizy wykonania budżetu pod względem celowości i gospodarności Komisja stwierdza co następuje: Zgodnie z art.  233.ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z późn. zm.)  Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały:
1)   budżetowej,
2)   o prowizorium budżetowym,
3)   o zmianie uchwały budżetowej
- przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.
Z powyższego wynika jednoznacznie, iż to organ wykonawczy jednostki dzięki sprawnemu aparatowi wykonawczemu jakim jest urząd gminy ma obowiązek racjonalnie zaplanować, przedstawić do oceny radnych, a następnie wykonać wykreowany przez siebie projekt budżetu. Tymczasem w  2013 r. Rada Gminy na wniosek Wójt podjęła  8 Uchwał wprowadzających zmiany w  budżecie. Wójt wydała ponadto  26 Zarządzeń zmieniających budżet. Mimo to budżet w wydatkach nie został wykonany na kwotę 1 707 324,55 zł. Dochody majątkowe nie wykonano na kwotę 755 143,30 zł.  Wydatki zaplanowane po ogromnej ilości  poprawek nie wykonano na kwotę 4 591 698,46 zł. Wydatki majątkowe nie wykonano na kwotę 3 052 631,07 zł.
  Komisja stwierdza, że jest to bądź wynikiem  braku profesjonalizmu Wójt w prowadzeniu analiz finansowych a podawane kwoty do budżetu są przypadkowe i oderwane od rzeczywistych kosztów usług funkcjonujących na rynku, bądź też świadomym działaniem mającym na celu rozbudzenie wśród wyborców nadziei na realizację szeregu zadań, które są w ramach konkretnego budżetu niewykonalne. W ocenie komisji takie instrumentalne wykorzystywanie budżetu jest co najmniej nieodpowiedzialne.
-  Ponadto  nie dokonano zalecenia RIO  z opinii o wykonaniu budżetu za 2012r., a także opinii komisji budżetu w której zdaniem organu kontrolnego, Gmina powinna dokonać  analizy sytuacji finansowej w zakresie planowania wydatków. Komisja stwierdza, że ten fakt w znacznym stopniu wpływa na wyżej przedstawioną trudną sytuację finansową Gminy.
-   RIO zwraca uwagę na to, że w okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała środki budżetu UE w wysokości 3 349 620,10zł. a łącznie z udziałem własnym wydatkowano je w kwocie 1 085 620,10zł. Nie wykorzystano aż 2 264 329,58zł. Komisja stwierdza, że to kolejny przykład nieudolnego planowania bądź równie nieudanej realizacji planowanych zadań.
-   W roku 2013 kolejny raz Gmina zaciągnęła kredyt na spłatę kredytu 6 204 147,19 zł..  a także 1 554 460,51 zł. na pokrycie deficytu. Zdaniem Komisji, takie działania powodują zwiększania zadłużenia. Skutkiem tego na obsługę długu Gmina w 2013 r. musiała wydać 1 745 972,71 zł.
-   Reasumując te dwa ostatnie przykłady Komisja zauważa, że jest niedopuszczalne by nie wykorzystywać w pełni  Fundusze Unijne zwiększając jednocześnie zadłużenie Gminy.
Nie wykonano też zadań inwestycyjnych. Komisja po głębokiej analizie tak nieprawdopodobnych zaniedbań w realizacji zadań, wpływających na stan rozwoju gminy stwierdza, że jest to wynikiem celowego wprowadzania w błąd własnych mieszkańców. Planowane inwestycje nie mogły być rzeczowo wykonane ponieważ zaplanowane na nie kwoty dziesiątki razy odbiegały od potrzeb ich realizacji. Rada zaufała Wójt jako kreatorowi rozwoju gminy i się zawiodła.
-  Co roku Komisja zwraca uwagę na brak szczegółowości sprawozdania. Wątpliwość budzi również § 4300 zakup usług pozostałych. Wydatki te powinny być wyspecyfikowane.
- W 2013 r mimo trudnej sytuacji finansowej Gminy wydano 151 000,00 zł na nagrody z tego 85  000,00 zł na koniec roku! Nagrody powinny być przyznawane za szczególne osiągnięcia, a nie z okazji  zakończenia roku obrachunkowego czy dnia samorządowca.

- Analizując wykonanie budżetu za 2013 r. komisja przeprowadziła kontrole:
wyjazdów służbowych i diet za 2013 r. - w większości delegacji brakowało szczegółowego opisu celu wyjazdu i faktycznego potwierdzenia pobytu, co spowodowało brak przejrzystości powyższych wyjazdów. Tylko w jednym przypadku załączony był bilet i rachunek za szkolenie i hotel. Najwięcej wątpliwości budziły delegacje wójta gminy, gdyż  były najkosztowniejsze z tytułu zwrotu naliczonej kilometrówki.
w Zakładzie Aktywności Zawodowej, która jest jednostką budżetową gminy wynika, że Urząd Gminy Białe Błota wielokrotnie zlecał wykonanie usług cateringowych na kwoty od kilku do kilku tysięcy złotych.

- Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanem mienia komunalnego. W informacji nie podano uzyskanych dochodów z mienia komunalnego.

- Mimo wielokrotnych monitów komisja nie uzyskała dostępów do  pełnej informacji dot. umów cywilno – prawnych.

-  Niejako na marginesie oceny wykonania budżetu 2013 r  komisja zauważyła, iż Wójt jako jednoosobowy właściciel ZWiUK w 2013 nadal nie prowadziła działań dotyczących wyjaśnienia przyczyn dewastacji niezamortyzowanej oczyszczalni ścieków. Zdaniem Komisji wójt lekceważy straty, które ponosi społeczeństwo ( Dz.U.2013.594 j.t .z późn.zm) Komisja pragnie przypomnieć, iż zgodnie z art. 50 ustawy o samorządzie gminnym  „ Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.” Do dnia dzisiejszego nie znamy ani 


planu zagospodarowania w/w mienia ani też wyników ewentualnych postępowań organów ścigania w zakresie sprawców winnych dewastacji lub ewentualnych grabieży mienia po byłej oczyszczalni ścieków.


   Zdaniem Komisji Rewizyjnej, wnioski przedstawione powyżej nie dają najmniejszych podstaw do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy Białe Błota za 2013r. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem do Rady Gminy Białe Błota o nieudzielenie absolutorium za 2013r. Wójt Gminy Białe Błota Pani Katarzynie Kirstein Piotrowskiej.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (2 czerwca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (10 lipca 2014, 14:30:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 670