PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2014 roku, od godz. 12:30 do 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 września 2014 roku, od godz. 12:30 do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Kierownik Andrzej Wiekierak i Kierownik Agnieszka Piętka

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzeja Kierońskiego.

Na posiedzeniu nieobecni byli radny Krzysztof Kocikowski i radny Janusz Walczyński.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.5.2014 na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2. Rozpatrzenie skargi nr RGK1510.7.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota;
3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca gminy w zakresie internetu szerokopasmowego;
4. Wolne wnioski.


Ad.1. Rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.5.2014 na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

W związku z wycofaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z porządku obrad XLIX Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota Komisja Rewizyjna ponownie zajęła się sprawą. 
Przewodniczący Komisji przyjął wniosek radnej Marleny Witkowskiej Rypiny o wyłączenie jej osoby z rozpatrywania skargi.
Obecni członkowie Komisji stanęli na stanowisku, iż skarga nie mieści się w ramach kodeksu postępowania administracyjnego i w związku z powyższym Komisja nie jest właściwa do jej rozpatrzenia. Ponadto Wójt Gminy Białe Błota jest jednostką nadrzędną wobec kierowników 
Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o przekazanie skargi do Wójta Gminy Białe Błota i do Państwowej Inspekcji Pracy.

Ad.2 Rozpatrzenie skargi nr RGK.1510.7.2014 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Przewodniczący Komisji zapoznał członków z treścią skargi i poprosił o wyjaśnienia w sprawie Kierownika Andrzeja Wiekieraka.
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, iż ww. sprawie było już prowadzone postępowanie kilka lat temu, ale nie zakończyło się prawomocną decyzją bo były protesty mieszkańców i nie był znany przebieg trasy S5. W maju br wpłynął ponownie wniosek firmy Polkomtel w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy stacji bazowej o wysokości 42 metry z instalacją anten. W kwestii tego wniosku wpłynęły dwa protesty i jedna skarga.  Rozpatrując wniosek firmy Polkomtel ustalono, iż miejsce w którym ma być postawiony maszt leży w strefie ochrony krajobrazu i zostało wysłane wezwanie o wyjaśnienia w sprawie. Odpowiedź wpłynęła po terminie i w związku z powyższym została wydana decyzja o umorzeniu postępowania. Kierownik poinformował, iż należy się jednak spodziewać, że będzie odwołanie w sprawie albo złożony ponowny wniosek. Kierownik dodał, że Urząd stara się pomóc mieszkańcom w sprawie.
Przewodniczący Komisji zaproponował oddalić skargę, gdyż zostało umorzone postępowanie sprawie. - radni jednogłośnie przyjęli ww. propozycję.

Ad.3. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca gminy w zakresie internetu szerokopasmowego.

Przewodniczący Komisji zapytał panią Kierownik Agnieszkę Piętkę w jaki sposób były rozdawane laptopy w ramach programu internet szerokopasmowy i kto był zakwalifikowany do programu i na jakiej podstawie.
Kierownik Agnieszka Piętka poinformowała, że w 2011 r. rozpoczęły się dwa programy:  pierwszy dotyczący wykluczenia cyfrowego realizowany przez Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i drugi realizowany przez Urząd Gminy.
Mieszkaniec gminy, który złożył wniosek do Komisji Rewizyjnej złożył wniosek do programu wykluczenie cyfrowe. Wnioski składało się za pośrednictwem Urzędu Gminy Białe Błota. Ww. wniosek został zarekomendowany przez Wójta Gminy Białe Błota. Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego wysłał bezpośrednio do beneficjentów informacje, czy zostali zakwalifikowani do programu,czy też nie i Urząd Gminy nie miał wiedzy w tym zakresie. Drugi program był realizowany przez Wójta Gminy i wnioskodawca złożył wniosek dopiero 09.09.2014 r. i został wpisany na listę rezerwową, gdyż laptopy zostały rozdane 30.04.2014 r.  Weryfikację beneficjentów przeprowadzał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Gminy. O realizacji programu informacje były umieszczane na plakatach albo na stronie internetowej oraz w prasie.

Komisja zdecydowała na najbliższe posiedzenie zaprosi wnioskodawcę.

Ad.4. Wolne wnioski.

Komisja ustaliła plan pracy na IV kwartał 2014 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

    Andrzej Kieroński


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 września 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (13 listopada 2014, 13:39:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 683