PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 lutego 2015 r., o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 lutego 2015 r., o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Stężewski, inspektor Agnieszka Piętka oraz mieszkaniec gminy Białe Błota.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola wydatków związanych z budowa chodnika w Trzcińcu w 2014 r.
2. Skarga na Wójta Gminy Białe Błota.
3. Wolne wnioski.

Ad.1.Kontrola wydatków związanych z budowa chodnika w Trzcińcu w 2014 r.
Kierownik Mariusz Stężewski poinformował, że nadzór nad tą inwestycją miała inspektor Marta Kaszyńska. Inwestycja została wykonana na zgłoszenie, a decyzję ww. sprawie podjęła Wójt Gminy Białe Błota. Ze środków sołeckich na ten cel było  przeznaczone 13 000 zł. Pani Wójt podjęła decyzję, że przy pomocy pracowników interwencyjnych będzie wybudowany chodnik w Trzcińcu. Pan Kierownik poinformował także, iż oprócz wykonania inwestycji na koszt całego przedsięwzięcia składały się mapy, inwentaryzacja geodezyjna oraz cała dokumentacja niezbędna do zgłoszenia inwestycji. Było trzeba także przenieść słup niskiego napięcia, który był w linii chodnika.
Radni po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika stwierdzili, iż inwestycja była zawyżona. Gdyby chodnik został zrealizowany przy pomocy firmy zewnętrznej byłoby to taniej. 

Ad.3. Wolne wnioski
Na Komisję przybył mieszkaniec gminy Białe Błota, który przedstawił swoje problemy z Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych.

Ad.2.Skarga na Wójta Gminy Białe Błota.
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota w przedmiocie dostępu do programu Internet dla Wszystkich - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Białe Błota.
Po zapoznaniu się z dokumentacją i wyjaśnieniami inspektor Agnieszki Piętki Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje: skarżący złożył wniosek o dostęp do internetu, ale do Urzędu Marszałkowskiego, a nie do Urzędu Gminy Białe Błota. Wnioskodawca kwalifikował się do programu, który ogłosił Marszałek Województwa, jednakże ze względu na duże zainteresowanie społeczne otrzymał odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, iż musi poczekać na swoją kolej. Do Urzędu Gminy w Białych Błotach wniosek skarżącego w sprawie internetu wpłynął dopiero 9 maja 2014 r. i w związku z powyższym skarżący został wpisany na listę rezerwową. Aktualnie 2 beneficjentów przeniosło się z Białych Błot do Bydgoszczy i są dwa wolne zestawy komputerowe. Biorąc powyższe pod uwagę wszystkie osoby, które zostały wpisane na listę rezerwową zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach celem weryfikacji danych znajdujących się w złożonych wcześniej już wnioskach. Po przeanalizowaniu tych wniosków przez ośrodek pomocy społecznej zostanie powołana przez Wójta Gminy Białe Błota komisja, która przyzna zestawy komputerowe .
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uznaje skargę za bezzasadną, gdyż Wójt Gminy Białe Błota dopełnił wszelkich formalności wobec skarżącego. Nie było podstaw do zakwalifikowania mieszkańca do Programu Internet dla wszystkich, gdyż wniosek został złożony po terminie. Ponadto informacja o terminie składania wniosków była ogólnie dostępna tj. na stronach internetowych oraz w instytucjach publicznych na terenie gminy Białe Błota.

Protokołowała:
Magdalena Maison

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 lutego 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (28 kwietnia 2015, 07:56:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320