PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 maja 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 maja 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta  Jan Czekajewski i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Absolutorium.
2. Sprawy bieżące.

Ad.2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji odczytała pismo mieszkańca gminy dot przeprowadzenia kontroli w zakresie rozdawania publicznych pieniędzy przez radnego Jacka Grzywacza. W następnej kolejności odczytała wyjaśnienia radnego w tej sprawie. Radny w swoim piśmie oświadczył, iż nie otrzymał w żadnej formie środków finansowych z Gminnego Centrum Kultury. Z kolei Dyrektor Gminnego Centrum Kultur pisemnie wyjaśnił, że kwota 1966, 56 zł  o której wspominał mieszkaniec dotyczy cyklicznej  imprezy zjazd pojazdów zabytkowych organizowanej na terenie gminy od 2011 r. przez GCK.  Wszystkie umowy i faktury były wystawiane na GCK. Ponadto Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jeżeli chodzi o żonę radnego to nie jest ona osobą publiczną i podlega ochronie danych osobowych.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że pismo mieszkańca jest pełne pomówień i jest to atak na Przewodniczącego RG.
Mieszkaniec gminy zapytał, czy te środki zostały przekazane na podstawie uchwały Rady Gminy i dodał, że jeżeli pieniądze były przeznaczone na ten cel to powinno to być ujęte w budżecie gminy. Stwierdził, że radny nie ma żadnego stowarzyszenia i zajmuje się starymi samochodami w formie hobby.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w uchwale Rady Gminy Białe Błota jest dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury, a w planie ośrodka są ujęte imprezy organizowane w ciągu roku.

Ad.1. Absolutorium.
Skarbnik Gminy przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym zakresie.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy porównując sprawozdanie za 2015 r. ze sprawozdaniem za 2014 jest jakaś różnica?
Skarbnik Gminy powiedziała, że w 2015 r. rok zamknął się wolnymi środkami.
Komisja zajęła się analizą budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu.
Radny Rafał Barsukiewicz stwierdził, że jest to budżet przygotowany przez poprzedniego Wójta i wszelkie zmiany w nim wprowadzone miały raczej charakter kosmetyczny.
Komisja zdecydowała udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota.


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 maja 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 12:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138