PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 sierpnia 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 sierpnia 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.
Na komisji nieobecna była radna Anna Zawidzka.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota .
2. Sprawy bieżące.

Ad.1.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Białe Błota . 
Przewodnicząca Komisji odczytała treść skargi i poprosiła o wyjaśnienia w sprawie Pana Andrzeja Wiekieraka Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że procedura podjęcia uchwały w sprawie Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania terenu Gminy Białe Błota trwała ok roku. Projekt uchwały był udostępniony do wglądu mieszkańcom przez 33 dni. Ustawa daje możliwość mieszkańcom składania uwag do dokumentu. Odbyła się również publiczna dyskusja w sprawie.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że ma wątpliwości co do faktu, że skarżący nie mógł zobaczyć dokumentu. Ponadto jeden z pracowników obiecał skarżącemu że dostanie dokumenty mailem, a potem ich nie wysłał.
Kierownik Andrzej Wiekierak powiedział, że całe zamieszanie wynika z tego, że środa jest dniem bez interesanta w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego i dlatego projekt studium był wyłożony w Biurze Rady, a nie w referacie, a jeżeli chodzi o nie wysłanie dokumentu to zawierał on bardzo dużo plików i nie było możliwości jego wysłania mailem. W przyszłości w celu uniknięcia podobnej sytuacji tego typu dokumenty będą umieszczane w dwóch miejscach.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że skarżący poruszył kwestię, iż pliki były modyfikowane w internecie i ma wątpliwości, czy nie dokonano zmiany dokumentu.
Kierownik Andrzej Wiekierak poinformował, że zmiany w Biuletynie Informacji Publicznej wynikały z problemu z otwieraniem jednego z załączników.
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że procedura uchwalenia studium została przeprowadzona w prawidłowy sposób.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że wątpliwości budzi jedynie organizacja pracy Urzędu Gminy w sytuacji gdy nie ma jednego pracownika.
Komisja jednogłośnie stwierdziła, że skarga jest bezzasadna.

Ad.2. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że zgodnie z planem pracy z dniem 18.08 2016 r. komisja ma rozpocząć kontrolę w Centrum Obsługi, Edukacji i Sportu. Pani Przewodnicząca zaproponowała następujący plan kontroli:
analiza umów cywilno – prawnych za lata 2015-2016;
sprzedaż autobusów;
koszty zakupu paliwa w latach 2015-2016;
koszty wydatkowania  dowozu dzieci w latach 2015- 2016 w stosunku do lat ubiegłych;
protokoły pokontrolne w latach 2015-2016.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 sierpnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 13:28:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150