Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Białe Błota przy ul. Szubińskiej 7 w Białych Błotach .

Na podstawie uchwały nr RGK.0007.78.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota Komisja Rewizyjna przeprowadziła  kontrolę problemową działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie   wydatkowania  środków budżetowych przez kluby sportowe za 2015 r.
Czynności kontrolnych dokonano w dniach:  20.09.2016 r. i 28.09.2016 r.

Kontrolą objęto:
1. sprawozdania klubów sportowych;
2. rachunki przedstawiające wydatki klubów;
3. umowy zawarte pomiędzy gminą, a klubami sportowymi;
4. środki pochodzące z dotacji gminy;
5. harmonogram realizacji zadań;
6. sprawozdanie z realizacji zadań.


Kontrolujący zapoznał się ze sprawozdaniami, rachunkami, umowami, fakturami, harmonogramem realizacji zadań i sprawozdaniami wszystkich klubów sportowych, które ubiegały się o dotację tj.: AZS UKW Bydgoszcz, Uczniowskiego Klubu Sportowego Czapla Białe Błota, Młodzieżowego Klubu Sportowego  Łochowo, Wiejskiego Klubu Sportowego ORI Kruszyn Krajeński, Fundacji Maxime Homo, Gminnego Klubu Sportowego „Spójnia” i  Klubu Sportowego Łochowo.


W wyniku kontroli kontrolujący ustalił, co następuje :
1. AZS UKW Bydgoszcz  w zestawieniu wydatków pokrytych z dotacji gminnej ujął następujące koszty niebędące niezbędne do realizacji zadania: 
-zakup dresów na kwotę 2099,98 zł ( jest to sprzęt indywidualny odbiorców zadania);
-zakup koszulek na kwotę 1580,18 zł ( jest to sprzęt indywidualny odbiorcy zadania).
2. UKS Czapla Białe Błota w zestawieniu wydatków pokrytych z dotacji gminnej ujął następujące koszty niebędące niezbędne do realizacji zadania: 
-koszty rehabilitacji -250 zł ( uczestnicy są ubezpieczeni w NFZ);
-zakup obuwia na kwotę 98,28 zł( jest to sprzęt indywidualny odbiorców zadania);
-badania lekarskie -100 zł ( uczestnicy są ubezpieczeni w NFZ);
-zakup lamp czołówek -39,96 zł ( brak związku z zadaniem);
-zakup obuwia na kwotę 129,90 zł ( jest to sprzęt indywidualny odbiorców zadania).
Zespół  kontrolujący zwraca również  uwagę na fakturę za paliwo do autobusu wykorzystywanego przez kluby na jednej fakturze jest eurosuper PB95, a na pozostałych ON Diesel.
3. MKS Łochowo całość dotacji wykorzystał zgodnie z przedstawioną oferta i umową. Wydatki pokryte z dotacji zespół kontrolny uznał za niezbędne do wykonania zadania.
4. WKS ORI Kruszyn Krajeński całość dotacji wykorzystał zgodnie z przedstawioną oferta i umową. Wydatki pokryte z dotacji zespół kontrolny uznał za niezbędne do wykonania zadania.
5. Fundacja Maxime Homo do realizacji zadania Fundacja zakupiła  ze środków pochodzących z dotacji sprzęt sportowy tj. kijki do Nordic Walking – 440 zł i maty 1100 zł. Nie ma żadnej informacji co się stało z ww. sprzętem po zakończeniu zadania.
6. KS Łochowo w zestawieniu wydatków pokrytych z dotacji gminnej ujął następujące koszty niebędące niezbędne do realizacji zadania: 
- badania lekarskie sportowców – 680 zł;
-zakup butów piłkarskich – 944,23 zł (jest to sprzęt indywidualny odbiorców zadania)
Podczas kontroli zespół kontrolny zwrócił uwagę na niezgodność wydatkowania środków z dotacji gminnej z ofertą oraz umową podpisaną z Gminą Białe Błota. Zgodnie z opisem grup adresatów zadania publicznego oferent wskazał grupy dzieci i młodzieży składające się z zawodniczek i zawodników zrzeszonych w klubie KS Łochowo. Oferent nie wskazał dorosłych zawodników zrzeszonych w zespole seniorów KS Łochowo, tymczasem ze środków publicznych pokryte są wydatki ścisłe związane z funkcjonowaniem zespołu seniorów:
- opłata transferowa;
- zgłoszenie do rozgrywek; delegacje sędziowskie; wynagrodzenie szkoleniowca.
Ponadto zwrócono uwagę na liczne rachunki za paliwo rożnego rodzaju na kwotę ok. 7500 zł oraz faktury za transport na kwotę ok. 3500 zł. Ww. rachunki nie posiadają prawidłowego opisu pod względem merytorycznym co do dnia i celu wyjazdu, przybliżonej ilości kilometrów oraz ilości uczestników .
7. GKS Spójnia Białe Błota całość dotacji wykorzystał zgodnie z przedstawioną oferta i umową. Wydatki pokryte z dotacji zespół kontrolny uznał za niezbędne do wykonania zadania.


Zalecenia pokontrolne:
Kontrolujący zaleca zwrócenie uwagi klubom sportowym na szczegółowe opisywanie faktur pod względem merytorycznym. Ponadto wydatki z dotacji gminnej powinny być wydatkami niezbędnymi do wykonania zadania.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę liczne uchybienia poszczególnych klubów sportowych  przy rozliczaniu dotacji zespół kontrolujący zaleca pouczenie podmiotów występujących o dotację jakie wydatki mogą pokrywać z uzyskanych w ramach konkursu ofert środków finansowych . Jednocześnie zwraca uwagę na konieczność bardziej szczegółowej analizy przez Wójta Gminy sposobu wykorzystania dotacji przez kluby sportowe.
Zespół kontrolny zobowiązuje Wójta Gminy Białe Błota do poinformowania poszczególnych klubów o wynikach przeprowadzonej kontroli.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Wiesława Suszek

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (11 stycznia 2017, 08:49:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305